iMeds.se

Calcichew-D3 Mite Citron

Document: Calcichew-D3 Mite Citron chewable tablet PL change

Bipacksedel: Information till användaren


Calcichew-D3 Mite Citron 500 mg/200 IE tuggtabletter


kalcium / kolekalciferol (vitamin D3)


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.


I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Calcichew-D3 Mite Citron är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Calcichew-D3 Mite Citron

Hur du tar Calcichew-D3 Mite Citron

Eventuella biverkningar

Hur Calcichew-D3 Mite Citron ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Calcichew-D3 Mite Citron är och vad det används för


Calcichew-D3 Mite Citron är tuggtabletter som innehåller kalcium och vitamin D3, som båda är viktiga ämnen för nybildning av ben. Calcichew-D3 Mite Citron används för att förebygga och behandla brist på kalcium och vitamin D, samt som tilläggsbehandling vid benskörhet.


2. Vad du behöver veta innan du tar Calcichew-D3 Mite Citron


Använd inte Calcichew-D3Mite Citron


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Calcichew-D3 Citron


Andra läkemedel och Calcichew-D3 Mite Citron

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Kalciumkarbonat kan försämra kroppens upptag av tetracyklinpreparat om de tas samtidigt. Därför bör tetracyklinpreparat tas minst 2 timmar före eller 4-6 timmar efter intag av Calcichew-D3 Mite Citron.


Läkemedel som innehåller bisfosfonater bör tas minst en timme före Calcichew-D3 Mite Citron.


Kalcium kan minska effekten av levotyroxin. Därför bör levotyroxin tas minst fyra timmar före eller fyra timmar efter intag av Calcichew-D3 Mite Citron.


Effekten av antibiotika av kinolon-typ kan bli sämre om de tas samtidigt som kalcium. Sådana antibiotika ska tas två timmar före eller sex timmar efter intag av Calcichew-D3 Mite Citron.


Kalciumsalter kan minska absorptionen av järn, zink och strontiumranelat. Därför bör preparat med järn, zink eller strontiumranelat tas minst två timmar före eller efter intag av Calcichew-D3 Mite Citron.


Andra läkemedel som kan påverka eller påverkas av Calcichew-D3 Mite Citron är: vissa urindrivande medel (s k tiaziddiuretika) och hjärtglykosider.


Orlistat (används för behandling av fetma) kan påverka upptaget av fettlösliga vitaminer, t ex vitamin D3.


Om du tar något utav ovan nämnda läkmedel kommer din läkare att ge dig ytterligare instruktioner.


Calcichew-D3 Mite Citron med mat och dryck

Det spelar ingen roll om du tar Calcichew-D3 Mite Citron i samband med mat och dryck.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Om du är gravid kan du ta Calcichew-D3 Mite Citron om du har brist på kalcium och vitamin D. Under graviditet bör det dagliga intaget inte överstiga 2500 mg kalcium och 4000 IE vitamin D, eftersom överdoseringar kan ha negativa effekter på det ofödda barnet.


Calcichew-D3 Mite Citron kan användas under amning. Kalcium och vitamin D passerar över i modersmjölk. Detta bör beaktas då man ger D-vitamintillägg till barnet.


Körförmåga och användning av maskiner

Calcichew-D3 Mite Citron har ingen känd effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Calcichew-D3 Mite Citron innehåller isomalt och sackaros

Calcichew-D3 Mite Citron innehåller isomalt (E953) och sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använder Calcichew-D3Mite Citron


Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosering:

Rekommenderad dos för vuxna är en tablett 1-3 gånger dagligen.


Användning för barn

Rekommenderad dos för barn är en tablett 1-2 gånger dagligen.


Tabletterna kan tuggas eller får långsamt smälta i munnen.


Om du har tagit för stor mängd av Calcichew-D3 Mite Citron

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Calcichew-D3Mite Citron

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Överkänslighetsreaktioner har förekommit (hur vanligt det är kan dock inte beräknas från tillgänglig information). Om du upplever följande symtom ska du omedelbart kontakta läkare. Svulland av ansiktet, tugna, läppar (angioödem) eller svullanad i halsen (larynxödem).


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Ökad mängd kalcium i blodet (hyperkalcemi) eller i urinen (hyperkalciuri) kan förekomma vid höga doser.


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

Förstoppning, dyspepsi (matsmältningsbesvär), gasbildning, illamående, buksmärtor, diarré.


Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Klåda, utslag och nässelfeber. Mjölk-alkalisyndrom (kallas också Burnett’s syndrom och förekommer vanligen endast hos patienter som har intagit stora mängder av kalcium), vars symtom är tätt urineringsbehov, huvudvärk, aptitlöshet, illamående eller kräkningar, ovanlig trötthet eller svaghet samt ökad kalciumhalt i blodet och njursvikt.


Om du har nedsatt njurfunktion kan det vara en risk att du får ökade nivåer av fosfat i blodet, att det bildas njursten och ökade nivåer av kalcium i njurarna.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Calcichew-D3Mite Citron ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 30°C. Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna i en tablett är:


Övriga innehållsämnen är:

xylitol (E967), povidon, isomalt (E953), smakämne (citron), magnesiumstearat, sukralos (E955), mono- och diglycerider av fettsyror, tokoferol, sackaros, modifierad majsstärkelse, medellångkedjiga triglycerider, natriumaskorbat och vattenfri kolloidal kiseldioxid.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Calcichew-D3 Mite Citron är vita runda tuggtabletter.


Förpackningsstorlekar:

Tablettburk med HDPE skruvlock: 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120 och 180 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Takeda AS, P.O. Box 205, NO-1372 Asker, Norge


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-04-18

4