iMeds.se

Calcichew-D3 Mite Citron

Document: Calcichew-D3 Mite Citron chewable tablet SmPC change

PRODUKTRESUMÉ


Läkemedlets Namn

Calcichew-D3Mite Citron 500 mg/200 IE tuggtabletter

Kvalitativ och Kvantitativ Sammansättning

En tablett innehåller:

Kalciumkarbonat motsvarande 500 mg kalcium

Kolekalciferolkoncentrat (i pulverform) motsvarande 200 IE (5 mikrogram) kolekalciferol (vitamin D3)


Hjälpämnen:

Isomalt (E953)

Sackaros


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

Läkemedelsform

Tuggtablett.


Runda, vita, odragerade och konvexa tabletter, som kan ha små fläckar.

Kliniska Uppgifter

Terapeutiska indikationer

Profylax och behandling vid brist på vitamin D och kalcium.

Vitamin D- och kalciumtillägg som komplement till specifik osteoporosbehandling hos patienter med risk för vitamin D- och kalciumbrist.

Dosering och administreringssätt

Dosering


Vuxna och äldre

Tilläggsbehandling vid osteoporos

En tablett 2-3 gånger dagligen.


Kalcium- och vitamin D-brist

En tablett 1-3 gånger dagligen.


Pediatrisk population

Endast vid kalcium- och vitamin D-brist

En tablett 1-2 gånger dagligen.


Nedsatt njurfunktion

Calcichew-D3Mite Citron bör ej ges till patienter med gravt nedsatt njurfunktion (se avsnitt 4.3).


Nedsatt leverfunktion

Dosjustering behövs ej.


Administreringssätt

För oral användning. Tabletten ska tuggas eller får långsamt smälta i munnen.

Kontraindikationer

Varningar och försiktighet

Vid långtidsbehandling bör kalciumnivåerna i serum följas, och njurfunktion kontrolleras genom mätningar av serumkreatinin. Kontroller är särskilt viktigt hos äldre patienter vid samtidig behandling med hjärtglykosider eller diuretika (se avsnitt 4.5) och hos patienter med kraftig tendens till stenbildning. Vid hyperkalcemi eller tecken på nedsatt njurfunktion ska dosen minskas eller behandlingen utsättas.


Tabletter med kalciumkarbonat och kolekalciferolbör ges med försiktighet till patienter med hyperkalcemi eller som uppvisar tecken pånedsatt njurfunktion och effekterna på kalcium- och fosfatnivåerna bör kontrolleras. Risken för kalkinlagring i mjukdelar ska beaktas.


Vid samtidig användning av andra källor till vitamin D och/eller läkemedel eller näringsämnen (såsom mjölk) som innehåller kalcium finns det en risk för hyperkalcemi och mjölk-alkalisyndrom med efterföljande funktionsnedsättning av njurarna. För dessa patienter ska serumkalciumnivåerna följas och njurfunktionen kontrolleras.


Calcichew-D3Mite Citron bör förskrivas med försiktighet till patienter som lider av sarkoidos, på grund av risk för ökad metabolism av vitamin D3till dess aktiva form. Dessa patienter ska kontrolleras med avseende på kalciumhalten i serum och urin.


Calcichew-D3Mite Citron bör ges med försiktighet till immobiliserade patienter med osteoporos på grund av ökad risk för hyperkalcemi.


Calcichew-D3 Mite Citron innehåller isomalt (E953) och sackaros. Patienter med något av följande sällsynta, ärftliga tillstånd ska inte använda detta läkemedel: fruktosintolerans, glukos-galaktosmalabsorption eller sukras-isomaltas-brist.

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Tiaziddiuretika minskar urinutsöndringen av kalcium. På grund av den ökade risken för hyperkalcemi ska serumkoncentrationerna av kalcium följas regelbundet vid samtidig behandling med tiaziddiuretika.


Kalciumkarbonat kan påverka absorptionen av tetracyklin. Därför rekommenderas att tetracyklinpreparat tas minst två timmar före eller fyra till sex timmar efter oralt intag av kalciumkarbonat.


Vid behandling med kalcium och vitamin D kan toxiciteten av hjärtglykosider öka på grund av hyperkalcemi. Patienter ska följas med elektrokardiogram (EKG) och med avseende på serumkalciumnivåer.


Vid samtidig behandling med en bisfosfonat ska detta preparat tas minst en timme före intag av Calcichew-D3Mite Citron på grund av risk för minskad gastrointestinal absorption.


Effekten av levotyroxin kan minska vid samtidig behandling med kalcium, p g a minskad absorption av levotyroxin. Minst fyra timmar bör gå mellan intag av kalcium och levothyroxin.


Absorptionen av kinolonantibiotika kan försämras om de ges samtidigt med kalcium. Kinolonantibiotika bör tas två timmar före eller sex timmar efter intag av kalcium.


Kalciumsalter kan minska absorptionen av järn, zink och strontiumranelat. Därför bör preparat med järn, zink eller strontiumranelat tas minst två timmar före eller efter intag av Calcichew-D3Mite Citron.


Vid behandling med orlistat kan absorptionen av fettlösliga vitaminer påverkas (t ex vitamin D3)

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet:

Calcichew-D3Mite Citron kan tas under graviditet, om brist på vitamin D och kalcium föreligger. Under graviditet ska det dagliga intaget inte överstiga 2500 mg kalcium och 4000 IE vitamin D3. I djurstudier har höga doser av vitamin D visat på reproduktionstoxiska effekter (se avsnitt 5.3). Gravida kvinnor ska undvika överdosering av kalcium och vitamin D eftersom permanent hyperkalcemi har satts i samband med negativa effekter på fostrets utveckling. Det finns inget som tyder på att terapeutiska doser av vitamin D har teratogena effekter på människa.


Amning:

Calcichew-D3Mite Citron kan tas under amning. Kalcium och vitamin D3passerar över i modersmjölk. Detta bör beaktas då man ger D-vitamintillägg till barnet.

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Calcichew-D3Mite Citronhar ingen känd effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Biverkningar är listade nedan per organsystem och frekvens. Frekvenserna definieras som:

mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000) eller ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Immunsystemet

Ingen känd frekvens: Överkänslighetsreaktioner så som angioödem eller larynxödem


Metabolism och nutrition

Mindre vanliga: Hyperkalcemi och hyperkalcuri.

Mycket sällsynta: Mjölk-alkalisyndrom (frekventa urinträngningar, ihållande huvudvärk, kontinuerlig aptitförlust, illamående eller kräkningar, ovanlig trötthet eller svaghet, hyperkalcemi, alkalos och nedsatt njurfunktion). Ses vanligen enbart vid överdosering (se avsnitt 4.9).


Magtarmkanalen

Sällsynta: Förstoppning, dyspepsi, flatulens, illamående, buksmärtor och diarré.


Hud och subkutan vävnad

Mycket sällsynta: Klåda, utslag och urtikaria.


Andra särskilda populationer

Patienter med nedsatt njurfunktion: det finns en risk för hyperfosfatemi, nefrolitiasis och nefrokalcinos. Se avsnitt 4.4.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

Överdosering

Symtom

Överdosering kan leda till hyperkalcemi och hypervitaminos D. Symptom på hyperkalcemi kan vara anorexi, törst, illamående, kräkningar, förstoppning, buksmärtor, muskelsvaghet, trötthet, mental påverkan, polydipsi, polyuri, skelettsmärta, nefrokalcinos, njursten, och i allvarliga fall hjärtarytmier. Extrem hyperkalcemi kan resultera i koma och död. Långvariga höga kalciumnivåer kan leda till irreversibel njurskada och kalkinlagring i mjukdelar.

Mjölk-alkalisyndrom kan förekomma hos patienter som intar stora mängder kalcium och absorberbara alkaliska ämnen.


Behandling av hyperkalcemi

Behandling är främst symtomatisk och stödjande. Behandling med kalcium och vitamin D måste avbrytas. Behandling med tiaziddiuretika och hjärtglykosider måste också upphöra (se avsnitt 4.5). Ventrikeltömning av patienter med sänkt medvetandegrad. Rehydrering och, beroende på svårighetsgrad, enskild eller kombinerad behandling med loopdiuretika, bisfosfonater, kalcitonin och kortikosteroider. Serumelektrolyter, njurfunktion och diures måste övervakas. Vid allvarlig förgiftning ska EKG och CVP följas.

Farmakologiska Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Mineralämnen. Kalcium, kombinationer med vitamin D och/eller övriga läkemedel.

ATC kod: A12AX


Vitamin D3ökar den intestinala absorptionen av kalcium.


Administrering av kalcium och vitamin D3motverkar den ökning av parathormon (PTH) som beror på kalciumbrist och som orsakar ökad benresorption.


En klinisk studie på inneliggande patienter med D-vitaminbrist tydde på att dagligt intag av två tabletter kalcium 500 mg/vitamin D 400 IE under 6 månader normaliserade värdet av den 25-hydroxylerade metaboliten av vitamin D3, reducerade sekundär hyperparatyreoidism samt sänkte alkaliska fosfataser.

Farmakokinetiska egenskaper

Kalcium

Absorption: Ca 30% av oral dos absorberas via mag-tarmkanalen.

Distribution och metabolism: 99% av kalcium i kroppen är bundet i skelett och tänder. Återstående 1% återfinns i den intra- och extracellulära vätskan. Ungefär 50% av det totala kalciuminnehållet i blodet föreligger i form av den fysiologiskt aktiva joniserade formen, ca 10% är komplexbundet till citrat, fosfat eller andra anjoner och återstående 40% är bundet till proteiner (huvudsakligen albumin).

Eliminering: Kalcium elimineras via faeces, urin och svett. Den renala utsöndringen är beroende av glomerulär filtrering och tubulär återabsorption av kalcium.


Kolekalciferol

Absorption: Vitamin D3absorberas lätt i tunntarmen.

Distribution och metabolism: Kolekalciferol och dess metaboliter cirkulerar i blodet bundet till ett specifikt globulin. Kolekalciferol metaboliseras via hydroxylering i levern till 25-hydroxykolekalciferol, som sedan metaboliseras vidare i njurarna till den aktiva formen 1,25-dihydroxykolekalciferol. 1,25-dihydroxykolekalciferol är den metabolit som ger en ökad kalciumabsorption. Ometaboliserat vitamin D3lagras i fett- och muskelvävnad.

Eliminering: Vitamin D3utsöndras via faeces och urin.

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Teratogena effekter har iakttagits i djurstudier vid doser avsevärt högre än det terapeutiska dosintervallet till människa. Det finns ingen ytterligare information av betydelse för säkerhetsvärderingen utöver vad som redan beaktats i övriga delar av produktresumén.

Farmaceutiska Uppgifter

Förteckning över hjälpämnen

Xylitol (E967)

Povidon

Isomalt (E953)

Smakämne (citron)

Magnesiumstearat

Sukralos (E955)

Mono- och diglycerider av fettsyra

All-rac-alfa-tokoferol

Sackaros

Modifierad majsstärkelse

Medellångkedjiga triglycerider

Natriumaskorbat

Kolloidal vattenfri kiseldioxid

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

Hållbarhet

Förpackningsstorlekar 20, 30, 50, 60, 90, 100 och 120 tabletter: 30 månader.

Förpackningsstorlek 180 tabletter: 2 år.

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30 C. Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt.

Förpackningstyp och innehåll

Tuggtabletterna är förpackade i tablettburk av High Density Polyeten.

Förpackningsstorlekar: 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120 och 180 st.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Innehavare av Godkännande För Försäljning

Takeda AS, P.O. Box 205, NO-1372 Asker, Norge.

Nummer på Godkännande för försäljning

16506

Datum för Första Godkännande/Förnyat Godkännande

2001-06-29 / 2008-06-01

Datum för Översyn av Produktresumén

2016-04-18