iMeds.se

Calcium-Sandoz

Information för alternativet: Calcium-Sandoz 500 Mg Brustablett, Calcium-Sandoz 1000 Mg Brustablett, visa andra alternativ

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN


Calcium-Sandoz 500 mg brustabletter

Calcium-Sandoz 1000 mg brustabletter


Kalcium


Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Calcium-Sandoz måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad är Calcium-Sandoz och vad används det för?

2. Innan du använder Calcium-Sandoz

3. Hur du tar Calcium-Sandoz

4. Eventuella biverkningar

5. Förvaring av Calcium-Sandoz

6. Övrig information
1. VAD ÄR CALCIUM-SANDOZ OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?


Calcium-Sandoz innehåller kalcium som är ett livsnödvändigt mineral som behövs för skelettets bildning och hållfasthet.


Calcium-Sandoz används för att förebygga och behandla kalciumbrist och kan användas tillsammans med andra medicier för att förebygga och behandla ett tillstånd som kallas osteoporos (försvagning av skelettet). Calcium-Sandoz används tillsammans med vitamin D3 för att behandla rakit (skelettsjukdom hos barn) och osteomalaci (benuppmjukning hos vuxna)


Kalcium absorberas från tarmarna och distribueras genom kroppen av blodet. Kalcium spelar även en viktig roll för bland annat nervernas, musklernas och hjärtats funktion liksom för blodets koagulation. Det är också nödvändigt för många hormoners funktion. För att kalciumet ska kunna fylla dessa olika roller, måste det finnas tillgängligt i rätt koncentration i de olika vävnaderna.


2. INNAN DU ANVÄNDER CALCIUM-SANDOZ


Använd inte Calcium-Sandoz:


Var särskilt försiktig med Calcium-Sandoz:

Om du har någon njursjukdom, särskilt om du tar preparat som innehåller aluminium, bör du rådgöra med läkare innan du börjar använda denna produkt.

Ta inte produkter som innehåller vitamin D tillsammans med Calcium-Sandoz utan att ha rådgjort med läkare.


Användning av andra läkemedel:

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit något läkemedel, även receptfria sådana eftersom kalicum kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel..


Om du tar eller nyligen har tagit hjärtglykosider, tiaziddiuretika eller kortikosteroider måste du följa din läkares instruktioner noggrant.


Calcium-Sandoz skall tas minst 3 timmar efter intag av perorala bisfosfonater eller natriumfluorid .


Calcium-Sandoz skall tas minst 2 timmar efter eller alternativt 4–6 timmar före intag av tetracyklin (antibiotika).


Användning av Calcium-Sandoz med mat och dryck

Calcium-Sandoz ska inte tas inom 2 timmar efter intag av livsmedel som innehåller mycket oxalsyra eller fytinsyra, som spenat, rabarber och fullkornsflingor.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, ska du rådgöra med din läkare eller farmaceut innan du tar Calcium-Sandoz.


Calcium-Sandoz brustabletter kan användas under graviditet och amningsperiod vid kalciumbrist.

Under graviditet bör det dagliga intaget av kalcium vara mellan 1000 – 1300 mg calcium och skall inte överstiga 1500 mg.


Kalcium passerar över i bröstmjölken utan att det har några negativa effekter på spädbarnet.


Körförmåga och användning av maskiner

Calcium-Sandoz brustabletter har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


Viktig information om några av innehållsämnena i Calcium-Sandoz

Calcium-Sandoz är lämpligt för diabetiker (1 brustablett med 500 mg eller 1000 mg innehåller 0,002 kolhydratenheter).


Patienter som behandlas med natriumfattig kost bör rådgöra med läkare eller sjuksköterska innan de tar Calcium-Sandoz. Calcium-Sandoz 500 mg innehåller 68,45 mg natrium per tablett och Calcium-Sandoz 1000 mg innehåller 136,90 mg natrium per tablett.


Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


Calcium-Sandoz innehåller aspartam, som är en fenylalaninkälla, och kan vara skadligt för personer med fenylketonuri.


3. HUR DU TAR CALCIUM SANDOZ


Ta alltid Calcium Sandoz enligt läkarens anvisningar om det ordinerats åt dig personligen eller enligt anvisningarna i denna bipacksedel om du köpt det receptfritt. Rådfråga din läkare eller farmaceut om du är osäker.


Calcium-Sandoz 500 mg brustablett:

- Barn: 1 brustablett 1-2 gånger dagligen (motsvarande 500–1000 mg kalcium per dag).

- Vuxna: 1 brustablett 1-3 gånger dagligen (motsvarande 500–1500 mg kalcium per dag).

Calcium-Sandoz 1000 mg brustablett:

- Barn och vuxna: 1 brustablett 1 gång dagligen (motsvarande 1000 mg kalcium per dag).


Lös brustabletten i ett glas vatten (ca 2 dl) och drick det omedelbart. Svälj eller tugga inte tabletten. Calcium-Sandoz kan tas med eller utan föda.


Hur länge skall du ta Calcium-Sandoz

Ta Calcium-Sandoz i den dos och under den tid som rekommenderats av din läkare. Eftersom Calcium-Sandoz används förebyggande vid behandling av kalciumbrist, och tillsammans med andra mediciner för att förebygga och behandla oesteoporos (svaghet i skelettet) är det troligt att det är en långtidsbehandling.


Om du tar mer Calcium-Sandoz än du borde

Överdosering av Calcium-Sandoz kan framkalla symtom som illamående, kräkningar, törst eller förstoppning. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel 112 för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Calcium-Sandoz

Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du har glömt att ta.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Calcium-Sandoz orsaka biverkningarmen alla användare behöver inte få dem.


Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Ökad mängdkalcium i blodet (hyperkalcemi) eller ökad utsöndring av kalcium i urinen (hyperkalciuri).


Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): illamående, diarré, buksmärtor, förstoppning, gasbildning, kräkningar, överkänslighet såsom klåda, hudutslag och/eller nässelfeber.


Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10000 användare): svåra allergiska reaktioner som svullnad i ansiktet, läppar, tunga och/eller halsen, vilket kan leda till svårigheter att svälja.


Sluta att ta Calcium-Sandoz och kontakta omedelbart läkare om svullnad av bl.a. ansikte, tunga och/eller svalg och/eller svårigheter att svälja eller nässelutslag med andningssvårigheter inträffar.


Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel, ska du tala om det för din läkare eller apotekspersonal.


5. FÖRVARING AV CALCIUM SANDOZ


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Använd inte Calcium-Sandoz efter utgångsdatumet på ytterkartongen och på botten av röret.


Förvaras i originalförpackningen. Tillslut röret väl.


Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.


6. ÖVRIG INFORMATION


Innehållsdeklaration

Varje brustablett på 500 mg innehåller:

1132 mg kalciumlaktatglukonat och 875 mg kalciumkarbonat (motsvarande 500 mg eller 12,5 mmol kalcium).


Varje brustablett på 1000 mg innehåller:

2263 mg kalciumlaktatglukonat och 1750 mg kalciumkarbonat (motsvarande 1000 mg eller 25 mmol kalcium).


Övriga innehållsämnen är: vattenfri citronsyra, apelsinsmakämne (innehåller: essentiella oljor från apelsin, maltodextrin, akaciagummi, sorbitol (E 420), dextros), aspartam (E951), makrogol 6000 och natriumvätekarbonat.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Brustabletten är vit och rund med en karakteristisk apelsindoft.


Calcium-Sandoz 500 mg brustabletter säljs i rör som innehåller 20 tabletter. Rören är förpackade i kartonger som innehåller 20 eller 100 tabletter.


Calcium-Sandoz 1000 mg brustabletter säljs i rör som innehåller 10 tabletter. Rören är förpackade i kartonger som innehåller 20 respektive 100 tabletter.


Det är möjligt att inte alla förpackningsstorlekar marknadsförs.


Innehavare av godkännande för försäljning

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14. 2300 Köpenhamn S, Danmark


Denna bipacksedel godkändes senast den

2016-10-12