iMeds.se

Calcium-Sandoz

Information för alternativet: Calcium-Sandoz 9 Mg/Ml Injektionsvätska, Lösning, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2013-12-13

Bipacksedeln: Information till användaren


Calcium-Sandoz 9 mg/ml injektionsvätska, lösning


kalciumglubionat


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Calcium-Sandoz injektionsvätska är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Calcium-Sandoz injektionsvätska

3. Hur du använder Calcium-Sandoz injektionsvätska

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Calcium-Sandoz injektionsvätska ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar1. Vad Calcium-Sandoz injektionsvätska är och vad det används för


Calcium-Sandoz injektionsvätska innehåller kalcium. Kalcium är ett mineral som behövs för skelettets bildning och hållfasthet samt för underhållande av ett flertal reglerande mekanismer, bland annat nervernas, musklernas och hjärtats funktion liksom för blodets koagulation.


Calcium-Sandoz injektionsvätska används vid kalciumbrist som beror på ett otillräckligt upptag av kalcium från tarmen eller en störning av kalciumomsättningen t.ex. rakit (skelettsjukdom hos barn) och osteoporos (benskörhet). Calcium-Sandoz används dessutom vid låg kalkhalt i blodet hos patientersom harnjursjukdom.


2. Vad du behöver veta innan du använder Calcium-Sandoz injektionsvätska


Använd inte Calcium-Sandoz injektionsvätska


Varningar och försiktighet

Var särskilt försiktig med Calcium-Sandoz injektionsvätska:


Eftersom kalciumsalter kan irritera injektionsstället, får Calcium-Sandoz injektionsvätska inte ges bredvid en ven, ytligt intramuskulärt eller subkutant (under huden) till barn och nyfödda.


Andra läkemedel och Calcium-Sandoz injektionsvätska

Tala om för läkare eller sjuksköterska om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Stora doser D-vitaminska undvikas under kalciumbehandlingen, såvida detta inte ordinerats av läkare, då kalciumhalten i kroppen kan stiga till en skadlig nivå.


Vissa vätskedrivande medel kan minska utsöndringen av kalcium i urinen, vilket kan leda till att blodets kalciumhalt blir för hög.


Kalcium ökar effekten av hjärtglykosider(t.ex. digoxin) och adrenalinpå hjärtat och kan minska effekten av verapamil och andra kalciumhämmare. Rytmstörningar kan uppkomma och uppföljning med EKG kan behövas.


Samtidig behandling med magnesiumkan häva eller påverka effekten av magnesium och/eller kalcium.


Vid samtidig behandling med glukokortikoider(t.ex. kortison) kan det vara nödvändigt att höja dosen av Calcium-Sandoz injektionsvätska.


Graviditet

Läkaren bestämmer om användning av Calcium-Sandoz injektionsvätska under graviditet.


Amning

Kalcium passerar över i modersmjölken. Berätta för läkaren om du ammar innan du ges Calcium Sandoz.


Körförmåga och användning av maskiner

Det är osannolikt att Calcium-Sandoz injektionsvätska skulle ha skadlig effekt på förmågan att köra bil och använda maskiner.

Du är självansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Calcium-Sandoz injektionsvätska


Läkaren ordinerar dosen av Calcium-Sandoz injektionsvätska utifrån blodets och urinens kalciumhalt. Använd detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller sjuksköterska om du är osäker.


Endast lösning som är klar får användas. Sjukhuspersonalen ansvarar för att lösningar som är grumliga eller missfärgade kasseras.


Vanlig dos är

För vuxna 10 ml intravenöst (iv) 1–3 gånger dagligen. I undantagsfall kan injektionen ges i muskeln.

För barn 5–10 ml intravenöst (iv) en gång dagligen.


Observera

Kalciuminjektioner som ges intravenöst ska doseras långsamt (10 ml/3 min.). Hjärtrytmen ska kontrolleras samtidigt.


Injektionen får ges i muskel endast i undantagsfall. Calcium-Sandoz injektionsvätska får inte ges intramuskulärt till barn.


Calcium-Sandoz injektionsvätska får inte ges under huden (subkutant).


Sjukhuspersonalen ansvarar för att Calcium-Sandoz injektionsvätska inte blandas med inkompatibla preparat.


Om du tycker att effekten av Calcium-Sandoz injektionsvätska är för svag eller för stark ska du informera din läkare eller apoteket.


Om du har använt för stor mängd av Calcium-Sandoz injektionsvätska

Om du misstänker att du har fått en större dos än vad läkaren föreskrivit, tala med läkare eller sjuksköterska. Överdosering kan leda till höga vitamin- och kalciumhalter i blodet och resten av kroppen. Symtomen på detta kan vara aptitlöshet, illamående, kräkningar, förstoppning, buksmärtor, muskelsvaghet, trötthet, mental påverkan, törst, riklig urinavgång, skelettsmärta, förkalkningar i njurarna, njursten och i svåra fall rytmstörningar i hjärtat. Om kalciumhalten är extremt hög, finns det en risk för koma och död. Svår överdosering ska behandlas på sjukhus.


Om du har glömt att ta Calcium-Sandoz injektionsvätska

Sjukhuspersonalen ansvarar för administreringen av Calcium-Sandoz injektionsvätska.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vid behandling med höga doser och speciellt vid samtidig behandling med vitamin D-preparat finns risk för hög kalciumhalt i blodet med åtföljande nedsättning av njurfunktionen.


Tala genast med din läkare:

om du upplever något av följande symtom (tecken på angioödem) när du fått Calcium Sandoz:

svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårigheter att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter


Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos 1–10 av 1 000 användare):

Lågt blodtryck och eventuellt livshotande cirkulationskollaps (tillstånd av otillräcklig blodtillförsel till kroppens organ). Värmevallningar, svettning, illamående, kräkningar.


En alltför snabb intravenös injektion kan orsaka illamående, kräkningar, värmevallningar, svettning, lågt blodtryck och cirkulationskollaps (eventuellt livshotande).


I enstaka fall kan intravenösa injektioner leda till överkänslighetsreaktioner med symtom somutslag, klåda,nässelutslag och anafylaktisk reaktion.


Om den intravenösa injektionen går bredvid venen kan lokal irritation (hudrodnad, sveda och smärta) uppstå vid injektionsstället och detta kan eventuellt leda till vävnadsskada (kallbrand eller s.k. nekros). Vid ytlig injektion i muskeln har lokal förkalkning av mjukdelar (dit räknas t.ex. muskler, bindväv och fett) rapporterats.


Om läkemedlet ges intramuskulärt, kan lokal irritation med ärrbildning, förkalkning av mjukdelar och nekros förekomma i sällsynta fall. De lokala hudreaktionerna är till övervägande del helt övergående.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Webbplats:
www.lakemedelsverket.se


5. Hur Calcium-Sandoz injektionsvätska ska förvaras


Förvara detta läkemedelutom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använd inte detta läkemedel om innehållet i injektionsflaskan är grumligt eller färgat.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Sjukhuset ansvarar för kassering av oanvänt läkemedel och emballage. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Den aktiva substansen är kalciumglubionat (137,5 mg/ml som motsvarar Ca2+ 9 mg/ml)

Övrigt innehållsämne är vatten för injektionsvätskor


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Ampullerna med Calcium-Sandoz injektionsvätska är tillverkade av ofärgat borosilikatglas av typ I med en brytpunkt och färgad ring (röd).


Ampuller 5 x 10 ml


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 Köpenhamn S

Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast

2013-12-13

4