iMeds.se

Calendula Weleda

Information för alternativet: Calendula Weleda Kutan Lösning, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2015-11-18


BIPACKSEDEL: information till användaren


Calendula Weleda, kutan lösning


Extrakt av ringblomma


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller annan sjukvårdspersonal.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Calendula Weleda, kutan lösning är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använderCalendula Weleda, kutan lösning

3. Hur du använder Calendula Weleda, kutan lösning

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Calendula Weleda, kutan lösning ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. VAD CALENDULA WELEDA, KUTAN LÖSNING ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Calendula Weleda, kutan lösning är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt inom antroposofisk medicin:


för symtomatisk behandling av lindriga hudinflammationer (såsom solbränna, akne eller kvisslor)

och för att underlätta läkning av mindre sår (såsom skav- eller skrubbsår)

som munsköljvätska vid lätt inflammerat tandkött och vid halsont


Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.


2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDERCALENDULA WELEDA, KUTAN LÖSNING


Använd inte Calendula Weleda, kutan lösning


Varningar och försiktighet

Symtomatisk behandling av lindriga hudinflammationer och för att underlätta läkning av mindre sår:

Rekommenderas inte till barn under 6 år pga otillräckliga data.


Munsköljvätska vid lätt inflammerat tandkött och vid halsont:

Rekommenderas inte till barn under 12 år pga otillräckliga data.


Kontakta läkare om:


Calendula Weleda, kutan lösning får inte användas i ögonen.

Innehåller etanol 51 % (v/v). Lösningen ska inte sväljas.


Andra läkemedel och Calendula Weleda, kutan lösning

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du använder eller nyligen har använt detta receptfria läkemedel.


Effekten av samtidig användning av andra läkemedel är inte studerad.


Graviditet, amning och fertilitet

I brist på tillräckliga data kan användning under graviditet och amning inte rekommenderas.

Studier gällande fertilitet har inte utförts, men att fruktsamheten påverkas är inte troligt.


Körförmåga och användning av maskiner

Calendula Weleda, kutan lösning har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. HUR DU ANVÄNDER CALENDULA WELEDA, KUTAN LÖSNING


Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Rekommenderad dos är:


För rengöring av sår:

Vuxna, äldre och barn över 6 år:

Tillsätt 1-2 tsk (5-10 ml) till 2,5 dl kokt avkylt vatten eller steril koksaltlösning.

Använd lösningen för att rengöra såret med gasväv eller för att fukta en steril kompress som fixeras med ett bandage. Avlägsna kompressen efter 30-60 minuter. Behandlingen kan upprepas 2 gånger dagligen.


Rekommenderas inte till barn under 6 år.


För akne eller kvisslor:

Vuxna, äldre och barn över 6 år:

Väl rengjord hud baddas med lösningen på en bomullstuss 2 gånger dagligen. Låt det lufttorka.


Rekommenderas inte till barn under 6 år.


För munsköljning vid inflammerat tandkött eller halsont

Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:

Tillsätt en halv tsk (2,5 ml) till ett halvt glas ljummet vatten (ca 1 dl) och skölj runt i munnen eller gurgla under flera minuter. Spotta ut. Upprepas 2-4 gånger dagligen. Lösningen ska inte sväljas.


Rekommenderas inte till barn under 12 år.


Behandlingstid

Om symtomen kvarstår i mer än 1 vecka bör du rådgöra med läkare eller annan sjukvårdspersonal.


Om du har använt för stor mängd av Calendula Weleda, kutan lösning

Om du har använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att använda Calendula Weleda, kutan lösning

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Fall av allergiska reaktioner har rapporterats. Frekvensen är okänd.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket (se adress nedan).Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. HUR CALENDULA WELEDA, KUTAN LÖSNING SKA FÖRVARAS


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Öppnad förpackning är hållbar i 1 år.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är extrakt av Calendula officinalis L. (ringblomma), ört.

1 ml (0,93 g) kutan lösning innehåller ca 370 mg extraktav ringblomma, motsvarande ca 185 mg färsk ört av ringblomma.

Övriga innehållsämnen: Renat vatten och etanol 96 % (v/v).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Calendula Weleda, kutan lösning är en klar och grön-gul lösning med en karaktäristisk örtdoft.

Förpackningsstorlek 100 ml.


Innehavare av registrering för försäljning och tillverkare

Weleda AB

Ludvigsbergsgatan 20

118 23 Stockholm

Tel 08 551 518 00

Fax 08 552 961 02

info@weleda.se


Denna bipacksedel godkändes senast 2015-11-18

8(8)