iMeds.se

Calfovit D3

Läkemedelsverket 2011-02-04

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN


Calfovit D3 1200 mg/800 IE pulver till oral suspension

Kalcium/kolekalciferol


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.


I denna bipacksedel finner du information om:

Vad Calfovit D3 är och vad används det för

Innan du använder Calfovit D3

Hur du använder Calfovit D3

Eventuella biverkningar

Hur Calfovit D3 förvaras

Övriga upplysningar


1. VAD CALFOVIT D3 ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Calfovit D3 är ett kalcium- och vitamin D3-tillskott som används för behandling av vissa tillstånd i skelettet hos äldre personer.

Både kalcium och vitamin D fås från föda och vitamin D kan också bildas i huden när den utsätts för solljus.

Brist på kalcium och vitamin D kan minska benmassan och orsaka benfrakturer. Calfovit D3 används för att kompensera brist på kalcium och vitamin D.


2. INNAN DU ANVÄNDER CALFOVIT D3


Använd inte Calfovit D3 om du:


Var särskilt försiktig med Calfovit D3 om du:


Användning av andra läkemedel:

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Detta gäller särskilt:

Läkemedel, som minskar upptaget eller effekten av Calfovit D3:


Läkemedel, som ökar upptaget eller effekten av Calfovit D3:


Läkemedel vars upptag minskas av Calfovit D3:


Läkemedel vars effekt ökas av Calfovit D3:

digoxin (t.ex. Lanoxin) eller andra hjärtglykosider som används vid hjärtsjukdomar: kalcium kan öka deras effekt på hjärtat


Rådfråga läkare innan du använder andra läkemedel innehållande vitamin D eller dess derivat samtidigt som du använder Calfovit D3.


Användning av Calfovit D3 med mat och dryck:

Calfovit D3 tas helst i samband med kvällsmat.

Rådfråga läkare om du ofta äter mat som innehåller oxalsyra (t.ex. spenat och rabarber), fosfater (särskilt från kosttillskott) eller fytinsyra (fullkornsprodukter), eftersom dessa kan minska upptaget av kalcium som ingår i Calfovit D3.


Rådfråga läkare innan du äter livsmedel berikade med vitamin D.


Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Använd inte Calfovit D3 om du är gravid eller ammar.


Barn

Calfovit D3 rekommenderas inte till barn under 12 år.


Körförmåga och användning av maskiner

Calfovit D3 påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.


Viktig information om några innehållsämnen i Calfovit D3

Calfovit D3 innehåller färgämnet para-orange (E 110) som kan ge allergiska reaktioner.

Calfovit D3 innehåller sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. HUR DU ANVÄNDER CALFOVIT D3


Använd alltid Calfovit D3 enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Använd 1 dospåse Calfovit D3 dagligen helst i samband med kvällsmat.

Töm påsens innehåll i ett glas icke-kolsyrat vatten och rör om med en sked tills en suspension med angenäm smak erhålls. Drick suspensionen omedelbart efter blandning.


Om du har använt för stor mängd av Calfovit D3

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med återstående dospåsar och förpackningen eller denna information så att läkaren ser vilket läkemedel som har tagits.


Om du har glömt att använda Calfovit D3

Om du missar en dos, ta nästa dos så snart som möjligt. Ta dock inte dubbel dos samma dag för att kompensera för glömd dos.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Calfovit D3 orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta använd Calfovit D3 och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:


Tala snarast om för din läkare om du får följande symtom som tyder på för hög kalciumhalt i blodet eller urinen:


Ytterligare kan följande biverkningar förekomma vid användning av Calfovit D3:


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


5. HUR CALFOVIT D3 SKA FÖRVARAS


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras i originalförpackningen.

Förvaras vid högst 25oC.


Används före utgångsdatum som anges på dospåsen och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration


Övriga innehållsämnen är propylenglykol, para-orange (E 110), citronarom (innehållande: naturliga smakämnen, maltodextrin, akaciagummi), sackarinnatrium, vattenfri citronsyra, mikrokristallin cellulosa och karmellosnatrium, monopalmitatsackaros, vattenfri kolloidal kiseldioxid, mannitol, alfa-tokoferol, matfetter, gelatin, sackaros, majsstärkelse (se avsnitt 2 ”Viktig information om några innehållsämnen i Calfovit D3”).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Calfovit D3 är ett vitt eller svagt orangefärgat, kornigt pulver till oral suspension (lösning). Den färdigblandade suspensionen är en orange ogenomskinlig lösning med vita granulater.


Calfovit D3 är förpackade i kartonger med 2, 30 eller 60 dospåsar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

1, Avenue de la Gare

L-1611 Luxemburg


Tillverkare

A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l.

Via Sette Santi, 3

Florens

Italien


eller


Sigmar Italia S.r.l.

Via Sombreno, 11

Almé (Bg)

Italien


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Danmark Calfovit D3

Finland Calfovit D3

Tyskland Calfovit D3

Grekland Decal

Irland Calfovit D3

Luxembourg Calfovit D3

Spanien Trabex

Sverige Calfovit D3

Storbritannien Calfovit D3


Denna bipacksedel godkändes senast

2011-02-04