iMeds.se

Calmuril

Läkemedelsverket 2015-09-14

Bipacksedel: Information till användaren


Calmuril kräm

10 % karbamid (urea) och 5% mjölksyra


Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Calmuril är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Calmuril

3. Hur du använder Calmuril

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Calmuril ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Calmuril är och vad det används för


Calmuril är en vit mjukgörande kräm som innehåller 10 % karbamid och 5% mjölksyra. Calmuril binder vatten och mjukar upp hudens hornlager. Fuktigheten i huden ökar, förtjockad hud mjukas upp och benägenheten att fjälla minskar. Calmuril har dessutom en klådstillande effekt.


Calmuril används för behandling av torr och förtjockad hud samt för mjukgörande effekt i samband med behandling av vissa typer av eksem.


Karbamid och mjölksyra som finns i Calmuril kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Calmuril


Använd inte Calmuril

om du är allergisk mot karbamid eller mjölksyra i Calmuril eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Undvik kontakt med ögonen.


Graviditet och amning

Calmuril kan användas under graviditet och amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Calmuril påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.


3. Hur du använder Calmuril


Vuxna och barn: Krämen smörjs på 2 gånger dagligen eller efter varje kontakt med vatten.

Vid svårare fall med förtjockad hud appliceras ett tjockt lager, som efter 3–5 minuter masseras in i huden. Behandlingen upprepas dagligen i 1–2 veckor och därefter vid behov, lämpligen 1–2 gånger per vecka. Vid förtjockad hud på händer och fötter tas lämpligen ett hand- eller fotbad före applicering.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Krämen kan ge en övergående irritation där den strukits på. Irritationen kan uppträda i form av sveda eller värmekänsla beroende på grad och typ av hudsjukdom.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Nässelutslag, eksem, hudinflammation, rodnad, blåsor och klåda.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se


5. Hur Calmuril ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som finns på förpackningen efter ”Utg.dat.”.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Oöppnad förpackning: Förvaras i kylskåp (2 - 8°C ).

Öppnad förpackning: Ska förbrukas inom 6 månader och under tiden finns inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationAnvisningar för användning och hantering

För pumpburk: Avlägsna helt det grå transportskyddet genom att dra bort sprint och krage. Tryck ned pumpen helt ett flertal gånger vid första användningen för att fylla den.Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Läkemedlets utseende: Vit kräm

Förpackningsstorlekar:

50 gram, polypropentub med ytterkartong

100 gram, polypropentub med ytterkartong

400 gram, pumpburk av polypropen.


Eventuellt kommer inte alla förpackningar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

ACO Hud Nordic AB, Box 622, 194 26 Upplands Väsby.


Denna bipacksedel ändrades senast: 2015-09-14