iMeds.se

Calphon Vet.

BIPACKSEDEL

Calphon vet. injektionsvätska, lösning1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA


Innehavare av godkännande för försäljning:

Bayer Animal Health GmbH, D-51368 Leverkusen, Tyskland.


Tillverkare:

Provet SA, 19300 Aspropyrgos, Attiki, Grekland


2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN


Calphon vet. injektionsvätska, lösning


3. DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER OCH ÖVRIGA SUBSTANSER


100 ml innehåller:

Aktiva substanser:


Kalciumglukonat

19,0 g

Kalciumglukoheptanat

4,5 g

Butafosfan

0,4 g

Magnesiumklorid

6,0 g


Halt Ca²+: 2,2 g/100 ml.

Halt Mg²+: 0,72 g/100 ml.

Hjälpämnen:

Borsyra

4,2 g

Kalcium-D-sackarat

1,0 g

Metylparahydroxibensoat

0,08 g

Natriumhydroxid till

pH 5,5-5,9

Vatten för injektionsvätskor till

100 ml


4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)


Kalvningsförlamning (paresis puerperalis) och andra tillstånd med onormalt låga kalciumhalter i blodet samt beteskramp hos nöt.5. KONTRAINDIKATIONER


Inga.


6. BIVERKNINGAR


Hjärtarytmi kan i enstaka fall uppträda. Hjärtats frekvens och rytm bör kontrolleras före och under injektionen. Om onormalt långsam hjärtrytm eller annan grav arytmi uppkommer, bör injektionen avbrytas eller injektionshastigheten sänkas. Efter några minuter har ofta hjärtats rytm normaliserats och behandlingen med Calphon vet. kan vid behov fortsätta.


Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.


7. DJURSLAG


Nötkreatur


8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)


Nöt: 400 ml intravenöst som engångsdos

Kalv: 50-100 ml intravenöst som engångsdos


9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING


10. KARENSTID


Slakt: 0 dygn

Mjölk: 0 dygn


11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar


Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten.


Hållbarhet efter det att inre förpackningen öppnats första gången: 1 vecka.


12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)


Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Hjärtats frekvens och rytm bör kontrolleras före och under injektion (se även under biverkningar)


Användning under dräktighet och laktation

Kan administreras under dräktighet och digivning.


Överdosering

Vid överdosering finns risk för hjärtarytmi med dödlig utgång.


13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.


14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES


2016-09-23


15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Inre förpackning (förpackningstyp och material)

Flaska av polypropylen; 12 x 500 ml.


För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.


Animal Health

Arne Jacobsens Allé 13

Köpenhamn S

Danmark