iMeds.se

Campral

Information för alternativet: Campral 333 Mg Enterotablett, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2012-02-10

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN


Campral 333 mg enterotablett

Akamprosat


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finner du information om följande:

Vad Campral är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Campral

Hur du tar Campral

Eventuella biverkningar

Hur Campral ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningarVAD CAMPRAL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Campral minskar återfallsrisken efter avvänjningsbehandling hos alkoholberoende patienter. Det rekommenderas att behandlingen kombineras med rådgivning.


VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR CAMPRAL

Ta inte Campral


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Campral:

om du har starkt nedsatt leverfunktion


Campral bör inte ges till patienter under 18 år och över 65 år.


Intag av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


Graviditet och amning

Erfarenheten av behandling under graviditet är liten. Gravida kvinnor skall därför endast använda Campral när läkare bedömt att nyttan med behandlingen är större än den eventuella risken för fostret.

Det är okänt om Campral utsöndras i bröstmjölk. Campral ska därför inte användas vid amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Campral påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.


HUR DU TAR CAMPRAL

Tabletterna skall sväljas hela.

Patienter som väger 60 kg eller mer: 2 tabletter tre gånger dagligen, morgon, middag och kväll.
Patienter som väger mindre än 60 kg: 2 tabletter på morgonen, 1 tablett mitt på dagen och 1 tablett till natten.

Rekommenderad behandlingstid är ett år.


Om du upplever att effekten av Campral är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.


Om du har tagit för stor mängd av Campral

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtom på överdosering är diarré.


Om du glömt att ta Campral:

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare): Diarré.


Vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Buksmärtor, illamående, kräkningar, gasbildning (flatulens), klåda, hudutslag, minskad sexuell lust, frigiditet och impotens.


Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Ökad sexuell lust.


Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare): Allergiska reaktioner som nässelfeber och svullnad i ansikte och svalg (angioödem) * eller allegisk chockreaktion.


Ingen känd frekvens: Blåsor på hud eller slemhinnor


* Sluta att ta Campral och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem):

svullnad av ansikte, tunga eller svalg

svårigheter att svälja

nässelutslag och andningssvårigheter.


Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

HUR CAMPRAL SKA FÖRVARAS

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit, bikonvex tablett, präglad ”333” på ena sidan.

Tabletterna säljs i blisterförpackningar med 84 och 6x84 tabletter.


Innehavare av godkännande för försäljning

Merck Santé s.a.s.

37 Rue Saint Romain

F-69379 Lyon Cedex 08

Frankrike


Tillverkare

Merck Santé s.a.s, 2 rue du Pressoir Vert, 45400 Semoy, Frankrike


Denna bipacksedel godkändes senast: 2012-02-10