iMeds.se

Candemox Comp

Information för alternativet: Candemox Comp 32 Mg/25 Mg Tablett, Candemox Comp 32 Mg/12,5 Mg Tablett, visar 2 alternativ

Läkemedelsverket 2015-01-22

Bipacksedel: Information till användaren


Candemox Comp 32 mg/12,5 mg tabletter

Candemox Comp 32 mg/25 mg tabletter


kandesartancilexetil/hydroklortiazid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Candemox Comp är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Candemox Comp

Hur du tar Candemox Comp

Eventuella biverkningar

Hur Candemox Comp ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Candemox Comp är och vad det används för


Detta läkemedel heter Candemox Comp. Det används för att behandla högt blodtryck (hypertoni) hos vuxna patienter. Det innehåller två aktiva ingredienser: kandesartancilexetil och hydroklortiazid. Dessa arbetar tillsammans för att sänka ditt blodtryck.Din läkare kan skriva ut Candemox Comp om ditt blodtryck inte har reglerats tillräckligt väl med enbart kandesartancilexetil eller hydroklortiazid.


Kandesartancilexetil i kombination med hydroklortiazid som finns i Candemox Comp kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdpersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


Vad du behöver veta innan du tar Candemox Comp


Ta inte Candemox Comp:


Om du är osäker på om ovanstående gäller dig ska du tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Candemox Comp.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar, eller medan du tar Candemox Comp, om:

- en ACE-hämmare (till exempel enalapril, lisinopril, ramipril), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

- aliskiren

du tror att du är (eller skulle kunna bli) gravid. Candemox Comp rekommenderas inte under tidig graviditet och får inte tas efter de första tre månaderna av graviditeten. Läkemedlet kan orsaka svåra skador på barnet om det används under det stadiet (se avsnittet Graviditet och amning).


Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.


Se även informationen under rubriken ”Ta inte Candemox Comp”.


Det kan hända att din läkare vill träffa dig oftare och ta en del prover om du har något av dessa tillstånd.


Tala om för din läkare eller tandläkare att du tar Candemox Comp om du ska genomgå någon typ av operation. Candemox Comp i kombination med vissa narkos- eller bedövningsmedel kan nämligen orsaka blodtrycksfall.


Candemox Comp kan göra att huden blir känsligare för solljus.


Barn och ungdomar

Det finns ingen erfarenhet av att använda Candemox Comp till barn (under 18 års ålder). Därför ska Candemox Comp inte ges till barn.


Andra läkemedel och Candemox Comp

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Candemox Comp kan påverka hur vissa andra läkemedel fungerar och vissa andra läkemedel kan påverka Candemox Comp. Om du använder vissa läkemedel kan din läkare behöva ta blodprover emellanåt.


Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder om du använder något av följande:


Fråga din läkare om du är osäker vilka läkemedel dessa är.


Candemox Comp med mat och dryck och alkohol


Graviditet och amning

Graviditet

Du måste tala om för läkaren om du tror att du är (eller skulle kunna bli) gravid. Vanligtvis kommer läkaren att föreslå att du slutar ta Candemox Comp innan du blir gravid eller så snart du vet att du är gravid och istället rekommendera ett annat läkemedel till dig. Candemox Comp rekommenderas inte under tidig graviditet och får inte tas efter de första tre månaderna av graviditeten. Det kan orsaka svåra skador på barnet om det används under de sex sista graviditetsmånaderna.


Amning

Tala om för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Candemox Comp rekommenderas inte till ammande mödrar och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma.


Körförmåga och användning av maskiner

En del personer kan känna trötthet eller yrsel när de tar Candemox Comp. Om detta händer dig ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet.En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt.Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning.Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Candemox Comp innehåller laktossom är en sorts socker.

Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


Hur du tar Candemox Comp


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Det är viktigt att du fortsätter ta Candemox Comp varje dag.

Vanlig dos av Candemox Comp är en tablett en gång dagligen.

Svälj tabletten med lite vatten.

Försök ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag. Då blir det lättare att komma ihåg den.


Om du har tagit för stor mängd av Candemox Comp

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige, 09 471 977 i Finland) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Candemox Comp

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Ta nästa dos som vanligt.


Om du slutar att ta Candemox Comp

Om du slutar att ta Candemox Comp kan ditt blodtryck stiga igen. Sluta därför inte att ta Candemox Comp utan att första tala med din läkare.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Det är viktigt att du känner till vilka biverkningar som finns. Vissa av biverkningarna av Candemox Comp orsakas av kandesartancilexetil och vissa orsakas av hydroklortiazid.


Sluta att ta Candemox Comp och sök genast läkare om du får någon av följande allergiska reaktioner:


Candemox Comp kan göra att antalet vita blodkroppar sjunker. Din motståndskraft mot infektioner kan försämras och du kan känna dig trött, få en infektion eller feber. Om detta händer ska du kontakta din läkare. Din läkare kan ta blodprover emellanåt för att kontrollera om Candemox Comphar påverkat ditt blod (agranulocytos).


Andra biverkningar som kan förekomma är:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Förändrade resultat av vissa blodprover:


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):


Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.
Läkemedelsverket Box 26, SE-751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se.


5. Hur Candemox Comp ska förvaras


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. och på blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Hållbarhet efter öppnandet av burken: 3 månader.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Candemox Comp 32 mg/12,5 mg

De aktiva substanserna är kandesartancilexetil och hydroklortiazid.

En tablett innehåller 32 mg kandesartancilexetil och 12,5 mg hydroklortiazid.


Övriga innehållsämnen är:

laktosmonohydrat (se slutet av avsnitt 2)

gul järnoxid (E172)

röd järnoxid (E172)

svart järnoxid (E172)

majsstärkelse

povidon K30

karragenan (E407)

kroskarmellosnatrium

magnesiumstearat.Candemox Comp 32 mg/25 mg

De aktiva substanserna är kandesartancilexetil och hydroklortiazid.

En tablett innehåller 32 mg kandesartancilexetil och 25 mg hydroklortiazid.


Övriga innehållsämnen är:

laktosmonohydrat (se slutet av avsnitt 2)

röd järnoxid (E172)

svart järnoxid (E172)

titandioxid (E171)

majsstärkelse

povidon K30

karragenan (E407)

kroskarmellosnatrium

magnesiumstearat.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Tablett.

Candemox Comp 32 mg/12,5 mg tabletter:

Ljust bruna, fläckiga, avlånga, bikonvexa tabletter, präglade med 32 på ena sidan och med brytskåra på båda sidor.


Candemox Comp 32 mg/25 mg tabletter:

Rödbruna, fläckiga, avlånga, bikonvexa tabletter, präglade med H 32 på ena sidan och med brytskåra på båda sidor.


Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan enbart för att underlätta nedsväljning.


Al/Al-blister med torkmedel: 7, 10, 14, 28, 30, 56, 60, 90, 98, 100 eller 300 tabletter.

HDPE-burk med PP-kork och torkmedel:

Candemox Comp 32 mg/12,5 mg: 56, 100 tabletter.

Candemox Comp 32 mg/25 mg: 56 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark.


Tillverkare

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

eller

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland

eller

Salutas Pharma GmbH, Dieselstrasse 5, 70839 Gerlingen, Tyskland

eller

Lek Pharmaceuticals d.d., Trimlini 2 D, 9220 Lendava, Slovenien

eller

Lek S.A., ul. Domaniewska 50C, 02-72 Warszawa, Polen


Denna bipacksedel ändrades senast

2015-01-22