iMeds.se

Candesartan Teva

Information för alternativet: Candesartan Teva 2 Mg Tablett, Candesartan Teva 4 Mg Tablett, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2015-01-15


Bipacksedel: Information till användaren


Candesartan Teva2 mg tabletter

Candesartan Teva4 mg tabletter


kandesartancilexetil


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Candesartan Teva är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Candesartan Teva

3. Hur du tar Candesartan Teva

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Candesartan Teva ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Candesartan Teva är och vad det användsför


Namnet på ditt läkemedel är Candesartan Teva. Den aktiva substansen är kandesartancilexetil. Den tillhör en grupp läkemedel som kallas angiotensin II-receptorantagonister. Den får dina blodkärl att slappna av och vidgas. Detta hjälper dig att sänka ditt blodtryck. Den underlättar även för hjärtat att pumpa blod till kroppens alla delar.


Candesartan Teva kan användas för att:


Kandesartan som finns i Candesartan Teva kan också vara godkänd för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Candesartan Teva


Ta inte Candesartan Teva


Om du är osäker om något av detta stämmer på dig, kontakta läkare eller apotekspersonal innan du tar Candesartan Teva.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Candesartan Teva

hyperaldosteronism).

- en ACE-hämmare (till exempel enalapril, lisinopril, ramipril), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

- aliskiren

om du tar en ACE-hämmare tillsammans med ett läkemedel som hör till läkemedelsgruppen MR-antagonister (mineralkortikoidreceptor-antagonister). Dessa läkemedel är för behandling av hjärtsvikt (se ”Andra läkemedel och Candesartan Teva”).”


Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.


Se även informationen under rubriken ”Ta inte Candesartan Teva”.


Berätta för din läkare eller tandläkare att du tar Candesartan Teva om du ska opereras. Candesartan Teva som tas samtidigt med en del bedövningsmedel, kan ge en sänkning av blodtrycket.


Barn och ungdomar

Kandesartan har studerats hos barn.För mer information, tala med läkaren.Candesartan Teva får inte ges till barn under 1 års ålder på grund av den möjliga risken för njurarna som är under utveckling.


Andra läkemedel och Candesartan Teva

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Candesartan Teva kan påverka hur andra läkemedel fungerar, och en del läkemedel kan även påverka effekten av Candesartan Teva. Din läkare kan behöva ta blodprover då och då om du tar vissa läkemedel.


Tala speciellt om för din läkare om du tar något av följande läkemedel:


Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:


Candesartan Teva med mat, dryck och alkohol


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Du måste tala om för din läkare om du tror att du är (eller kan bli) gravid. Din läkare råder dig vanligtvis att sluta att ta Candesartan Teva innan du blir gravid eller så fort du vet att du är gravid, och råder dig att ta ett annat läkemedel istället för Candesartan Teva. Candesartan Teva rekommenderas inte under tidig graviditet och får inte tas om du är gravid efter tredje månaden, eftersom det kan skada ditt barn allvarligt om det används efter tredje graviditetsmånaden.


Amning

Tala om för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Candesartan Tevarekommenderas inte för mödrar som ammar och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma, särskilt om ditt barn är nyfött eller föddes för tidigt.


Körförmåga och användning av maskiner

Vissa personer kan känna trötthet eller yrsel när de tar Candesartan Teva. Om detta händer dig, ska du inte köra bil och inte använda verktyg eller maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Candesartan Teva innehåller laktos

Candesartan Teva innehåller laktos som är en sockerart. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Candesartan Teva


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Det är viktigt att ta Candesartan Teva varje dag.

Du kan ta Candesartan Teva med eller utan mat.

Svälj tabletten med ett glas vatten.

Försök att ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag. Det hjälper dig att komma ihåg att ta den.


Högt blodtryck:


Hjärtsvikt:

Vanlig startdos av Candesartan Teva är 4 mg en gång om dagen. Din läkare kan öka dosen genom att dubbla dosen med minst 2 veckors mellanrum upp till 32 mg en gång om dagen. Candesartan Teva kan tas tillsammans med andra läkemedel mot hjärtsvikt och din läkare bestämmer vilken behandling som passar dig.


Användning för barn och ungdomar med högt blodtryck:

Barn i åldern 6 till <18 år:

Rekommenderad startdos är 4 mg en gång dagligen.

För patienter som väger mindre än 50 kg: Hos vissa patienter med otillfredsställande blodtryckskontroll kan läkaren bestämma att dosen behöver ökas till högst 8 mg en gång dagligen.


För patienter som väger 50 kg eller mer: Hos vissa patienter med otillfredsställande blodtryckskontroll kan läkaren bestämma att dosen behöver ökas till 8 mg en gång dagligen och till 16 mg en gång dagligen.


Om du har tagit för stor mängd av Candesartan Teva

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Candesartan Teva

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Ta nästa dos som normalt.


Om du slutar att ta Candesartan Teva

Om du slutar att ta Candesartan Teva, kan ditt blodtryck stiga igen. Sluta därför inte att ta Candesartan Teva utan att först tala med din läkare.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Det är viktigt att du är medveten om vilka biverkningarna kan vara.


Sluta att ta Candesartan Tevaoch sök omedelbart läkarvård om du får någon av följande allergiska reaktioner:


Candesartan Teva kan orsaka en minskning av antalet vita blodkroppar. Din motståndskraft mot infektioner kan försämras och du kan känna trötthet, få en infektion eller feber. Om detta händer ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan kontrollera om Candesartan Teva har haft någon påverkan på ditt blod (agranulocytos).


Andra eventuella biverkningar är:


Vanliga (kan drabba upp till 1 av 10 användare)

ökad mängd kalium i ditt blod, speciellt om du redan har njurbesvär eller hjärtsvikt. Om detta är en påtaglig förändring, så kan du märka trötthet, svaghet, oregelbundna hjärtslag eller myrkrypningar.

Påverkan på njurfunktionen, speciellt om du redan har njurproblem eller hjärtsvikt. I mycket sällsynta fall kan njursvikt inträffa.


Mycket sällsynta (kan drabba upp till 1 av 10 000 användare)


Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

Biverkningarna hos barn som behandlas för högt blodtryck förefaller vara jämförbara med dem som observerats hos vuxna, men de inträffar oftare. Halsont är en mycket vanlig biverkan hos barn men inte rapporterad hos vuxna och rinnande näsa, feber och ökad hjärtfrekvens är vanliga hos barn men inte rapporterade hos vuxna.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Candesartan Teva ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på blister efter ”EXP” och kartongen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Tabletter i A1-A1-blister:

Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Tabletter i A1-A1-blister med torkmedel:

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är kandesartancilexetil.

Varje Candesartan Teva 2 mg tablett innehåller 2 mg kandesartancilexetil.

Varje Candesartan Teva 4 mg tablett innehåller 4 mg kandesartancilexetil.

Övriga innehållsämnen är pregelatiniserad majsstärkelse, povidon K-30, karmeloskalcium, mikrokrystalincellulosa (E460), laktosmonohydrat, magnesiumstearat och L-leucin.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Candesartan Teva tabletter finns i OPA/Aluminium/PVC – PVC/PVAC/Aluminuim-blister eller OPA/Aluminium/PE med torkmedel/PE – PE/Aluminium-blister i förpackningssstorlekar om 7, 14, 15, 20, 28, 30, 50 x 1 enhets dosblister (sjukhusförpackning), 56, 60, 84, 90, 98, 100, 250 och 300 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Teva Sweden AB

Box 1070

251 10 Helsingborg


Denna bipacksedel ändrades senast 2015-01-15

6