iMeds.se

Canergy Vet


BIPACKSEDEL FÖR


Canergy vet. 100 mg tabletter för hund


1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA


Innehavare av godkännande för försäljning:

Le Vet Beheer B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Nederländerna


Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

Artesan Pharma GmbH & Co KG

Wendlandstrasse 1

29439 Lüchow

Tyskland


Lelypharma B.V.

Zuiveringweg 42, 8243 PZ Lelystad

Nederländerna


2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN


Canergy vet. 100 mg tabletter för hund

propentofyllin


3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER


En tablett innehåller:

Aktiv substans: Propentofyllin 100 mg


Ljusbrun med bruna fläckar, rund och konvex smaksatt tablett med en kryssformad brytskåra på ena sidan.

Tabletterna kan delas i 2 eller 4 lika stora delar.


4. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN


För att förbättra blodcirkulationen i yttre kroppsdelar och i hjärnan. För förbättring av matthet, slöhet och allmänt medvetande hos hundar.


5. KONTRAINDIKATIONER


Använd inte till hundar som väger mindre än 5 kg.

Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot några andra hjälpämnen i läkemedlet.

Se även avsnittet om användning under dräktighet och digivning.


6. BIVERKNINGAR


I sällsynta fall (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur), har allergiska hudreaktioner, kräkningar och hjärtstörningar rapporterats. I dessa fall ska behandlingen avbrytas.

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.


7. DJURSLAG


Hund


8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)


Normaldosen är 6-10 mg propentofyllin/kg kroppsvikt dagligen uppdelat på två doser enligt följande:100 mg tabletter

Kroppsvikt (kg)

Morgon

Kväll

Totalt antal tabletter dagligen

Daglig total dos (mg/kg)

5 kg‑8 kg

½

6,25‑10,0

>8 kg‑10 kg

¾

7,5‑9,4

>10 kg‑15 kg

1

6,7‑10,0

>15 kg‑25 kg

1 ½

6,0‑10,0

>25 kg‑33 kg

2

6,1‑8,0

>33 kg‑49 kg

3

6,1‑9,1

>49 kg‑66 kg

4

6,1‑8,2

>66 kg‑83 kg

5

6,0‑7,6

= ¼ tablett = ½ tablett = ¾ tablett = 1 tablett


9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING


Tabletterna kan ges direkt i munnen, baktill på hundens tunga eller blandas i en liten boll med föda och bör ges minst 30 minuter före utfodring.

Tabletterna kan delas i 2 eller 4 lika stora delar för att säkerställa korrekt dosering. Placera tabletten på en plan yta med dess skårade sida uppåt och den konvexa (rundade) sidan mot ytan.

Halvor: tryck med tummarna på tablettens båda sidor.

Fjärdedelar: tryck ned tummen mitt på tabletten.


Onderkant formulier


10. KARENSTID


Ej relevant.


11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Hållbarhet för delade tabletter i öppnad innerförpackning: 4 dagar.

Inga särskilda temperaturanvisningar.

Alla oanvända tablettdelar ska läggas tillbaka i det öppnade blistret och läggas tillbaka i kartongen för användning vid nästa doseringstillfälle.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen och blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)


Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

Specifika sjukdomar (t.ex. njursjukdom) ska behandlas.

Revidering av behandlingen till hundar som redan behandlas mot kronisk hjärtsvikt eller luftrörssjukdom bör övervägas.

Vid njursvikt bör dosen minskas.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

Försiktighet ska iakttas för att förhindra oavsiktligt intag.

I händelse av oavsiktligt intag av tabletter, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten. Tvätta händerna efter användning.


Dräktighet och digivning:

Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet och digivning. Användning till dräktiga eller digivande tikar eller på avelsdjur rekommenderas därför inte.


Andra läkemedel och Canergy vet.:

Ingen känd påverkan på andra läkemedel.


Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

Hjärtklappning vid upphetsning, lågt blodtryck, rodnad av slemhinnor och

kräkningar. Avbrytande av behandlingen leder till att dessa tecken försvinner.


13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES


2015-12-21


15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Aluminium - PA/ALU/PVC‑blister

Kartong med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 eller 50 blister med 10 tabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföra