iMeds.se

Canergy Vet


PRODUKTRESUMÉ


1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN


Canergy vet. 100 mg tabletter för hund


2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING


En tablett innehåller:

Aktiv substans:

Propentofyllin 100 mg

Hjälpämnen:

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.


3. LÄKEMEDELSFORM


Tablett.

Ljusbrun med bruna fläckar, rund och konvex smaksatt tablett med en kryssformad brytskåra på ena sidan.

Tabletterna kan delas i 2 eller 4 lika stora delar.


4. KLINISKA UPPGIFTER


4.1 Djurslag


Hund.


4.2 Indikationer, specificera djurslag


För att förbättra perifer och cerebral vaskulär cirkulation. För förbättring av matthet, slöhet och allmänt medvetande hos hundar.


4.3 Kontraindiaktioner


Se avsnitt 4.7

Använd inte till hundar som väger mindre än 5 kg.

Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot några hjälpämnen.


4.4 Särskilda varningar


Inga.


4.5 Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning


Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Specifika sjukdomar (t.ex. njursjukdom) ska behandlas.

Revidering av behandlingen till hundar som redan behandlas mot kronisk hjärtsvikt eller luftrörssjukdom bör övervägas.

Vid njursvikt bör dosen reduceras.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Försiktighet ska iakttas för att förhindra oavsiktligt intag.

I händelse av oavsiktligt intag av tabletter, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten. Tvätta händerna efter användning.


4.6 Biverkningar (frekvens och allvarlighetsgrad)


I sällsynta fall (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur), har allergiska hudreaktioner, kräkningar och hjärtstörningar rapporterats. I dessa fall ska behandlingen avbrytas.

4.7 Användning under dräktighet eller laktation


Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet och/eller laktation. Användning till dräktiga eller lakterande tikar eller på avelsdjur rekommenderas därför inte.


4.8 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner


Inga kända.


4.9 Dos och administreringssätt

Normaldosen är 6-10 mg propentofyllin/kg kroppsvikt dagligen uppdelat på två doser enligt följande:100 mg tabletter

Kroppsvikt (kg)

Morgon

Kväll

Totalt antal tabletter dagligen

Daglig total dos (mg/kg)

5 kg‑8 kg

½

6,25‑10,0

>8 kg‑10 kg

¾

7,5‑9,4

>10 kg‑15 kg

1

6,7‑10,0

>15 kg‑25 kg

1 ½

6,0‑10,0

>25 kg‑33 kg

2

6,1‑8,0

>33 kg‑49 kg

3

6,1‑9,1

>49 kg‑66 kg

4

6,1‑8,2

>66 kg‑83 kg

5

6,0‑7,6

= ¼ tablett = ½ tablett = ¾ tablett = 1 tablett


Tabletterna kan administreras direkt i munnen, baktill på hundens tunga eller blandas i en liten boll med föda och bör administreras minst 30 minuter före utfodring.


Tabletterna kan delas i 2 eller 4 lika stora delar för att säkerställa korrekt dosering. Placera tabletten på en plan yta med dess skårade sida uppåt och den konvexa (rundade) sidan mot ytan.

Halvor: tryck med tummarna på tablettens båda sidor.

Fjärdedelar: tryck ned tummen mitt på tabletten.


4.10 Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift), om nödvändigt


Takykardi vid upphetsning, hypotoni, rodnad av slemhinnor och kräkningar.

Utsättning av behandlingen leder till en spontan remission av dessa tecken.


4.11 Karenstid


Ej relevant.


5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER


Farmakoterapeutisk grupp: perifera vasodilatorer; purinderivat; propentofyllin
ATCvet-kod: QC04AD90


5.1 Farmakodynamiska egenskaper


Propentofyllin har visat sig öka blodflöde, särskilt i hjärtat och skelettmuskulatur. Det ökar också blodflödet i hjärnan och därmed dess syretillförsel, utan att öka hjärnans glukosbehov. Det har en blygsam kronotrop effekt och en tydlig positivit inotrop effekt. Dessutom har det visat sig ha en antiarytmisk effekt på hundar med myokardischemi och en bronkodilaterande effekt motsvarande den hos aminofyllin.


Propentofyllin hämmar trombocytaggregation och förbättrar erytrocyternas flödesegenskaper.

Det har en direkt effekt på hjärtat och minskar perifert vaskulärt motstånd vilket således minskar kardiell belastning.


Propentofyllin kan öka viljan att motionera och motionstolerans, framför allt hos äldre hundar.


5.2 Farmakokinetiska egenskaper


Efter oral administrering absorberas propentofyllin snabbt och fullständigt och distribueras snabbt till vävnaderna. Maximala plasmanivåer nås 15 minuter efter oral dosering till hundar.

Halveringstiden är cirka 30 minuter och biotillgängligheten för modersubstansen är cirka 30 %. Det finns ett flera effektiva metaboliter och metabolismen sker i huvudsak i levern. 80‑90 % av propentofyllin utsöndras i form av metaboliter via njurarna. Resten elimineras via faeces. Det sker ingen bioackumulering.


6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER


6.1 Förteckning över hjälpämnen


Laktosmonohydrat

Majsstärkelse

Krospovidon

Talk

Vattenfri kolloidal kiseldioxid

Kalciumbehenat

Jäst, avaktiverad

Artificiell köttsmak


6.2 Inkompatibiliteter


Ej relevant.


6.3 Hållbarhet


Hållbarhet i oöppnad förpackning: 3 år

Hållbarhet för delade tabletter i öppnad innerförpackning: 4 dagar.


6.4. Särskilda förvaringsanvisningar


Inga särskilda temperaturanvisningar.

Alla oanvända tablettdelar ska läggas tillbaka i det öppnade blistret och läggas tillbaka i kartongen för användning vid nästa administrering.


6.5 Inre förpackning (förpackningstyp och material)


Aluminium - PA/ALU/PVC‑blister

Kartong med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 eller 50 blister med 10 tabletter

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras


6.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använt läkemedel eller avfall efter användningen


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING


Le Vet Beheer B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater.

Nederländerna


8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING


51124


9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE


Datum för första godkännandet: 2015-12-21


10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN


2015-12-21