iMeds.se

Canoderm Lipid

Document: Canoderm Lipid cream pumpburk PL change

Läkemedelsverket 2015-02-27

BIPACKSEDEL: information till användaren


Canoderm Lipid 5 % kräm

Urea (karbamid)

Plastburk med pump


Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Canoderm Lipid måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Canoderm Lipid är och vad den används för

2. Innan du använder Canoderm Lipid

3. Hur du använder Canoderm Lipid

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Canoderm Lipid ska förvaras

6. Övriga upplysningar


1. VAD CANODERM LIPID ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Canoderm Lipid är en vit mjukgörande kräm som innehåller 5 % karbamid och 54 % fett. Karbamid har vattenbindande egenskaper, vilket bidrar till normalisering av torr hud. Canoderm Lipid används för fuktighetsbevarande behandling av torr hud av olika uppkomst.


2. INNAN DU ANVÄNDER CANODERM LIPID


Använd inte Canoderm Lipid

om du är allergisk (överkänslig) mot karbamid eller något av övriga innehållsämnen i Canoderm Lipid.

Canoderm Lipid innehåller sojaolja. Om du är allergisk mot jordnötter eller soja ska du inte använda detta läkemedel.


Var särskilt försiktig med Canoderm Lipid

Undvik att smörja kräm i ögon, näsa, öron, öppna sår eller på slemhinnor.


Graviditet och amning

Canoderm Lipid kan användas under graviditet och amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Canoderm Lipid påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.


Viktig information om några innehållsämnen i Canoderm Lipid

Canoderm Lipid innehåller propyl- och metylparahydroxibensoat som kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda), cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem), samt propylenglykol som kan ge hudirritation.


3. HUR DU ANVÄNDER CANODERM LIPID


Krämen smörjes in vid behov, gärna flera gånger dagligen samt alltid efter kontakt med vatten. Smörj in så mycket som huden kan ta upp utan att den känns kladdig.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Canoderm Lipid orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Krämen kan ge lokal övergående sveda och värmekänsla. Ansiktet är särskilt känsligt.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


5. HUR CANODERM LIPID SKA FÖRVARAS


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25°C.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.


6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Läkemedlets utseende:Vit kräm

Förpackningsstorlekar: 100 g i plasttub med snäpplock, 450 g i plastburk med pump och 450 g i refillburk till plastburk med pump.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Vid användning av burken med pump avlägsnas först transportskyddet genom att dra ur sprinten och ta bort kragen varefter pumpen trycks ned ett flertal gånger vid första användningstillfället, detta för att fylla pumpen.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

ACO Hud Nordic AB, Box 622, 194 26 Upplands Väsby


Tillverkare:

Bioglan AB, Malmö, Sverige


Denna bipacksedel godkändes senast 2015-02-27