iMeds.se

Capecitabine Sandoz


Bipacksedel: Information till användaren


Capecitabine Sandoz 150 mg filmdragerade tabletter

Capecitabine Sandoz 500 mg filmdragerade tabletter


kapecitabin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Capecitabine Sandoz är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Capecitabine Sandoz

Hur du tar Capecitabine Sandoz

Eventuella biverkningar

Hur Capecitabine Sandoz ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Capecitabine Sandoz är och vad det används för

Capecitabine Sandoz tillhör en grupp läkemedel som kallas för ”cytostatika”, vilka hindrar tillväxten av cancerceller. Capecitabine Sandozinnehåller kapecitabin, vilket i sig inte är ett cytostatiskt läkemedel. Först efter att kroppen absorberat kapecitabin omvandlas det till ett aktivt anti-cancer läkemedel (företrädesvis i tumörvävnad).

Capecitabine Sandoz används för behandling av tjocktarms-, ändtarms-, magsäcks- eller bröstcancer. Capecitabine Sandoz användsocksåförattförhindraatttjocktarmscancernkommertillbakaefterdetatttumörenhar opereratsbort.


Capecitabine Sandoz kan användas antingen ensamt eller i kombination med andra läkemedel.

Kapecitabin som finns i Capecitabine Sandoz kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan du tar Capecitabine Sandoz

Ta inte Capecitabine Sandoz:

- omduärallergiskmotkapecitabinellernågotannatinnehållsämnei dettaläkemedel(angesi avsnitt6).Dumåstetalaomfördinläkareomduvetattduärallergiskelleröverkänsligmot dettaläkemedel,

- omdutidigarefåttsvårareaktioner av fluoropyrimidin-behandling (en gruppavläkemedelmot cancersåsomfluorouracil),

- omduärgravidellerammar,

- omduharallvarligtlåganivåeravvitablodkropparellerblodplättar(leukopeni,neutropenieller trombocytopeni),

- omduharsvåralever-ellernjurproblem,

- omduharenkändbristenzymetdihydropyrimidindehydrogenas(DPD)somärinvolverati metabolismenavuracilochtymin,eller

- omdubehandlasmed,ellerinomdesenaste4veckornaharbehandlatsmedbrivudin,sorivudin ellerliknandesubstanserförbehandlingavherpeszoster(vattkopporellerbältros).


Varningar och försiktighet

TalamedkareellerapotekspersonalinnandutarCapecitabine Sandoz

- omduharlever-ellernjursjukdom

- omduharellerharhafthjärtproblem(tillexempeloregelbundenhjärtrytmellersmärtaibröstet, käkenellerryggensomorsakatsavfysiskansträngningochgrundavproblemmed

blodflödettillhjärtat)

- omduharsjukdomarihjärnan(tillexempelcancersomharspriditsigtillhjärnaneller nervskada(neuropati))

- om du har rubbad kalciumbalans (ses i blodprover)

- om du har diabetes

- om du inte kan behålla mat eller vatten i kroppen på grund av kraftigt illamående och kräkningar

- om du har diarré

- om du är eller blir uttorkad

- om du har en obalans av joner i blodet (obalans av elektrolyter, ses i prover)

- om du tidigare haft problem med ögonen, eftersom du kan behöva extra kontroller av ögonen

- om du har en svår hudreaktion.


DPD-brist: DPD-bristärettsällsyntmedfötttillståndsomvanligtvisinteförknippasmed

hälsoproblemsåvidaduintefårvissamediciner.OmduharenokändDPD-bristochtarCapecitabine Sandozkandu fåsvåraformeravbiverkningarnasomlistasiavsnitt4Eventuellabiverkningar.Kontaktagenastdin läkareomduäroroligövernågonavbiverkningarnaelleromdumärkerytterligarebiverkningarsom inteangesidennabipacksedel(seavsnitt4Eventuellabiverkningar).


Barn och ungdomar

Capecitabine Sandoz är inte indicerat för barn och ungdomar. Ge inte Capecitabine Sandoz till barn och ungdomar.


Andra läkemedel och Capecitabine Sandoz

Talaomförläkareellerapotekspersonalomdutar,nyligenhartagitellerkantänkastaandra läkemedel.Dettaär mycketviktigtbehandlingseffektenkanpåverkasomCapecitabine Sandoztassamtidigtmed andraläkemedel.Dumåstevarasärskiltförsiktigomdutarmedicinmotnågotavföljande:

- gikt(allopurinol),

- blodförtunnandemediciner(kumarin,warfarin),

- vissaanti-viralamediciner(sorivudinochbrivudin),

- medicinerförkrampanfallellerdarrningar(fenytoin),

- interferonalfaeller

- strålbehandlingochvissaläkemedelsomanvändsförattbehandlacancer(folinsyra,oxaliplatin, bevacizumab, cisplatin, irinotekan),

- läkemedel som används för behandling av folsyrabrist.


Capecitabine Sandoz med mat och dryck

Du bör ta tabletterna inom 30 minuter efter avslutad måltid.

Graviditet och amning

Innanbehandlingenstartarmåstedutalaomfördinläkareomduärgravid,trorattduärgravideller planerarattbligravid.DuskallintetaCapecitabine Sandozomduärellertrorattduärgravid.Duskallinteamma närdutarCapecitabine Sandoz.


Körförmåga och användning av maskiner

Behandlingen kan medföra att du känner dig yr, illamående eller trött efter intag. Det är därför möjligt att Capecitabine Sandoz kan påverka din förmåga att köra bil eller sköta maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Capecitabine Sandoz innehåller laktos

Omduharinformeratsavdinläkareattduintetålvissasockerarter,kontaktadinläkareinnandutar dettaläkemedel.


Hur du tar Capecitabine Sandoz

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Capecitabine Sandoz skaendastförskrivasavläkaremederfarenhetavanvändningavläkemedelmotcancer.


Capecitabine Sandoz tabletter skall sväljas hela med vatten inom 30 minuter efter avslutad måltid.

Din läkare skriver ut rätt dos och dosering för just dig.Dosen av Capecitabine Sandoz baseras på din kroppsyta. Den beräknas med hjälp av din längd och vikt. Normaldosen för vuxna är 1250 mg/m2kroppsyta två gånger per dag (morgon och kväll). Två exempel ges här: En person vars kroppsvikt är 64 kg och längd 1,64 m har en kroppsyta på 1,7 m2och bör ta 4 tabletter à 500 mg och 1 tablett à 150 mg två gånger per dag. En person vars kroppsvikt är 80 kg och längd 1,80 m har en kroppsyta på 2,00 m2och bör ta 5 tabletter à 500 mg två gånger per dag.

Capecitabine Sandoz tabletter tas normalt under 14 dagar följt av en 7-dagars viloperiod (då inga tabletter tas). Denna 21-dagarsperiod utgör en behandlingscykel.

I kombination med andra läkemedel kan normaldosen för vuxna vara lägre än 1250 mg/m2kroppsyta, och du kan behöva ta tabletterna under en annan tidsperiod (t.ex. varje dag utan någon viloperiod).

Din läkare kommer att tala om för dig vilken dos du behöver ta, när den ska tas och hur länge du behöver ta den.

Din läkare kan vilja att du tar en kombination av 150 mg- och 500 mg-tabletter vid varje doseringstillfälle.


Om du har tagit för stor mängd av Capecitabine Sandoz

Om du har tagit mer Capecitabine Sandoz än vad du borde, kontakta din läkare så snart som möjligt innan du tar nästa dos.


Dukanföljandebiverkningaromdutarmycketmerkapecitabinänvadduborde:illamåendeoch kräkningar,diarré,inflammationellersåritarmenellermunnen,smärtaellerblödningfråntarmen

ellermagenellerbenmärgsdepression(minskningavvissatyperavblodkroppar).Talagenastomför läkareomduupplevernågotavdessasymtom.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Capecitabine Sandoz

Ta inte den glömda dosen och dubblera inte nästa dos. Fortsätt istället med din förskrivna dosering och tala med din läkare.


Om du slutar att ta Capecitabine Sandoz

Detfinnsingabiverkningarsomorsakasavattbehandlingenmedkapecitabinavslutas.Ifalldu använderkumarinantikoagulantia(innehållandetexfenprokumon),kandetkrävasattläkarenjusterar dindoseringavantikoagulantianärduslutaratttakapecitabin.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

SLUTAomedelbart ta Capecitabine Sandoz och kontakta din läkare om något av dessa symtom uppkommer:


Om dessa biverkningar upptäcks tidigt kan de avklinga inom 2 till 3 dagar efter att behandlingen avbrutits. Om dessa biverkningar fortsätter, kontakta omedelbart din läkare. Din läkare kan uppmana dig att börja behandlingen igen med en lägre dos.

Itilläggtilldetsommnsovan,närCapecitabine Sandozanvändsensamt,är mycketvanligabiverkningar,som kandrabbaflerän1personav10:


Dessabiverkningarkanbliallvarliga.Kontaktadärföralltiddinläkareomedelbartnärdubörjar kännaenbiverkan.Dinläkarekanuppmanadigattminskadosenoch/ellertillfälligtupphöramed Capecitabine Sandoz-behandlingen.sättminskasriskenförattbiverkanfortsätterellerrvärras.


Andra biverkningar är:


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):


Vissaavdessabiverkningarärmervanliganärkapecitabinanvändstillsammansmedandraläkemedel förbehandlingavcancer.Övrigabiverkningarsomsettsidessafallärföljande:


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer) inkluderar:


Sällsynta biverkningar(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer) inkluderar:


Mycket sällsynta biverkningar(kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer) inkluderar:

svår hudreaktion såsom hudutslag, sår och blåsor som kan inkludera sår i mun, näsa, könsorgan, händer, fötter och ögon (röda och svullna ögon).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se.


Hur Capecitabine Sandoz ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat.Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 30 °C.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration


Den aktiva substansen är kapecitabin.


En Capecitabine Sandoz 150 mg filmdragerad tablett innehåller 150 mg kapecitabin.

En Capecitabine Sandoz 500 mg filmdragerad tablett innehåller 500 mg kapecitabin.


Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: laktosmonohydrat, hypromellos, mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat


Tablettdragering: hypromellos, talk, titandioxid (E171), röd järnoxid (E172).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Capecitabine Sandoz 150 mg filmdragerade tabletter:

Ljusrosa filmdragerad tablett med oval form (5,5 x 11,0 mm) och märkt med ”150” på ena sidan.


Capecitabine Sandoz 500 mg filmdragerade tabletter:

Rosa filmdragerad tablett med oval form (8,4 x 16,0 mm) och märkt med ”500” på ena sidan.


Capecitabine Sandoz är förpackat i blister av PVC/PVDC-Al eller Al-Al-folie, i kartong innehållande 28, 30, 50, 56, 60, 80, 84, 90, 100, 110, 112, 120 eller 180 filmdragerade tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


Tillverkare

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland

Denna bipacksedel ändrades senast

2015-12-16