iMeds.se

Capsina

Läkemedelsverket 2014-10-20

Bipacksedel: Information till användaren


Capsina 0,075% kräm


capsaicin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Capsina är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Capsina

3. Hur du använder Capsina

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Capsina ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Capsina är och vad det användsför


Capsina innehåller den aktiva substansen capsaicin som verkar smärtstillande. Capsina används till vuxna för att behandla smärta som kan uppträda efter bältros.


Capsaicin som finns i Capsina kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Capsina


Använd inte Capsina:


Varningar och försiktighet

Den aktiva substansen ger upphov till irritation på hud och i ögon. Tvätta händerna efter påstrykningen så att onödig irritation undviks. Huden bör tvättas av innan ny kräm påförs. Krämen ska bara användas på oskadad hud.

Krämen bör inte användas i närheten av ögonen. Om du skulle få kräm i ögonen, skölj med vatten och kontakta läkare.


Barn

Capsina ska inte användas till barn. Erfarenhet av användning till barn saknas.


Andra läkemedel och Capsina
Capsina i kombination med andra läkemedel har inte studerats.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Graviditet och amning

Uppgift saknas om fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Capsina under graviditet.

Okänt om Capsina går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.


3. Hur du använder Capsina


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

För vuxna påstrykes krämen vanligen 3-4 gånger dagligen. Effekten kan ibland komma först efter 1-2 veckors regelbunden användning.


Om du har använt för stor mängd av Capsina

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, apotekspersonal eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Huden kan reagera med en övergående känsla av värme och hetta.

Sällsynta (förkommer hos färre än 1 av 1000 användare): Hudrodnad, hudutslag vid användningsstället. Hosta, snuva och/eller andningssvårigheter kan uppträda, som kan bero på att krämen torkat på huden och luftburen capsaicin nått luftvägarna.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Capsina ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit, mjuk kräm. 45 g (aluminiumtub).


Innehavare av godkännande för försäljning

Bioglan AB

Box 50310

202 13 Malmö


Tillverkare

Pharmasol Ltd, North Way, Walworth Industrial Estate, Andover, Hants, SP10 5AZ, England.

och

Bioglan AB, Box 50310, 202 13 Malmö.


Denna bipacksedel ändrades senast

2014-10-20