iMeds.se

Capsina

Läkemedelsverket 2010-03-01

Produktresumé

Läkemedlets Namn

CAPSINA 0,075% kräm

Kvalitativ och Kvantitativ Sammansättning

1 gram kräm innehåller 0,75 mg capsaicin

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se 6.1.

Läkemedelsform

Kräm


Egenskaper hos läkemedelsformen

Vit, mjuk kräm, som är en olja/vatten - emulsion med capsaicin i oljefasen. pH: 4,5 - 6,0

Kliniska Uppgifter

Terapeutiska indikationer

Symptomatisk behandling vid postherpetisk neuralgi.

Dosering och administreringssätt

Vuxna : Krämen appliceras på det smärtande området tre till fyra gånger dagligen. Effekt kan ibland förväntas först efter 1-2 veckors regelbunden behandling. Vid utebliven effekt eller efter 2-3 månaders behandling bör fortsatt terapi utvärderas. Capsina skall endast användas på intakt hud.

Kontraindikationer

Skadad och inflammerad hud.

Varningar och försiktighet

Skall ej ges till barn då användning till barn ej har dokumenterats.

Den aktiva substansen ger upphov till irritation på hud och i ögon. Vid förnyad påstrykning kan partiklar med intorkad kräm överföras via luften och orsaka irritation i luftvägar (rhinit, hosta) och i ögon. Huden bör därför tvättas av innan ny kräm påförs.

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Studier ej utförda.

Graviditet och amning

Graviditet: Studier saknas.

Amning: Uppgift saknas om passage över i modersmjölk.

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Ej relevant.

Biverkningar

Biverkningarna ordnade efter organklass och frekvens:


Vanlig: ≥1/100, <1/10

Mindre vanlig: ≥1/1 000, <1/100

Sällsynt: ≥1/10 000, <1/1 000

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Sällsynt: Hosta, snuva, rinit och/eller andningssvårigheter

Hosta, snuva, rinit och/eller andningssvårigheter har rapporterats. Detta har troligen berott på att kräm tillåtits torka på huden varvid luftburen capsaicin nått luftvägarna.


Hud och subkutan vävnad

Sällsynt: Lokalt hudutslag, erytem


Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanlig: Känsla av värme eller hetta

Den farmakologiska verkningsmekanismen gör att en övergående känsla av värme eller hetta kan uppstå på applikationsstället särskilt om krämen appliceras mindre än tre till fyra gånger dagligen.


Överdosering

-

Farmakologiska Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Lokalanestetika

ATC-kod: N01BX04


Verkningsmekanismen för capsaicin är inte helt klarlagd. Såväl kliniska studier som djurstudier har dock visat att capsaicin har en selektiv analgetisk effekt vid lokal applikation. Substans P som förmodas ha betydelse för smärtupplevelser samt C-fibrer vilka är väsentliga för smärttransmissionen synes deltaga i processen. Sannolik förklaring till verkningsmeka-nismen är att capsaicin tömmer substans P-depåerna i primära afferenta C-fibrer samt förhindrar ansamling av substans P i dessa fibrer.

I djurstudier har det påvisats att capsaicin verkar selektivt på C-fibrer.

Farmakokinetiska egenskaper

Kinetikdata avseende topikal administration till människa saknas.

Prekliniska säkerhetsuppgifter

-

Farmaceutiska Uppgifter

Förteckning över hjälpämnen

Cetylalkohol, isopropylmyristat, vitt vaselin, bensylalkohol (konserveringsmedel), glycerylstearat, polyetylenglykol 100 stearat, sorbitol, renat vatten.

Inkompatibiliteter

-

Hållbarhet

3 år

Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förpackningstyp och innehåll

45 g (aluminiumtuber).

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Inga särskilda anvisningar.

Innehavare av Godkännande För Försäljning

Bioglan AB

Box 503 10

202 13 Malmö

Nummer på Godkännande för försäljning

12681

Datum för Första Godkännande/Förnyat Godkännande

1996-11-15/2006-11-15

Datum för Översyn av Produktresumén

2010-03-01