iMeds.se

Capsion

Läkemedelsverket 2015-07-16

Bipacksedel: Information till patienten


Capsion 50-3700 MBq hård kapsel


natriumjodid (131I)


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller informationsom är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Capsion är och vad det används för

Vad du behöver veta innan Capsion används

Hur Capsion används

Eventuella biverkningar

Hur Capsion ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Capsion är och vad det används för


Detta läkemedel är ett radioaktivt läkemedel som endast är avsett för behandling.


Capsion innehåller den aktiva substansen natriumjodid (jod-131).


Capsion används för att behandla

överaktiv sköldkörtel, t.ex. Graves sjukdom

tumörer i sköldkörtel, inklusive om tumören har spridit sig till andra delar av kroppen


Capsionanvänds oftast i kombination med kirurgi och andra läkemedel.


Användning av Capsion innebär att du utsätts för av en viss mängd radioaktiv strålning. Din läkare har bedömt att den nytta som du får av behandlingen uppväger riskerna som uppstår på grund av strålningen.


2. Vad du behöver veta innan Capsion används


Capsion ska inte användas:

Om du ammar (se avsnittet "Graviditet, amning och fertilitet").

Om detta stämmer in på dig, tala med din läkare.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du får Capsion:


Om något av ovanstående gäller dig är Capsionkanske inte lämpligt för dig. Din läkare kommer att ge dig råd.


Hos män kan höga doser natriumjodid (131I) påverka spermieproduktionen tillfälligt. Om du skulle vilja skaffa barn, tala med din läkare om att spara din sperma i en spermiebank.


Du kan bli ombedd att följa en låg-jod diet före behandlingen för att öka upptaget i sköldkörteln (se avsnittet "Capsion med mat").


På behandlingsdagen ska du:


Andra läkemedel och Capsion

Berätta för din läkare om du tar, nyligen tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana eftersom de kan förhindra att Capsion fungerar på rätt sätt. Din läkare kan rekommendera att du slutar ta följande läkemedel under en till flera veckor innan behandling:


läkemedel som används för att minska smärta, feber eller svullnad (anti-inflammatoriska läkemedel som acetylsalicylsyra, kortikosteroider, fenylbutazon),

antibakteriella läkemedel och antibiotika (sulfonamider, penicilliner),

läkemedel mot hosta (slemlösande) innehållande jod,

vitaminer innehållande jod,

läkemedel mot psykiska sjukdomar(litium, benzodiazepiner),

läkemedel som används för att behandla hjärtåkommor till exempel amiodaron, läkemedel som förebygger blodproppar, natriumnitroprussid,

diagnostiska läkemedel som används för att utföra röntgenundersökningar

läkemedel som används för att behandla allergier (antihistaminer),

läkemedel som används för behandling av parasitsjukdomar,

läkemedel som används för att behandla diabetes (tolbutamid),

antiseptiska jodpreparat för utvärtes bruk,

läkemedel som används för bedövning.


Detta är en lång lista, så kontrollera alltid de läkemedel du tar med din läkare.


Capsion med mat

En lågjoddiet före behandlingen kommer att öka upptaget i fungerande sköldkörtelvävnad.Din läkare kommer att ge dig fullständig information.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att bli gravid, fråga din läkare om råd innan du tar detta läkemedel.


Du måste informera läkaren innan du tar Capsion om det finns en möjlighet att du är gravid, om din menstruation uteblivit eller om du ammar.

Om du är osäker är det viktigt att rådgöra med den läkare som kommer att övervaka behandlingen.


Om du är gravid

Du ska inte ta Capsion om du är gravid. Det måste fastställas att du inte är gravid innan detta läkemedel används.


Om du ammar

Tala om för din läkare om du ammar, eftersom du ska avbryta amningen helt innan behandlingen påbörjas både för din egen och ditt barns hälsas skull. Det kan vara möjligt att skjuta upp behandling tills barnet är avvant.

Dessutom måste du undvika nära kontakt med barnet under några dagar efter behandlingen, beroende på den dos som administreras. Din läkare kommer att informera dig.


Preventivmedel för män och kvinnor


Fertilitet

Reproduktionsförmågan kan övergående påverkas hos både män och kvinnor efter behandling med Capsion.


Körförmåga och användning av maskiner

Det anses osannolikt att Capsion kommer att påverka din förmåga att köra bil eller att använda verktyg eller maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Capsion innehåller natrium

Capsion innehåller 110 mg natrium per kapsel.Du behöver ta hänsyn till detta om du ordinerats saltfattig kost.


3. Hur Capsion används


Det finns strikta lagar om användning, hantering och bortskaffande av radiofarmaceutiska läkemedel. Capsion ska endast användas i speciella, kontrollerade kliniska miljöer. Detta läkemedel kommer endast hanteras och ges till dig av personal som är utbildad och behörig att använda det säkert. Dessa personer kommer att vidta särskilda försiktighetsåtgärder för säker användning av detta läkemedel och kommer att hålla dig informerad om sina åtgärder.


Behandlandeläkare avgör den dos Capsion som ska användas i ditt fall. Det blir den minsta dosen som krävs för att få önskad effekt. Mängden som ska ges beror på tillståndet som ska behandlas.

För behandling av hypertyreos (överaktiv sköldkörtel), varierar dosen som vanligtvis rekommenderas för en vuxen på mellan 200 till 800 MBq (megabecquerel, den enhet som används för att beteckna radioaktivitet).

Förpartiell eller fullständig avlägsnande av sköldkörteln eller för behandling av spridda tumörceller rekommenderas vanligtvis för vuxen en dos från 1850 till 3700 MBq. Behandlingen kan behöva upprepas och upprepade doser på upp till 11 100 MBq kan i vissa fall vara nödvändigt.

Användning för barn och ungdomar

På barn och ungdomar avgörs dosen som ska ges efter att särskilda tester utförts.


Hur Capsion ges och hur behandlingen går till

Magen ska vara tom när du tar kapseln.

Du kommer att få en speciell behållare som kapseln ligger i. Du ska svälja kapseln i behållaren och du får även dryck som underlättar att kapseln glider ner för att den ska passera ner i magenså fort som möjligt.

Kapseln ska sväljas hel.


Behandlingens längd

Du kommer att behöva stanna på sjukhuset några dagar efter det att du tagit kapseln. Du bör börja känna av effekten av behandlingen efter några veckor.


Efter intag av Capsion

Direkt efter att du svalt kapseln har du radioaktivt material i din kropp.

Du måste begränsa din kontakt med andra människor för att minska mängden strålning som de kan få från dig. Beroende på den dos som administrerats måste du undvika nära kontakt med gravida kvinnor och små barn under några dagar. Din läkare kommer att informera dig.

Din avföring, urin och eventuella kräkningar anses också radioaktiva och avyttras med försiktighet så att det inte kommer i kontakt med andra människor.


Din läkare kommer att informera dig om du behöver vidta några särskilda försiktighetsåtgärder efter att ha fått detta läkemedel. Du bör till exempel:Om du har tagit för stor mängd Capsion

En överdos är osannolik eftersom Capsionges av en läkare under strikt kontrollerade förhållanden.

Om en överdosering sker kommer du att få lämplig behandling. Strålningsexponering kan minskas genom tillförsel av kräkmedel eller sköldkörtelblockerande medlet, samt att du blir ombedd att dricka mycket vatten för att öka utsöndringen av läkemedlet från din kropp.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta den läkare som övervakar behandlingen.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedelorsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 patienter)


Vanliga( kan förekomma hos upp till 1 av 10 patienter)


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 patienter)

Underaktivitet i bisköldkörteln Detta orsakar en sänkning av kalcium- och fosfatnivåerna i blodet, vilket kan leda till muskelkramper.


Har rapporterats(förekommer hos ett okänt antal patienter)


Alla radioaktiva material kan orsaka cancer eller ärftliga defekter men din läkarekommer att se till att riskerna med strålningen är mindre än riskerna med din sjukdom i sig.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare.Detta gäller ävenbiverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Capsionska förvaras


Du kommer själv inte att behöva förvara läkemedlet. Denna medicin lagras på specialistens ansvar i lämpliga lokaler. Förvaring av radioaktiva läkemedel ska ske i överensstämmelse med nationella bestämmelser för radioaktivt material.


Följande information är endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonalen:


Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat.

Förvaras vid högst 25 °C i originalförpackningen.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är natriumjodid (131I) med en radioaktivitet på 50 till 3700 MBq per kapsel vid referenstiden som anges av tillverkaren.

Övriga innehållsämnen är vattenfritt natriumpyrofosfat och natriumtiosulfat.

Kapseln består av gelatin samt:

övre delen, grön: (titandioxid, gul järnoxid, indigotin),

nedre delen, orange: (titandioxid, röd järnoxid, gul järnoxid).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Capsionär en grön och orange hård kapsel.

Förpackningsstorlek: En kapsel förpackad i en glasampull.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


CIS bio international

B.P. 32

F 91192 Gif-sur-Yvette Cedex

FRANKRIKE


Denna bipacksedel ändrades senast: 2015-07-16


Detaljerad information om detta läkemedel finns tillgänglig på Läkemedelsverket webbsida, www.lakemedelsverket.se.

__________________________________________________________________________________


Följande information är endast avsedd för medicinsk- eller hälso-och sjukvårdspersonal:


Se produktresumén.


[Aktuell version av produktresumén bifogas i förpackningen.]

7