iMeds.se

Captopril Actavis

Document: Captopril Actavis tablet PL change

Läkemedelsverket 2015-04-17

Bipacksedel: Information till användaren


Captopril Actavis 25 mg och 50 mg tabletter


kaptopril


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Captopril Actavis är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Captopril Actavis

3. Hur du tar Captopril Actavis

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Captopril Actavis ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Captopril Actavis är och vad det används för


Captopril Actavis tillhör en grupp av läkemedel mot högt blodtryck, som kallas ACE-hämmare.

Kaptopril minskar bildningen av angiotensin II, ett ämne som ökar blodtrycket.


Användningsområden:


Kaptopril som finns i Captopril Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


Vad du behöver veta innan du tar Captopril Actavis


Ta inte Captopril Actavis:

- om du är allergisk mot kaptopril, andra ACE-hämmare eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

- om du är gravid i mer än tredje månaden. (Captopril Actavis bör även undvikas tidigt under graviditeten – se avsnittet om graviditet)

- om du vid tidigare behandling med ACE-hämmare eller av ärftlig eller okänd anledning drabbats av svullnader i ansiktet, läpparna, halsen eller tungan (angioödem).

om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande läkemedel som innehåller aliskiren.


Varningar och försiktighet


Captopril Actavis-tabletter kan orsaka symtom på blodtrycksfall (yrsel och svimning), särskilt om tabletterna tas tillsammans med andra läkemedel som sänker blodtrycket. Kontakta alltid läkare om du får några sådana symtom.

Om du ska opereras och få bedövningsmedel/narkos måste du tala om för läkaren att du tar Captopril Actavis-tabletter, eftersom blodtrycket kan sjunka under bedövningen/narkosen.


Om du drabbas av svåra allergiska reaktioner, som till exempel svullnader i tungan, halsen och luftvägarna och du får svårt att andas, måste du omedelbart kontakta läkare.


Kontakta läkare om du drabbas av buksmärtor, kramper i magen och eventuellt illamående eller kräkningar.


Om du får gulsot ska du kontakta läkare så snart som möjligt.


Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Captopril Actavis

- om du har nedsatt hjärtfunktion

- om du har njurproblem

- om du tar diuretika (urindrivande läkemedel)

- om du har diabetes

- om du på grund av allergi genomgår så kallad desensibiliseringsbehandling.

om du ska genomgå dialys eller LDL-aferes (vilket är borttagning av kolesterol från blodet genom en maskin)

- om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) (kallas även för sartaner – till exempel

valsartan, telmisartan, irbesartan), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

Aliskiren.


Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.


Se även informationen under rubriken ”Ta inte Captopril Actavis”


Om du har diabetes måste blodsockret kontrolleras regelbundet under den första behandlingsmånaden.


Captopril Actavis ska användas med mycket stor försiktighet av patienter som:

- har någon bindvävssjukdom

- behandlas med ett immunhämmande läkemedel

- behandlas med allopurinol eller prokainamid

- har nedsatt njurfunktion.

Några av dessa patienter kan utveckla allvarliga infektioner som inte kan behandlas med antibiotika.


Samtidig behandling med Captopril Actavis och litium rekommenderas inte.


Du kan drabbas av ihållande torrhosta som går över när behandlingen avslutas.


Tala om för läkare om du tror att du är (eller kan komma att bli) gravid. Captopril Actavis rekommenderas inte under den tidiga graviditeten och ska inte användas efter graviditetens tredje månad, eftersom det kan innebära svåra skador för det ofödda barnet om det används i detta skede (se avsnittet om graviditet).


Captopril Actavis sänker blodtrycket mindre effektivt hos svarta än hos icke-svarta patienter.


Andra läkemedel och Captopril Actavis

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar,nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:


Om du tar en angiotensin II-receptorblockerare (ARB) eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Ta inte Captopril Actavis” och ”Varningar och försiktighet”)


Kaptopril kan minska kroppens utsöndring av kalium. Det är därför viktigt att du rådgör med läkare innan du tar kaliuminnehållande tillskott eller använder kaliumsalter.


Följande läkemedel kan öka effekten av kaptopril:


Följande läkemedel kan minska effekten av kaptopril:

icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (en typ av smärtlindrande läkemedel)

sympatomimetika (verkar på det centrala nervsystemet).


Samtidig användning av kaptopril och följande läkemedel kan orsaka följande effekter:


Captopril Actavis med mat och dryck

Captopril Actavis kan tas före, i samband med eller efter måltider.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Din läkare kommer normalt att råda dig att sluta använda Captopril Actavis innan du blir gravid eller så snart du vet att du är gravid och kommer att rekommendera dig att använda något annat läkemedel istället för Captopril Actavis. Captopril Actavis rekommenderas inte under den tidiga graviditeten och ska inte användas efter graviditetens tredje månad, eftersom det kan innebära svåra skador för det ofödda barnet om det används efter detta skede i graviditeten.


Amning

Det rekommenderas inte att nyfödda barn (första veckorna efter födelsen), och särskilt inte för tidigt födda barn, ammas samtidigt som modern använder Captopril Actavis.

Om spädbarnet är äldre än några veckor ska läkaren informera dig om nyttan och riskerna med att använda Captopril Actavis under tiden som du ammar, jämfört med andra behandlingar.


Körförmåga och användning av maskiner

Din körförmåga eller förmåga att använda maskiner kan vara försämrad, främst i början av behandlingen eller i samband med att dosen av läkemedlet justeras. Läkemedlet i kombination med alkohol kan också försämra din körförmåga eller förmåga att använda maskiner. Hur du påverkas beror på hur mottaglig du är och kan skilja sig från hur andra människor reagerar.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Captopril Actavis innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta läkare innan du tar detta läkemedel.


Hur du tar Captopril Actavis

Ta alltid detta läkemedel enligt läkares anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Allmänna rekommendationer: Din läkare kommer att justera dosen så att den passar dig optimalt. Den högsta rekommenderade dosen är 150 mg per dag. Vanlig dosering är:Äldre och patienter med nedsatt njurfunktion kan starta med en lägre dos.


Användning till barn och ungdomar

För barn och ungdomar är vanlig startdos 0,3 mg per kg kroppsvikt. För för tidigt födda barn och nyfödda barn är startdosen 0,15 mg per kg kroppsvikt.


Tala med din läkare om du tror att du får för hög eller låg dos Captopril Actavis.


Om du har tagit för stor mängd av Captopril Actavis

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtom på överdosering är blodtrycksfall (man känner sig svimfärdig när man ställer sig upp), chock, brist på energi, låg puls, störningar i saltbalansen och njursvikt.


Om du har glömt att ta Captopril Actavis

Om du har glömt att ta en tablett ska du ta den så snart du kommer ihåg det, men inte om det snart är dags för nästa tablett. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Fortsätt att ta dina tabletter som vanligt. Rådgör alltid med läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Om något av följande skulle uppträda ska du sluta ta Captopril Actavis och omedelbart uppsöka läkare eller närmaste akutmottagning:


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer):

Svullnad i tarmen med symtom som buksmärtor, kräkningar och diarré (invärtes angioödem)


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer):


Andra biverkningar kan vara:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

Ont i bröstet, oregelbundna eller starka hjärtslag (hjärtklappning), blodtrycksfall, rodnad, blekhet, kalla händer och fötter, trötthet, obehagskänsla.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer):


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10,000 personer):


Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala. Webbplats:www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. Hur Captopril Actavis ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Används före utgångsdatum som anges på kartong och blister efter Utg.dat och EXP.. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

25 mg tablett: Tabletterna är vita, runda, flata 8 mm tabletter med brytskåra på ena sidan.

50 mg tablett: Tabletterna är vita, runda, flata 10 mm tabletter med brytskåra på ena sidan.


Förpackningsstorlekar för 25 mg tabletter: 30, 100 och 200 tabletter.

Förpackningsstorlekar för 50 mg tabletter: 30, 100 och 200 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

ACTAVIS Nordic A/S, Danmark.


Denna bipacksedel ändrades senast: 2015-04-17