iMeds.se

Carbidopa/Levodopa Fair-Med

Document: Carbidopa_Levodopa Fair-Med tablet PL change

Bipacksedel: Information till användaren


Carbidopa/Levodopa Fair-Med 12,5 mg/50 mg tabletter

Carbidopa/Levodopa Fair-Med 10 mg/100 mg tabletter

Carbidopa/Levodopa Fair-Med 25 mg/100 mg tabletter

Carbidopa/Levodopa Fair-Med 25 mg/250 mg tabletter

karbidopa/levodopa


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Carbidopa/Levodopa Fair-Med är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Carbidopa/Levodopa Fair-Med

3. Hur du tar Carbidopa/Levodopa Fair-Med

4. Eventuella biverkningar

Hur Carbidopa/Levodopa Fair-Med ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Carbidopa/Levodopa Fair-Med är och vad det används för


Carbidopa/Levodopa Fair-Med minskar symtomen vid Parkinsons sjukdom. Parkinsons sjukdom är en kronisk sjukdom som kännetecknas av att:


Utan behandling kan Parkinsons sjukdom göra det svårt för dig att fortsätta med normala dagliga aktiviteter.

Carbidopa/Levodopa Fair-Med innehåller två olika läkemedel som kallas levodopa och karbidopa.


Karbidopa och levodopa som finns i Carbidopa/Levodopa Fair-Med kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


Vad du behöver veta innan du tar Carbidopa/Levodopa Fair-Med


Ta inte Carbidopa/Levodopa Fair-Med:


Ta inte Carbidopa/Levodopa Fair-Med om något av ovanstående gäller dig.

Om du är osäker, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Carbidopa/Levodopa Fair-Med.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Carbidopa/Levodopa Fair-Med om du:


Berätta för din läkare om du eller din familj/vårdare märker att du utvecklar drifter eller begär för att bete dig på ett sätt som är ovanligt för dig, eller om du inte kan motstå impulsen, driften eller frestelsen att utföra vissa aktiviteter som kan skada dig själv eller andra. Dessa beteenden kallas impulskontrollstörning och kan innefatta tvångsmässigt spelande, överdrivet matintag eller spenderande, en onormalt hög sexualdrift eller en ökning av sexuella tankar eller känslor. Din läkare kan behöva se över din behandling.


Detta läkemedel kan påverka resultaten av vissa laboratorietest som utförs på blod- eller urinprov. Tala om för din läkare att du tar Carbidopa/Levodopa Fair-Med om du ska ha något test.


Andra läkemedel och Carbidopa/Levodopa Fair-Med

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Detta eftersom Carbidopa/Levodopa Fair-Med kan påverka hur vissa andra läkemedel fungerar. Andra läkemedel kan även påverka hur Carbidopa/Levodopa Fair-Med fungerar.

Tala särskilt om för din läkare eller apotekspersonal om du tar andra läkemedel för:Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.


Carbidopa/Levodopa Fair-Med med mat och dryck

Försök att undvika att ta dina tabletter med en stor måltid. Om din kost innehåller för mycket protein (kött, ägg, mjölk, ost) kan upptaget av Carbidopa/Levodopa Fair-Med bli sämre.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Ta inte Carbidopa/Levodopa Fair-Med om du ammar.


Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Carbidopa/Levodopa Fair-Med kan sänka ditt blodtryck, vilken kan göra att du känner dig virrig eller yr. Var därför särskilt försiktig när du kör bil eller använder verktyg eller maskiner.

Carbidopa/Levodopa Fair-Med kan också göra dig sömnig eller orsaka ”plötsliga sömnattacker”. Om detta händer dig ska du inte köra använda verktyg eller maskiner. Om dessa attacker upphör kommer din läkare att tala om för dig om du kan börja köra igen.


Hur du tar Carbidopa/Levodopa Fair-Med


Ta alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen bestäms av din läkare som anpassar den individuellt för dig.


Din läkare kommer att övervaka dig regelbundet och justera dosen vid behov.


Hur du tar detta läkemedel


Om du inte har tagit levodopa tidigare

Den vanliga startdosen:


Om du har tagit levodopa tidigare

kommer din läkare att be dig att sluta ta ditt läkemedel mot Parkinsons sjukdom innan du börjar ta Carbidopa/Levodopa Fair-Med.


Din läkare kan förskriva fler än en styrka av Carbidopa/Levodopa Fair-Med.

Om du har fått Carbidopa/Levodopa Fair-Med tabletter med olika styrkor ska du försäkra dig om att du tar rätt styrka vid rätt tidpunkt.


Carbidopa/Levodopa Fair-Med 12,5 mg/50 mg tabletter:Brytskåran är inte till för att dela tabletten i lika stora doser utan enbart för att underlätta nedsväljning.


Använding för barn och ungdomar

Carbidopa/Levodopa Fair-Med rekommenderas inte för barn eller ungdomar under 18 år.


Om du har tagit för stor mängd av Carbidopa/Levodopa Fair-Med

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Carbidopa/Levodopa Fair-Med

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar att ta Carbidopa/Levodopa Fair-Med

Sluta inte att ta Carbidopa/Levodopa Fair-Med eller ändra din dos utan att först diskutera detta med din läkare. Om du slutar att ta Carbidopa/Levodopa Fair-Med kan följande hända: stela muskler, hög temperatur (feber) och mentala förändringar.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta ta Carbidopa/Levodopa Fair-Med och kontakta omedelbart läkare om du märker någon av följande biverkningar:

allergisk reaktion, symtomen kan innefatta nässelfeber (nässelutslag), klåda, utslag, svullnad i ansikte, läppar, tunga eller svalg. Detta kan ge svårigheter att andas eller svälja.

bröstsmärta.

ojämna (oregelbundna) hjärtslag eller hjärtklappning.

blödning från tarmen, som kan ses som blod i avföringen eller mörk avföring (gastrointestinal blödning).

blodproblem, symtom kan innefatta tecknen blek hud (blekhet), trötthet, feber, halsont eller lindriga blåmärken och ihållande blödning efter skada.

muskelstelhet, svår oförmåga att sitta still, hög feber, svettningar, ökad salivutsöndring och sänkt medvetandegrad (malignt neuroleptikasyndrom).

mentala förändringar, inklusive vanföreställningar, hallucinationer och depression (mycket sällan) självmordstankar.

kramper (konvulsioner).


Andra biverkningar som kan förekomma:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):


Ingen känd frekvens (förekommer hos okänt antal användare):

muskelryckningar

- Oförmåga att stå emot impulsen att utföra en handling som kan vara skadlig såsom:

Stark impuls att spela extremt mycket trots allvarliga konsekvenser för dig personligen eller din familj.

Förändrad eller ökad sexuellt intresse och beteende som gör dig eller andra märkbart bekymrade, t.ex. en ökad sexualdrift.

Okontrollerbart och överdrivet behov av att köp saker och spendera pengar.

Hetsätning (äter stora mängder mat på kort tid) eller tvångsmässigt ätande (äter mer mat än normalt och mer än vad som behövs för att mätta din hunger).


Tala om för din läkare om du upplever något av dessa beteenden för att diskutera sätt att hantera eller minska symtomen.


Om några symtom kvarstår eller om du märker några andra biverkningar, kontakta läkare eller apotekspersonal. Det hjälper om du gör en notering om vad du upplevt, när det började och hur lång tid det varade.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.


5. Hur Carbidopa/Levodopa Fair-Med ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på blistern och kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


De aktiva substanserna är karbidopa och levodopa.

En tablett Carbidopa/Levodopa Fair-Med innehåller 13,5 mg karbidopamonohydrat (motsvarande 12,5 mg vattenfri karbidopa) och 50 mg levodopa.

En tablett Carbidopa/Levodopa Fair-Med innehåller 10,8 mg karbidopamonohydrat (motsvarande 10 mg vattenfri karbidopa) och 100 mg levodopa.

En tablett Carbidopa/Levodopa Fair-Med innehåller 27,0 mg karbidopamonohydrat (motsvarande 25 mg vattenfri karbidopa) och 100 mg levodopa.

En tablett Carbidopa/Levodopa Fair-Med innehåller 27,0 mg karbidopamonohydrat (motsvarande 25 mg vattenfri karbidopa) och 250 mg levodopa.


Övriga innehållsämnen är:


10 mg/100 mg och 25 mg/250 mg: krospovidon, indigokarmin (E132), magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad stärkelse

12,5mg/50 mg and 25 mg/100 mg: krospovidon, kinolingul (E104), magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad stärkelse


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Carbidopa/Levodopa Fair-Med 12,5 mg/50 mg är ljusgula, ovala tabletter med måtten 9,65 x 5,00 mm som är präglade med ”C” samt brytskåra på ena sidan och med ”17” på andra sidan.

Carbidopa/Levodopa Fair-Med 10 mg/100 mg är ljusblåa, runda tabletter med en diameter på 8 mm och präglade med ”C” på ena sidan och ”18” på andra sidan.

Carbidopa/Levodopa Fair-Med 25 mg/100 mg är ljusgula, runda tabletter med en diameter på 8 mm och präglade med ”C” på ena sidan och ”19” på andra sidan.

Carbidopa/Levodopa Fair-Med 25 mg/250 mg är ljusblåa, runda tabletter med en diameter på 10,40 mm och präglade med ”C” på ena sidan och ”20” på andra sidan.


Förpackningsstorlekar:

12,5 mg/50 mg och 10 mg/100 mg: blisterförpackningar med 30, 50, 90 och 100 tabletter.

25 mg/100mg och 25 mg/250 mg: blisterförpackningar med 30, 50, 60, 90, 100 och 200 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning:

Fair-Med Healthcare GmbH

Dorotheenstr. 48

D-22301 Hamburg

Tyskland

Tel: +49 40 300 856 78-0

info@fair-med.eu


Tillverkare:

Fair-Med Healthcare GmbH

Industriestr. 32-36

Bad Oldesloe

Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-02-18


7