iMeds.se

Carbomix

Läkemedelsverket 2015-04-29

BIPACKSEDEL


Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Carbomix måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad är Carbomix och vad används det för

2. Innan du använder Carbomix

3. Hur du använder Carbomix

4. Eventuella biverkningar

5. Förvaring av Carbomix


Carbomix 25 g granulat till oral suspension

Carbomix 50 g granulat till oral suspension


Det aktiva innehållsämnet är medicinskt (aktivt) kol, 25 g respektive 50 g.

- Övriga innehållsämnen är akaciagummi, glycerol, citronsyramonohydrat.


Innehavare av godkännande för försäljning

Cabot Norit Nederland B.V.

P.O. Box 105

3800 AC Amersfoort

Nederländerna


Information lämnas av

BGP Products AB

Box 1498

171 29 Solna


1. VAD ÄR CARBOMIX OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR


Carbomix används för behandling av förgiftningar och som komplement till diet vid tillfällig diarré. Medicinskt kol binder effektivt ett stort antal gifter och kan härigenom förhindra att skadliga ämnen som läkemedel, kemiska substanser och bakteriegifter tas upp i kroppen.


2. INNAN DU ANVÄNDER CARBOMIX


Carbomix ska inte användas om du är överkänslig mot något av ovanstående innehållsämnen.


Var särskilt försiktig med Carbomix:

Vid förgiftningar med frätande ämnen bör Carbomix ej användas, kontakta din läkare.


Graviditet och amning

Kan användas under graviditet och amning

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen påverkan.


Användning av andra läkemedel:

Medicinskt kol kan vid samtidigt intag minska effekten av vissa läkemedel. Carbomix och annan medicin bör därför tas med minst 2 timmars mellanrum.


3. HUR DU ANVÄNDER CARBOMIX


Använd alltid Carbomix enligt läkarens anvisningar eller som anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen. Rådfråga din läkare eller farmaceut om du är osäker.


Förgiftningar: Kolmixturen skall ges snarast möjligt. Följande praktiska riktlinjer kan gälla för den första behandlingen i hemmet och på sjukhus.

Vuxna och barn över 12 år: ca 150 ml (motsvarande ½ flaska á 50 g eller 1 flaska á 25 g Carbomix).

Barn till och med 12 år:ca 60 ml (motsvarande 1/5 flaska á 50 g eller 2/5 flaska á 25 g Carbomix).

Diarré: Vuxna och barn: 15-30 ml (1-2 matskedar) en till flera gånger dagligen.


Bruksanvisning

Flaskan fylls med vatten ungefär till det röda fältet i etikettens övre kant, ca 150 ml respektive 300 ml, korken tillslutes och flaskan omskakas väl i ungefär en minut varefter mixturen är färdig att användas. Öppna flaskan försiktigt och använd t.ex. en pappersservett till skydd, så att inte kläderna blir nedfläckade.


Om du använder mera Carbomix än vad du borde:

Kontakta läkare eller giftinformationscentralen tel. 112.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Carbomix ha biverkningar.


Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare) är: förstoppning.


Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för din läkare eller farmaceut.


5. FÖRVARING AV CARBOMIX


Förvaras oåtkomligt för barn


Användes före utgångsdatum som finns på förpackningen. Efter tillsats av vatten är mixturen hållbar i 1 vecka vid förvaring i kylskåp (2 °C – 8 °C).


Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.


Denna bipacksedel godkändes senast: 2015-04-29