iMeds.se

Carbomix

Läkemedelsverket 2015-01-30

Produktresumé

läkemedlets namn

Carbomix 25 g granulat till oral suspension

Carbomix 50 g granulat till oral suspension

kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 flaska innehåller 25 g respektive 50 g aktivt kol.

Beträffande hjälpämnen se 6.1.

läkemedelsform

Granulat till oral suspension.

Det fingranulerade kolet i carbomix bildar tillsammans med vatten vid omskakning en homogen kolsuspension.

kliniska uppgifter

Terapeutiska indikationer

Akuta förgiftningar. Som komplement till diet vid akut diarré.

Dosering och administreringssätt

Akuta förgiftningar och förgiftningstillbud: Dosen anpassas efter uppskattad förtärd giftmängd. Viktmässig relation mellan gift och kol bör vara minst 1:10. Kol bör ej ges före tillförsel av kräksirap, och ej heller om det är aktuellt att tillföra specifik antidot peroralt.


Följande praktiska riktlinjer kan gälla för dosering i hemmet och på sjukhus.

Vuxna och barn över 12 år: 25 g initialt (motsvarande ca 150 ml Carbomix).

Barn till och med 12 år: 10 g initialt (motsvarande ca 60 ml Carbomix).


Vid allvarligt tillbud ges på sjukhus till både vuxna och barn den dubbla dosen eller mer.

Om mer än 50 g till vuxna och 10 g till småbarn är indicerat kan dosen vara svåradministrerad men kan då i stället ges uppdelad på flera gånger under inledningsskedet.


Vid vissa förgiftningar där sekretion eller diffusion till tarm eller ventrikel sker eller där medlet genomgår en enterohepatisk recirkulation kan upprepad tillförsel av Carbomix under de första dygnen signifikant påskynda gifteliminationen. Carbomix ges då förslagsvis i doser om 10-25 g 6 gånger per dygn till vuxna och 5-10 g 6 gånger per dygn till barn. Då Carbomix ges upprepat måste patienten ha en fungerande tarmmotorik. Tarmpassagen bör även påskyndas.


Kol är enklare att administrera via sond än peroralt varför man bör passa på att ge det via sonden efter avslutad ventrikelsköljning.


Diarré: 15-30 ml (1-2 matskedar) en till flera gånger dagligen. 15 ml mixtur motsvarar ca
2,5 g medicinskt kol.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne.

Varningar och försiktighetsmått

Förgiftningar förorsakade av frätande ämnen såsom starka syror eller baser bör inte behandlas med kol eftersom kolet försvårar endoskopering av matstrupe och magsäck. Aspiration av maginnehåll och medicinskt kol har rapporterats, men kan undvikas med en omsorgsfull intubation.

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Aktivt kol adsorberar ett stort antal läkemedel vilkas absorption därför minskar. Carbomix och andra läkemedel bör därför tas med minst 2 timmars mellanrum.

Graviditet och amning

Graviditet: Carbomix förväntas inte medföra några risker för fostret vid rekommenderad dosering.


Amning: Inga förväntade effekter på det ammande barnet.

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Ingen påverkan.

Biverkningar

Mindre vanliga (1/100-1/1000) GI: Förstoppning.

Överdosering

-

farmakologiska egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Framakoterapeutisk grupp: Adsorberande medel. Kol.

ATC-kod: A07BA01.


Medicinskt kol binder effektivt olika läkemedel och toxiner och är därför lämpligt bland annat vid akuta förgiftningar för att förhindra absorption av oralt tillförda ämnen. Kol har bättre effekt ju tidigare efter förgiftning det intas, dvs. ju mindre av läkemedlet eller toxinet som hunnit absorberas. Koldosen vid akuta förgiftningar skall vara tillräckligt stor för att erhålla en optimal adsorption av det skadliga ämnet. Beredningen suspension underlättar att tillräckligt stora doser kan tillföras för att effektivt förhindra absorption av skadliga ämnen. Vid förgiftningar med läkemedel/toxiner som omsätts via enterohepatiska kretsloppet kan dessas elimination påskyndas genom en upprepad dosering av kol under några dagar.

Farmakokinetiska uppgifter

-

Prekliniska säkerhetsuppgifter

-

farmaceutiska uppgifter

Förteckning över hjälpämnen

Citronsyramonohydrat, glycerol och akaciagummi.

Inkompatibiliteter

-

Hållbarhet

5 år.

Efter tillsats av vatten är suspensionen hållbar i 1 vecka.

Särskilda förvaringsanvisningar

Färdigblandad suspension förvaras vid 2 °C – 8 °C (i kylskåp).

Förpackningstyp och innehåll

Plastflaskor à 25 g och 50 g. Kapsylen kan användas som munstycke för sondanslutning.

Anvisningar för användning och hantering samt destruktion

Flaskan fylls med vatten till det röda fältet i etikettens överkant, ca 150 ml respektive 300 ml. Tillslut korken ordentligt och skaka flaskan väl i ca en minut varefter suspensionen är klar att använda. Använd en pappersservett som skydd när kapsylen försiktigt öppnas. För sondanslutning klipps toppen på ”munstycket” av.

innehavare av godkännande för försäljning

Cabot Norit Nederland B.V.

Nijverheidsweg - Noord 72

P:O. Box 105

3800 AC Amersfoort

Nederländerna

nummer på godkännande för försäljning

9961

datum för första godkännande/förnyat godkännande

1983-06-21 / 2009-07-01

datum för översyn av produktresumén

2015-01-30