iMeds.se

Carboplatin Ebewe

Läkemedelsverket 2015-09-21


Produktresumé

Läkemedlets Namn

Carboplatin Ebewe 10 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

Kvalitativ och Kvantitativ Sammansättning

1 ml koncentrat till infusionsvätska innehåller 10 mg karboplatin.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

Läkemedelsform

Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Kliniska Uppgifter

Terapeutiska indikationer

Dosering och administreringssätt

Färdigberedd Carboplatin Ebewe infusionsvätska skall enbart ges som intravenös infusion. Den rekommenderade dosen av Carboplatin Ebewe till tidigare icke cytostatikabehandlade vuxna patienter med normal njurfunktion, dvs med kreatinin-clearance >60 ml/min, är 400 mg/m2som en dos intravenöst administrerat som en infusion under 15-60 min. Behandlingen bör inte upprepas tidigare än 4 veckor efter den föregående behandlingen och/eller när neutrofilantalet är åtminstone 2000 celler/mm3och trombocytantalet är åtminstone 100 000 celler/mm3.


Dosreduktion (vanligen 20-25 %) rekommenderas vid behandling av patienter som tidigare givits benmärgshämmande behandling eller uppvisar ett dåligt allmäntillstånd (ECOG-Zubrod 2-4 eller Karnofsky under 80) eller när andra riskfaktorer föreligger.


Dosering enligt Calverts formel

Dosen kan också beräknas enligt Calverts formel, där hänsyn tas till patientens glomerulära filtrationsgrad (GFR), enligt följande: Dos (mg) = (planerad AUC) (GFR ml/min + 25). Den glomerulära filtrationsgraden bör bestämmas med Cr-EDTA-metoden.


Planerad AUC

Kemoterapi

Patientstatus

5-7 mg/ml.min

Monoterapi

obehandlad

4-6 mg/ml.min

Monoterapi

tidigare behandlad

4-6 mg/ml.min

Kombinationsterapi

obehandlad


Det bör noteras att vid beräkning av dosen enligt Calverts formel erhålls denna i mg, ej i mg/m2.


Dosering vid nedsatt njurfunktion

Hos patienter med kreatininclearance lägre än 60 ml/min föreligger en ökad risk för allvarlig myelosuppression. Frekvensen allvarlig leukopeni, neutropeni eller trombocytopeni har visats vara ca 25% med följande dosrekommendationer:


Kreatininclearance vid behandlingsstart Initialdos (dag 1)

41-59 ml/min 250 mg/m2i.v.

16-40 ml/min 200 mg/m2i.v.


Tillgängliga data är otillräckliga för att ange doseringsrekommendationer för patienter med kreatinin-clearance <15 ml/min.


Alla ovan nämnda doseringsrekommendationer gäller initial behandling. Påföljande behandlingar ska justeras enligt patientens toleransnivå och acceptabel grad av myelosuppression.


Kombinationsterapi

Den optimala användningen av Carboplatin Ebewe i kombination med andra cytostatika kräver dosjustering i enlighet med vald kombination och behandlingsregim.


Beträffande kontroll av blodstatus, neurologisk och otologisk status samt njurfunktion se Behandlingskontroll.


Behandlingskontroll

Leukocyt- och trombocyträkning skall alltid utföras före behandlingens insättande och inför varje ny behandlingskur. Initialt under den första behandlingsmånaden bör blodstatus kontrolleras veckovis med avsikt att justera doseringen efter de lägsta uppmätta värdena.


Hos patienter med dålig njurfunktion eller som ges samtidig behandling med andra potentiellt njurtoxiska läkemedel (vilket ej rekommenderas, se nedan) bör kontroll av njurfunktionen göras före och under behandling. Då perifer neuropati och hörselnedsättning kan förekomma rekommenderas också kontroll av neurologisk respektive otologisk status.


Blodtransfusioner kan behövas vid uttalad myelosuppression.

Samtidig behandling med aminoglykosider eller andra njurtoxiska medel rekommenderas inte, även om en ökad risk för njurtoxicitet ej beskrivits.


Kontrollera att kanylspetsen stannar kvar i venen under hela administreringstiden. Det är mycket viktigt att med korta mellanrum kontrollera att så är fallet.


Nålar eller andra utensilier som innehåller aluminiumdelar som kan komma i kontakt med Carboplatin Ebewe ska inte användas vid beredning eller administrering. Aluminium reagerar med karboplatin och kan orsaka utfällning och/eller minskad effekt.


Dosreduktion eller utsättande av Carboplatin Ebewe rekommenderas om påtaglig försämring av njurfunktionen observeras.


Säkerhetsföreskrifter för cytostatika ska följas vid beredning och administrering. Beredning ska endast utföras av tränad personal och handskar, ansiktsmask och skyddskläder ska användas.


Äldre:

Till patienter äldre än 65 år är det nödvändigt att justera karboplatindosen utifrån patientens allmäntillstånd under första och efterföljande behandlingar.


Pediatrisk population

Inga särskilda rekommendationer kan för närvarande ges när det gäller doser till barn, då det inte finns tillräckligt med erfarenhet av användning av karboplatin för denna patientgrupp.


Kontraindikationer


Varningar och försiktighet

Behandling med Carboplatin Ebewe bör inledas av eller i samråd med läkare med stor erfarenhet av cytostatikabehandling.

Blodstatus liksom lever- och njurfunktion ska kontrolleras regelbundet. Behandlingen bör avbrytas om abnorm benmärgshämning eller onormal lever- eller njurfunktion uppträder.


Hematologisk toxicitet

Leukopeni, neutropeni och trombocytopeni är dosberoende och dosbegränsande. Perifer blodstatus ska monitoreras regelbundet under behandling med Carboplatin Ebewe och vid fall av toxicitet, ska monitorering ske tills återhämtning skett.

Behandlingens nadir uppnås vanligtvis vid dag 21 hos patienter som får karboplatininfusioner som monoterapi och vid dag 15 hos patienter som får karbopaltininfusioner i kombination med andra cytostatika. Enstaka behandlingar med Carboplatin Ebewe ska vanligtvis inte upprepas förrän leukocyt-, neutrofil- och trombocytantalen har återgått till normal nivå. Behandlingen ska inte upprepas tidigare än 4 veckor efter föregående behandling med Carboplatin Ebewe och/eller när neutrofilantalen är åtminstone 2000 celler/mm3och trombocytantalen är åtminstone 100 000 celler/mm3.


Anemi är vanligt förekommande och kumulativt och kräver i mycket sällsynta fall en transfusion.


Benmärgshämningen kan bli mer påtaglig hos patienter som tidigare erhållit behandling med platina-läkemedel, i synnerhet cisplatin. Likaså ses mera uttalad benmärgshämning hos patienter med försämrad njurfunktion, tidigare cytostatika- och/eller strålbehandling, dåligt allmäntillstånd samt om karboplatin kombineras med andra cytostatika, som är benmärgshämmande.. Initial dosering vid karboplatinbehandling till dessa patientgrupper ska justeras (se avsnitt 4.2) och effekten av behandlingen ska följas noggrant genom frekventa kontroller av blodstatus mellan behandlingarna. Kombinationsbehandling med annan cytostatika måste planeras med hänsyn till dosering och tidsintervall för att minimera additiva effekter.


Allergiska reaktioner

Allergiska reaktioner kan uppträda under behandling med Carboplatin Ebewe, liksom med andra platinaläkemedel. De allergiska reaktionerna uppträder vanligtvis under perfusionen vilket kan kräva att behandlingen avbryts och symptomatisk behandling sätts in. Korsreaktioner, ibland fatala, har rapporterats med alla platinaläkemedel (se avsnitt 4.3 och 4.8).


Njurtoxicitet

Hos patienter med nedsatt njurfunktion kan effekten av karboplatin på det hematopoetiska systemet bli mer uttalad och få effekt över längre tid än hos patienter med normal njurfunktion. Till denna riskgrupp ska behandling med Carboplatin Ebewe ske med särskild försiktighet (se avsnitt 4.2).


Neurologisk toxicitet

Även om perifer neurologisk toxicitet är vanligt förekommande i mild form, begränsad till parestesier och minskade senreflexer är frekvensen ökad hos patienter äldre än 65 år och/eller patienter som tidigare har behandlats med cisplatin. Övervakning och neurologiska undersökningar ska utföras regelbundet.


Synstörningar, inklusive synförlust, har rapporterats i sällsynta fall hos patienter med nedsatt njurfunktion som behandlats med högre doser än de rekommenderade. Synen återhämtar sig vanligtvis helt eller till väsentlig del inom några veckor efter att behandling med de höga doserna avslutats.


Äldre patienter

I studier där karboplatin och cyklofosfamid kombineras löper äldre patienter som behandlats med karboplatin en högre risk att få allvarlig trombocytopeni än yngre patienter. Eftersom njurfunktionen ofta är nedsatt hos äldre ska detta beaktas när dosen bestäms (se avsnitt 4.2).


Övrigt

Hörselbesvär har rapporterats under behandling med karboplatin. Ototoxicitet kan vara mer uttalat hos barn. Fall av hörselförlust med fördröjt insättande har rapporterats hos barn. En långtidsuppföljning avseende hörsel i denna population rekommenderas.


Administrering av levande eller levande-försvagade vacciner till patienter med nedsatt immunförsvar på grund av cytostatikabehandling inkluderande karboplatin kan resultera i allvarliga eller fatala infektioner. Vaccination med ett levande vaccin ska undvikas till patienter som får Carboplatin Ebewe. Avdödade eller inaktiverade vacciner kan ges, dock kan effekten vara försämrad.


Samtidig administrering av aminoglykosider eller andra nefrotoxiska läkemedel avrådes (se avsnitt 4.5).


Carboplatin Ebewe kan ge upphov till illamående och kräkningar. Antiemetika givna före behandling eller vid symtomens insättande kan lindra besvären.


Mycket höga doser har resulterat i njur- och levertoxicitet.


Enstaka fallrapporter om utveckling av leukemi i samband med kombinationsbehandlingar där karboplatin ingått föreligger.


Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

På grund av den ökade risken för trombos with tumörsjukdom, är samtidig behandling med antikoagulantia vanligt förekommande. Hög intra-individuell variation av koagulationsförmågan vid sjukdom, och risken för interaktion mellan perorala antikoagulantia och kemoterapi kräver, om det är bestämt att patienten skall behandlas med perorala antikoagulantia, att frekvensen av INR (International Normalised Ratio)-mätningarna ökas.


Samtidig användning är kontraindicerad:

Vaccin mot gulafebern: risk för dödlig infektion (se avsnitt 4.3).


Samtidig användning rekommenderas inte:


Samtidig användning kan övervägas:

Ciklosporin extrapolering takrolimus, sirolimus: Uttalad immunsuppression med risk för lymfoproliferation.


Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Karboplatin kan ha skadliga effekter på fostret om det administreras till gravida kvinnor. Karboplatin har visats vara embryotoxiskt och teratogent i råtta som fått läkemedlet under organogenesen. Inga kontrollerade studier på gravida kvinnor har utförts. Om detta läkemedel ges under graviditet, eller om patienten blir gravid under behandlingen, ska patienten upplysas om riskerna för fostret. Kvinnor i fertil ålder ska avrådas från att bli gravida under behandling med karboplatin.


Amning

Uppgift saknas om karboplatin passerar över i modersmjölk. Vid behandling under amningsperiod, ska amningen avbrytas.


Fertilitet

Gonadsuppression som kan orsaka amenorré eller azospermi kan inträffa hos patienter som får antineoplastisk terapi. Dessa effekter förefaller vara relaterade till dos och behandlingstidens längd och kan vara irreversibla. Möjligheten att förutse graden av nedsättning av testikel- och ovariefunktion kompliceras av att det är vanligt förekommande att kombinera flera antineoplastikum, vilket gör det svårt att avgöra effekten av de individuella behandlingarna.

Män i fertil ålder som behandlas med Carboplatin Ebewe rekommenderas att inte skaffa barn under behandlingen och 6 månader efter behandling. Rådgivning angående konservering av sperma skall sökas innan behandlingen inleds på grund av risken för irreversibel infertilitet orsakad av karboplatinbehandling.


Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Inga studier har utförts av förmåga att framföra fordon och använda maskiner. Carboplatin Ebewe kan dock orsaka illamående, kräkningar, synstörningar och ototoxicitet. Patienter ska därför upplysas om att dessa effekter kan påverka förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Biverkningar

Biverkningsfrekvensen är baserad på en kumulativ databas omfattande 1 893 patienter som fått Carboplatin Ebewe som monoterapi och på erfarenheter efter introduktion på marknaden.

Biverkningar är listade nedan efter organsystem enligt MedDRA, och frekvens definieras enligt följande frekvenskategorier: Mycket vanliga (≥ 1/10), vanliga (≥ 1/100,< 1/10), mindre vanliga (≥ 1/1000, < 1/100), sällsynta (≥ 1/10 000, < 1/1000), mycket sällsynta (< 1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Organklass-system

Frekvens

MedDRA-term

Neoplasmer; benigna, maligna och ospecificerade (inklusive cystor och polyper)

Ingen känd frekvens

Behandlingsrelaterade sekundära maligniteter.

Infektioner och infestationer

Vanliga

Infektioner*

Blodet och lymfsystemet

Mycket vanliga

Trombocytopeni, neutropeni, leukopeni, anemi.

Vanliga

Hemorrage*

Ingen känd frekvens

Benmärgssvikt, febril neutropeni, hemolytiskt-uremiskt syndrom.

Immunsystemet

Vanliga

Överkänslighet, anafylaktoid reaktion.

Metabolism och nutrition

Ingen känd frekvens

Dehydrering, anorexi, hyponatremi.

Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga

Perifer neuropati, parestesi, minskade senreflexer, sensoriskastörningar, dysgeusi.

Ingen känd frekens

Cerebrovaskulär händelse*

Ögon

Vanliga

Synstörningar, sällsynta fall av synförlust.

Öron och balansorgan

Vanliga

Ototoxicitet.

Hjärtat

Vanliga

Kardiovaskulär sjukdom*

Ingen känd frekvens

Hjärtsvikt*

Blodkärl

Ingen känd frekvens

Emboli*, hyptertoni, hypotoni.

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

Vanliga

Andningsbesvär, interstitiell lungsjukdom, bronkospasm.

Magtarmkanalen

Mycket vanliga

Kräkning, illamående, buksmärta.

Vanliga

Diarré, förstoppning, slemhinnebesvär.

Ingen känd frekvens

Stomatit.

Hud och subkutan vävnad

Vanliga

Alopeci, hudbesvär.

Ingen känd frekvens

Urtikaria, utslag, erytem, pruritus.

Muskuloskeletala systemet och bindväv

Vanliga

Muskuloskeletala sjukdom.

Njurar och urinvägar

Vanliga

Urogenital sjukdom.

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Vanliga

Asteni

Ingen känd frekvens

Nekros vid injektionsstället, reaktion på injektionsstället, extravasering på injektionsstället eller erytem vid injektionsstället, sjukdomskänsla.

Undersökningar

Mycket vanliga

Minskat kreatininclearance, ökat blodurea, ökade alkaliska fosfataser, ökat aspartataminotransferas, onormala leverfunktionstester, minskat natrium i blodet, minskat kalium, kalcium och magnesium i blodet,

Vanliga

Ökat bilirubin och kreatinin i blodet, ökad mängd urinsyra i blodet.

*Fatalt hos <1%, fatala kardiovaskulära händelser hos <1% inklusive en kombination av hjärtsvikt, emboli och cerebrovaskulär incident.


Hematologi

Myelosuppression är den dosbegränsande toxiciteten vid behandling med karboplatin. Hos patienter med normala initialvärden inträffar trombocytopeni med trombocytantal under 50 000/mm3hos 25% av patienterna, neutropeni med granulocytantal under 1000/mm3hos 18% av patienterna och leukopeni med leukocytantal under 2000/mm3hos 14% av patienterna. Nadir nås vanligtvis vid dag 21. Myelosuppression kan förvärras vid kombination av karboplatin och andra myelosuppressiva läkemedel eller andra typer av behandlingar.


Myelotoxiciteten är allvarligare hos patienter som behandlats tidigare, särskilt hos patienter som behandlats med cisplatin och patienter med nedsatt njurfunktion. Patienter med dåligt allmäntillstånd har också upplevt ökad leukopeni och trombocytopeni. Dessa effekter som vanligtvis är reversibla, har orsakat infektioner och hemorragiska komplikationer hos 4% respektive 5% av patienterna som fått karboplatin. Dessa komplikationer har varit fatala hos färre än 1% av patienterna.

Anemi med hemoglobinvärden under 80 g/liter har observerats hos 15% av patienterna med normala initialvärden. Anemins incidens ökar med ökad exponering för karboplatin.


Gastrointestinalt

Kräkningar inträffar hos 65% av patienterna, av vilka reaktionen är allvarlig hos en tredjedel. Illamående inträffar hos ytterligare 15%. Tidigare behandlade patienter (särskilt patienter som behandlats med cisplatin) förefaller vara mer benägna att kräkas. Dessa effekter försvinner vanligen inom 24 timmar efter behandling och lindras eller förebyggs vanligtvis av antiemetisk behandling. Kräkningar inträffar oftare när karboplatinges i kombination med andra emetogena läkemedel.

Av övriga gastrointestinala biverkningar inträffar smärta hos 8% av patienterna, diarré och förstoppning hos 6% av patienterna.


Neurologiskt

Perifer neuropati (huvudsakligen parestesi och minskade senreflexer) har inträffat hos 4% av patienterna som fått karboplatin. Patienter äldre än 65 år och patienter som tidigare behandlats med cisplatin liksom de patienter som fått förlängd behandling med karboplatin förefaller löpa ökad risk för dessa biverkningar.

Kliniskt signifikanta sensoriska störningar (dvs synstörningar och smakförändringar) har inträffat hos 1% av patienterna.

Den totala frekvensen av neurologiska biverkningar är högre hos patienter som får karboplatin i kombination. Detta kan också vara relaterat till längre kumulativ exponering.


Ototoxicitet

Auditativa defekter utanför frekvensintervallet för vanligt tal, med nedsättning inom höga frekvenser (4 000 – 8 000 Hz) observerades i ett antal audiometriska undersökningar med en frekvens av 15%. Mycket sällsynta fall av hypoakausi har rapporterats.

Hos patienter med hörselorgan som skadats av tidigare behandling med cisplatin inträffar i vissa fall en ytterligare försämring av hörseln under behandling med karboplatin.


Njurar

Vid administrering av normala doser är utveckling av onormal njurfunktion ovanligt även då karboplatin administrerats utan hydrering och/eller forcerad diures. Förhöjning av serumkreatinin inträffar hos 6% av patienterna, förhöjning av blodurea hos 14% och urinsyra hos 5% av patienterna. Dessa biverkningar är vanligtvis milda och reversibla hos hälften av patienterna. Kreatininclearance har visat sig vara det mest känsliga måttet på njurfunktion hos patienter som fått karboplatin. 27% av patienterna som har ett initialvärde på 60 ml/min eller högre upplever en minskning av kreatininclearance under behandling med karboplatin.


Elektrolyter

Minskning av natrium, kalium, kalcium och magnesium i serum inträffar hos 29%, 20%, 22% respektive 29% av patienterna. I synnerhet tidiga fall av hyponatremi har rapporterats. Elektrolytminskningarna är små och ger vanligtvis inga kliniska symptom.


Lever

Förändringar i leverfunktion hos patienter med normala initialvärden har observerats, inkluderande förhöjning av totalt bilirubin hos 5%, S-ASAT hos 15% och alkaliska fosfataser hos 24% av patienterna. Dessa förändringar var vanligtvis milda och reversibla hos hälften av patienterna.

Hos ett begränsat antal patienter som fått mycket höga doser av karboplatin och autolog benmärgstransplantation inträffade allvarliga förhöjningar av leverfunktionstester.

Fall av akut, fulminant levercellsnekros inträffade efter administrering av karboplatin i högdos.


Allergiska reaktioner

Anafylaktiska reaktioner, ibland fatala, kan inträffa minuterna efter en injektion av Carboplatin Ebewe: ansiktsödem, dyspné, takykardi, lågt blodtryck, urtikaria, anafylaktisk chock, bronkospasm.


Andra biverkningar

Sekundära akuta maligniteter efter kombinerad cytostatikabehandling innehållande karboplatin har rapporterats.


Alopeci, feber och frossa, mukosit, asteni, sjukdomskänsla liksom dysgeusi har ibland observerats.


Isolerade fall av hemolytiskt-uremiskt syndrom har inträffat.


Isolerade fall av kardiovaskulära incidenter (hjärtinsufficiens, emboli) liksom enstaka fall av cerebrovaskulära händelser har rapporterats.


Fall av hypertoni har rapporterats.


Lokala reaktioner

Reaktioner på injektionsstället (brännande känsla, smärta, rodnad, svullnad, urtikaria, nekros i samband med extravasation) har rapporterats.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts.Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande.Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning (se detaljer nedan).


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

Överdosering

Specifik antidot saknas. Komplikationerna med överdosering kan förväntas yttra sig som ben­märgshämning såväl som lever- och njurfunktionsnedsättning och hörselnedsättning. Användning av högre doser än de rekommenderade har förknippats med synförlust, se även 4.4.

Farmakologiska Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Cytostatiska/cytotoxiska medel, platinaföreningar, ATC-kod: L01XA02

Carboplatin Ebewe (karboplatin) är en platinaförening, cis-diamin (1,1-cyklobutan-dikarboxyl) platina, med antitumorala egenskaper. Karboplatin är vattenlöslig vid koncentrationer under 15 mg/ml.

Verkningsmekanismen liknar cisplatins, med bindning till DNA, men är inte cellcykelspecifik. Efter terapisvikt med cisplatin ses ibland remission med karboplatin och vice versa.

Säkerhet och effekt har inte fastställts för barn.

Farmakokinetiska egenskaper

Vid tillförsel av karboplatin till människa erhålls ett linjärt förhållande mellan dos och plasmakoncentrationer av totalt och icke proteinbundet platina.


Upprepade doser av karboplatin under fyra på varandra följande dagar ger inte upphov till någon ackumulering av platina i plasma. Efter tillförsel av karboplatin erhålls en halveringstid i plasma för fritt, icke proteinbundet platina motsvarande 6 timmar. Motsvarande halveringstid för fritt karboplatin är 1,5 timmar. Proteinbindningen för plasmaplatina ökar med tiden och uppgår till ca 85 % efter 24 timmar.


Karboplatin utsöndras i första hand via njurarna, i vilka 70 % givet platina återfinns efter 24 timmar. Huvudparten utsöndras inom 6 timmar efter given dos. Clearance av fritt, icke proteinbundet platina är korrelerat till graden av glomerulär filtration.

Clearence av karboplatin har rapporterats variera med en faktor av 3-4 hos barn. Liksom hos vuxna patienter antyder data i litteraturen att njurfunktionen kan bidra till variationen av karboplatin-clearence.

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Karboplatin har konstaterats vara mutagent både in vitrooch in vivo. Substansens carcinogena potential har ej utretts, men substanser med snarlik verkningsmekanism har rapporterats vara carcinogena. Karboplatin är embryotoxiskt och teratogent hos råtta, som exponerats under organogenesen.

Farmaceutiska Uppgifter

Förteckning över hjälpämnen

Vatten för injektionsvätskor.

Inkompatibiliteter

Aluminium i kontakt med Carboplatin Ebewe infusionsvätska ger utfällning av platina. Vid beredning och administrering av Carboplatin Ebewe får inte utensilier innehållande aluminium användas.

Hållbarhet

18 månader.

Färdigberedd infusionsvätska är hållbar i 12 timmar.

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 C. Förvaras i originalförpackningen, ljuskänsligt.

Förpackningstyp och innehåll


Carboplatin Ebewe tillhandahålls i glasflaskor.


Flaskor innehållande:

1 x 5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

5 x 5 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

1x 15 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

1 x 45 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

1 x 100 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning


Kombinationsförpackning 100 ml koncentrat till infusionsvätska samt CytoMix beredningsset.


Kombinationsförpackning 5, 15, 45 resp. 100 ml koncentrat till infusionsvätska med PhaSeal komponenter.

Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Beredning av infusionsvätska:Beräknad mängd Carboplatin Ebewe 10 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, spädes med glukos 50 mg/ml infusionsvätska 50 mg/ml. Vanligtvis spädes beräknad dos karboplatin i respektive infusionsvätska upp till volymen 500 ml. Färdigberedd infusionsvätska skall användas snarast och inom 12 timmar.


Aluminium i kontakt med Carboplatin Ebewe infusionsvätska ger utfällning av platina. Vid beredning och administrering av Carboplatin Ebewe får inte utensilier innehållande aluminium användas.


Beträffande administreringsteknik och hanteringsföreskrifter hänvisas till bipacksedeln samt Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling 1999:11 ''Cytostatika''.


Går infusionen extravasalt avbryt omedelbart. Kyl direkt ned och håll kroppsdelen i stillhet och nedkyld under 6-12 timmar. Kontrollera noggrant området kring infusionsstället. Uppstår tecken på nekros behandla som brännskada och kontakta plastikkirurg.


Kommer Carboplatin Ebewe på huden, skölj med stora mängder rinnande kallt vatten och tvätta sedan noggrant med tvål och vatten. Vid kvarstående besvär, uppsök läkare.


Kommer Carboplatin Ebewe i ögonen, skölj mycket noga med stora mängder kallt vatten. Uppsök omedelbart ögonläkare.


Innehavare av Godkännande För Försäljning

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG

Mondseestrasse 11

A-4866 Unterach

Österike


Nummer på godkännande för försäljning

14126

Datum för Första Godkännande/Förnyat Godkännande

Datum för det första godkännandet: 1998-11-06

Datum för den senaste förnyelsen: 2008-11-06

Datum för Översyn av Produktresumén

2015-09-21