iMeds.se

Carveratio

Information för alternativet: Carveratio 6,25 Mg Tablett, Carveratio 12,5 Mg Tablett, Carveratio 25 Mg Tablett, visa andra alternativ
Document: Carveratio tablet PL change

Läkemedelsverket 2015-08-13

Bipacksedel: Information till patienten


Carveratio 6,25 mg, 12,5 mg och 25 mg tabletter


karvedilol


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomsteckensom liknar dina.

- Om du fårbiverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gälleräveneventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:


1. Vad Carveratio är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Carveratio

3. Hur du tar Carveratio

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Carveratio ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Carveratio är och vad det används för


Carveratio tillhör en grupp läkemedel med både alfa- och betablockerande verkan. Carveratio används för behandling av högt blodtryck och behandling av kärlkramp. Carveratio används även som tilläggsbehandling vid hjärtsvikt.


Karvedilol som finns i Carveratio kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Carveratio


Ta inte Carveratio:Varningar och försiktighet


Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Carveratio


om du har hjärtsvikt tillsammans med


Andra läkemedeloch Carveratio


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Andra samtidiga läkemedelsbehandlingar kan påverka eller påverkas av Carveratio.


Det är särskilt viktigtatt din läkare känner till om du redan behandlas med:Carveratio med alkohol


Carveratio kan förstärka effekterna av alkohol.


Graviditet och amning


Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Det föreligger en risk för fosterskador. Carveratio bör endast användas under graviditet om din läkare anser det nödvändigt. Rådgör därför alltid med din läkare innan du använder Carveratio under graviditet.


Det är inte känt om karvedilol passerar över i bröstmjölk och Carveratio ska därför inte användas under amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Yrsel och trötthet kan förekomma i början av behandlingen, efter dosökning, vid byte av produkt eller i kombination med alkohol. Med rätt dos är det inte känt om karvedilol minskar förmågan att framföra motorfordon eller använda maskiner. Om du känner dig yr eller svag då du tar tabletterna bör du undvika bilkörning eller arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.


Carveratio innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Carveratio


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Om du känner att effekterna av Carveratio är för starka eller för svaga, tala med läkare eller apotekspersonal.


Du bör svälja tabletterna med minst ett halvt glas vatten. Du kan ta tabletterna med eller utan mat. Patienter med hjärtsvikt bör däremot ta tabletterna tillsammans med mat för att minska risken för yrsel när man reser sig hastigt till stående.


Tabletterna kan delas i två lika stora doser.


Carveratio tabletter finns tillgängliga i följande styrkor:

6,25 mg, 12,5 mg och 25 mg


Högt blodtryck:


Vuxna:

Vanlig dos är 1 tablett Carveratio 12,5 mg (motsvarande 12,5 mg karvedilol) under de första två dagarna och 2 tabletter Carveratio 12,5 mg (motsvarande 25 mg karvedilol) en gång dagligen därefter. Andra styrkor på karvedilol finns tillgängliga för denna dosering.

Vid behov kan dosen ökas gradvis, med ett intervall på minst två veckor. Rekommenderad maximal daglig dos är 50 mg.


Äldre patienter:

Rekommenderad dos är en tablett Carveratio 12,5 mg (motsvarande 12,5 mg karvedilol) en gång dagligen.

Vid behov kan dosen ökas gradvis med minst två veckors intervaller till den maximala dagliga dosen 50 mg.


Kärlkramp:


Vuxna:

Vanlig dos är 1 tablett Carveratio 12,5 mg (motsvarande 12,5 mg karvedilol) två gånger dagligen i två dagar och 2 tabletter Carveratio 12,5 mg (motsvarande 25 mg karvedilol) två gånger dagligen därefter. Andra styrkor på Carveratio finns tillgängliga för denna dosering.

Vid behov kan dosen ökas gradvis, med ett intervall på minst två veckor. Rekommenderad maximal daglig dos är 100 mg.


Äldre patienter:

Vanlig dos är en tablett Carveratio 12,5 mg (motsvarande 12,5 mg karvedilol) två gånger dagligen under två dagar och därefter två tabletter Carveratio 12,5 mg (motsvarande 25 mg karvedilol) två gånger dagligen. Rekommenderad maximal daglig dos är 50 mg.


Hjärtsvikt:


Vanlig startdos är 3,125 mg karvedilol två gånger dagligen i två veckor. Dosen kan ökas stegvis, vanligtvis med två veckors intervall.


Dosen kan emellertid behöva ökas eller sänkas. Din läkare kommer då att informera dig om detta.


Den rekommenderade maximala dagliga dosen är 25 mg två gånger dagligen till patienter som väger mindre än 85 kg och 50 mg två gånger dagligen till patienter som väger mer än 85 kg, förutsatt att hjärtsvikten inte är svår. Om dosen ökas till 50 mg två gånger dagligen ska försiktighet iakttas och tillståndet ska följas noga av läkaren.


Om du har tagit för stor mängd av Carveratio

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112 Sverige) för bedömning av risken samt rådgivning.


Symtom på överdos kan inkludera svimningskänsla på grund av ytterst lågt blodtryck, låg hjärtfrekvens och i allvarliga fall tillfälligt uteblivna hjärtslag. Andningssvårigheter, sammandragna luftvägar, lätt illamående, sänkt medvetande och krampanfall kan förekomma.


Om du har glömt att ta Carveratio

Om du har glömt att ta en dos (eller flera doser), ta nästa dos vid samma tid som vanligt. Ta inte dubbel (eller större) dos för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar att ta Carveratio

Avbryt inte behandlingen plötsligt och ändra inte dosen om inte läkaren har ordinerat detta. Behandlingen ska avslutas gradvis under två veckors tid. Plötsligt avslutande kan förvärra symtomen.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedelorsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Majoriteten av biverkningarna är dosberoende och försvinner när dosen sänks eller behandlingen avbryts. Vissa biverkningar kan inträffa i början av behandlingen och försvinner av sig själva då behandlingen fortsätter.


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):


Mycket sällsynta(kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 patienter, inklusive enstaka fall):


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Carveratio ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen/blistret efter Utg. dat. /EXP.
Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Blister (PVC/PVdC-Aluminium)

6,25 mg:

Förvaras vid högst 30ºC.

Förvaras i originalförpackningen.Ljuskänsligt.

12,5 mg och 25 mg:

Förvaras i originalförpackningen.Ljuskänsligt.

Inga särskilda temperaturanvisningar.


Blister (OPA/Aluminium/PVC-Aluminium)

Förvaras i originalförpackningen.Ljuskänsligt.

Inga särskilda temperaturanvisningar.


Läkemedelska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Den aktiva substansenär karvedilol

Varje tablett innehåller 6,25/12,5/25 mg karvedilol


Övriga innehållsämnenär mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, krospovidon, povidon, kiseldioxid (kolloidal, vattenfri),magnesiumstearat.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


6,25 mg tabletter: vita, bikonvexa, kapselformade tabletter med brytskåra, präglade med ”C” och ”2” på den ena sidan och släta på den andra sidan.

12,5 mg tabletter: vita, bikonvexa, kapselformade tabletter med brytskåra, präglade med ”C” och ”3” på den ena sidan och släta på den andra sidan.

25 mg tabletter: vita, bikonvexa, kapselformade tabletter med brytskåra, präglade med ”C” och ”4” på den ena sidan och släta på den andra sidan.


Tabletterna kan delas i två lika stora doser.


Förpackningsstorlekar: 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 och 105 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Strasse 3

89079 Ulm

Tyskland


Tillverkare

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Str. 3

D-89143 Blaubeuren

Tyskland


Teva Pharmaceutical Works Ltd.,

Pallagi út 13,

Debrecen H-4042

Ungern


Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning

Teva Sweden AB

Box 1070

251 10 Helsingborg


Denna bipacksedel ändrades senast: 2015-08-13