iMeds.se

Cefuroxim Stragen

Information för alternativet: Cefuroxim Stragen 250 Mg Pulver Till Injektionsvätska, Lösning, visa andra alternativ
Document: Cefuroxim Stragen powder f solution f injection PL change

Läkemedelsverket 2012-12-18


BIPACKSEDEL


Cefuroxim Stragen 250 mg, 750 mg och 1500 mg, pulver till injektionsvätska, lösning

Cefuroximnatrium


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Cefuroxim Stragen är och vad det används för

2. Innan du använder Cefuroxim Stragen

3. Hur du använder Cefuroxim Stragen

4. Eventuella biverkningar

5. Förvaring av Cefuroxim Stragen

6. Övriga upplysningar1. VAD CEFUROXIM STRAGEN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Cefuroxim Stragen är ett antibiotikum med bakteriedödande effekt, som används vid behandling av infektioner orsakade av cefuroximkänsliga bakterier.


Cefuroxim Stragen används vid behandling av:


Cefuroxim Stragen används också som förebyggande behandling vid operationer hos patienter med en ökad risk för infektioner.


Följ alltid läkarens instruktioner.


2. INNAN DU ANVÄNDER CEFUROXIM STRAGEN


Använd inte Cefuroxim Stragen


Var särskilt försiktig med Cefuroxim Stragen:


Blodprov

När du behandlas med Cefuroxim Stragen skall du alltid upplysa om detta vid blodprovskontroll, eftersom läkemedlet kan påverka blodprovsresultaten.


Användning av andra läkemedel:

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Läkaren kommer att ta speciell hänsyn till om du samtidigt använder någon av följande läkemedel:


Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Graviditet:

Erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad. Cefuroxim Stragen bör enbart användas om fördelarna uppväger den eventuella risken för barnet.


Amning:

Cefuroxim utsöndras i bröstmjölk. Cefuroxim Stragen skall endast användas om fördelarna uppväger den eventuella risken för barnet. Om du ammar ditt barn samtidigt som du behandlas med Cefuroxim Stragen kan ditt barn få diarré och svampinfektioner. Om så är fallet måste kanske amningen avbrytas.


Körförmåga och användning av maskiner:

Cefuroxim Stragen kan orsaka biverkningar (t.ex. yrsel, förvirring och huvudvärk) som kan påverka förmågan att arbeta säkert eller att framföra ett fordon. Du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller utföra riskfyllda arbeten.


3. HUR DU ANVÄNDER CEFUROXIM STRAGEN


Cefuroxim Stragen blandas med vätska före användning. Sjukvårdspersonal ger läkemedlet som en injektion i ett blodkärl.


Vanlig dos vid behandling av infektioner är:

- Vuxna och ungdomar (över 12 år): 1,5-6 g/dygn. Vid de flesta infektioner räcker 750 mg var 8:e timme.

- Barn (över 1 månad): 30-100 mg/kg/dag, fördelat på 3-4 doser. För de flesta infektioner räcker 60 mg/kg/dag.

- Barn under 1 månad: 30-100 mg/kg/dag, uppdelat på 2 doser


Vanlig dos vid profylax vid kirurgi:

Vuxna och ungdomar (över 12 år): 1,5 g i ett blodkärl 30-60 minuter före operation.


Vid nedsatt njurfunktion: Du kan behöva en lägre dos. Fråga din läkare.


Doseringen beror på infektionens typ och svårighetsgrad. Läkaren anpassar dosen till dig.

Om du upplever att effekten av Cefuroxim Stragen är för stark eller för svag, vänd dig till din läkare eller sjukvårdspersonal.


Behandlingstiden med Cefuroxim Stragen beror på infektionens svårighetsgrad och hur bra du svarar på behandlingen. I allmänhet skall antibiotikabehandling pågå i åtminstone tre dagar efter det att febern avtagit.


Om du använt för stor mängd av Cefuroxim Stragen, pulver till injektionsvätska , lösning

Kontakta läkare eller sjukvårdspersonal om du tror att du fått för mycket Cefuroxim Stragen


Om du glömt at använda Cefuroxim Stragen

Fråga din läkare eller sjukvårdspersonal om du tror att en dos har glömts bort.


Om du har några ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Cefuroxim Stragen ha biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga biverkningar (förekommer hos 1-10 av 100 behandlade)


Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos 1-10 av 1000 behandlade):


Sällsynta biverkningar (förekommer hos 1-10 av 10,000 behandlade):


Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10,000 behandlade):


Om du får en infektion med symptom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymptom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta brist på vita blodkroppar. Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


Kontakta även läkare om du misstänker hörselnedsättning eller får kraftig och ihållande diarré under eller efter behandlingen med Cefuroxim Stragen.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för din läkare eller apotekspersonal.


5. FÖRVARING AV CEFUROXIM STRAGEN


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25ºC.

Förvara injektionsflaskorna i ytterkartongen, eftersom läkemedlet är ljuskänsligt.


Den färdigberedda lösningen bör användas omedelbart, men den kan förvaras i 24 timmar i kylskåp (2-8ºC) i skydd mot ljus.


Används före utgångsdatumet som är angivet på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad


6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration


Den aktiva substansen är cefuroxim (som cefuroximnatrium)

Övriga innehållsämnen saknas


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar:

Cefuroxim Stragen är ett vitt till krämfärgat pulver.

Cefuroxim Stragen finns förpackat i kartonger med injektionsflaskor. Varje kartong innehåller 10 injektionsflaskor.


Innehavare av godkännande för försäljning:

Stragen Nordic A/S

Helsingørsgade 8C, 3400 Hillerød

Danmark

Tel.: +45 48 10 88 10, Fax: +45 48 10 88 11

E-mail: info@stragen.dk


Tillverkare:

MITIM, S.R.L.

Via Cacciamali 34-38, I-23125 Brescia, Italien


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Danmark: Cefuroxim Stragen

Finland: Cefuroxim Stragen

Sverige Cefuroxim Stragen

Storbritannien Cefuroxime


Denna bipacksedel godkändes senast: 2012-12-18


__________________________________________________________________________________


Följande upplysningar är uteslutande för läkare och sjukvårdspersonal:


Beredning:

När vätska tillsätts produkten och produkten löses upp bör detta ske med aseptisk teknik.


Cefuroxim Stragen kan beredas med följande injektionsvätskor:

Vatten för injektionsvätskor

Natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9%)

Glukoslösning 50 mg/ml (5 %)


Tillsätt följande mängd spädningsvätska omedelbart före användning:

Minst 2 ml till 250 mg cefuroxim

Minst 6 ml till 750 mg cefuroxim

Minst 15 ml till 1,5 g cefuroxim


Skaka tills en klar lösning erhålls. Den beredda lösningen är gul- till brunaktig. Skillnader i färg och intensitet har ingen betydelse för säkerhet och effekt.


Den beredda lösningen ska okulärbesiktigas med avseende på partiklar före användning. Lösningen skall endast användas om den är klar och fri från partiklar.


Administrering:

Den färdigberedda lösningen bör administreras omedelbart.

Lösningen ska långsamt injiceras intravenöst under 3-5 minuter.


Cefuroxim Stragen får inte blandas med lösningar som innehåller natriumbikarbonat eller aminoglykosider. Om det är nödvändigt kan dock beredd cefuroximlösning tillföras via kanylen till en patient som får natriumbikarbonatlösning via infusion.

Cefuroxims blandbarhet med andra infusionsvätskor bör kontrolleras före användning.

Cefuroxim Stragen bör inte blandas med andra läkemedel i samma spruta eller infusionslösning.


Endast för engångsbruk. Överbliven lösning och avfall skall kasseras i enlighet med gällande anvisningar.