iMeds.se

Celecoxib Krka

Läkemedelsverket 2013-12-05

Bipacksedel: Information till användaren


Celecoxib Krka 100 mg kapslar, hårda

Celecoxib Krka 200 mg kapslar, hårda


celecoxib


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.Den innehåller information som är viktig för dig.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Celecoxib Krka är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Celecoxib Krka

3. Hur du tar Celecoxib Krka

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Celecoxib Krka ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Celecoxib Krka är och vad det används för


Celecoxib Krka används hos vuxna för symtomlindring vid behandling av kronisk ledgångsreumatism, artros och pelvospondylit.


Celecoxib Krka tillhör en läkemedelsgrupp som kallas ickesteroida antiinflammatoriska medel (NSAID), och mer bestämt till undergruppen COX-2-hämmare. Din kropp producerar prostaglandiner som kan orsaka smärta och inflammation och vid tillstånd som ledgångsreumatism och artros bildar din kropp mer av dem. Celecoxib Krka verkar genom att minska produktionen av prostaglandiner och minskar därmed smärtan och inflammationen.


Celecoxib som finns i Celecoxib Krka kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Celecoxib Krka


Du har ordinerats Celecoxib Krka av din läkare. Följande information hjälper dig att få bästa resultat av behandlingen. Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.


Ta inte Celecoxib Krka:


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Celecoxib Krka:

om du tidigare haft sår eller blödning i mage eller tarm

(ta inte Celecoxib Krkaom du för närvarandehar sår eller blödning i mage eller tarm)

om du tar acetylsalicylsyra (även vid låga doser i syfte att skydda hjärtat)


Liksom andra NSAID (t ex ibuprofen eller diklofenak) kan detta läkemedel ge förhöjt blodtryck, och din läkare kan därför be att få kontrollera ditt blodtryck regelbundet.


Vissa fall av allvarliga leverreaktioner har rapporterats efter användning av celecoxib, såsom allvarlig leverinflammation, leverskada, leversvikt (några fall med dödlig utgång, eller som krävt levertransplantation). I de fall då tid för symtomdebut rapporterats, sågs de flesta allvarliga leverreaktionerna inom en månad från påbörjad behandling.


Celecoxib Krka kan göra det svårare att bli gravid. Du bör informera din läkare om du planerar att bli gravid eller om du har svårigheter att bli gravid (se avsnittet om Graviditet och amning).


Andra läkemedel och Celecoxib Krka

Vissa läkemedel kan påverka effekten hos andra läkemedel. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel:


Celecoxib Krka kan tas tillsammans med en låg dos av acetylsalicylsyra (75 mg eller mindre per dag). Fråga din läkare om råd innan du tar dessa läkemedel samtidigt.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Celecoxib Krka får inte användas av kvinnor som är gravida eller kan bli gravida under pågående behandling (dvs kvinnor i fertil ålder som inte använder fullgott preventivskydd). Om du blir gravid under behandling med Celecoxib Krka ska du avbryta behandlingen och kontakta din läkare för att få annan behandling.


Celecoxib Krka får inte användas vid amning.


Celecoxib Krka kan göra det svårare att bli gravid (se avsnittet Varningar och försiktighet).


Körförmåga och användning av maskiner

Du bör veta hur du reagerar på Celecoxib Krka innan du kör bil eller använder maskiner. Om du känner dig yr eller dåsig efter det att du tagit Celecoxib Krka, kör inte bil och använd inte maskiner förrän dessa effekter avtagit.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Celecoxib Krka innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Celecoxib Krka

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Om du tror eller känner att effekten av Celecoxib Krka är för stark eller för svag, tala med din läkare eller apotekspersonalen.


Din läkare talar om för dig vilken dos du ska ta. Eftersom risken för hjärtbiverkningar kan öka vid höga doser och långtidsbehandling, är det viktigt att du inte tar högre dos eller använder Celecoxib Krka under längre tid än du behöver för att kontrollera symtomen.


Celecoxib Krka ska sväljas hela tillsammans med lite vatten. Din dos kan tas när som helst på dagen, med eller utan mat, men försök ta varje dos vid samma tid på dagen.


Kontakta din läkare om du inte upplever någon förbättring efter två veckors behandling.


Rekommenderad dos är:

Vid artros är den vanliga dosen 200 mg dagligen, vilket kan ökas till högst 400 mg om din läkare bedömer att det är nödvändigt.

Den vanliga dosen är:


Vid kronisk ledgångsreumatism är den vanliga dosen 200 mg dagligen, vilket kan ökas till högst 400 mg om din läkare bedömer att det är nödvändigt.

Den vanliga dosen är:

en kapsel om 100 mg två gånger om dagen.


Vid pelvospondylit är den vanliga dosen 200 mg dagligen, vilket kan ökas till högst 400 mg om din läkare bedömer att det är nödvändigt.

Den vanliga dosen är:


Njur- eller leversvikt: om du har njur- eller leversvikt ska du tala om det för din läkare eftersom du kan behöva ta en lägre dos.


Äldre personer, särskilt de som väger mindre än 50 kg: Om du är över 65 år, och i synnerhet om du väger mindre än 50 kg, kan din läkare vilja kontrollera dig noggrannare.


Användning för barn: Celecoxib Krka är endast avsett för vuxna och ska inte användas till barn.


Maximal daglig dos:

Du ska inte ta mer än 400 mg dagligen.


Om du har tagit för stor mängd av Celecoxib Krka

Ta inte fler kapslar än din läkare ordinerat dig.Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige och 09-471 977 i Finland) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Celecoxib Krka

Om du glömmer att ta din dos, ta den så snart du kommer ihåg. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar att ta Celecoxib Krka

Om du plötsligt avslutar behandlingen med Celecoxib Krka kan symtomen förvärras. Sluta inte att ta Celecoxib Krka, såvida inte din läkare säger till dig det. Din läkare kan eventuellt be dig minska dosen under några dagar innan du slutar helt med behandlingen.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Biverkningarna som anges nedan har iakttagits hos patienter med artros som använt Celecoxib Krka. Biverkningar markerade med asterisk (*) anges med den högre frekvens som sågs hos patienter som använde Celecoxib Krka för att förebygga tjocktarmspolyper. Dessa patienter tog Celecoxib Krka i höga doser och under lång tid.


Om något av följande inträffar, sluta ta Celecoxib Krka och kontakta omedelbart läkare:

Om du upplever:


Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 användare av 10:

Högt blodtryck*


Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare:


Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare:


Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare:

Håravfall


Ingen känd frekvens: (förekomst kan inte beräknas från tillgängliga data):


I kliniska studier av andra tillstånd än artros eller ledbesvär, där Celecoxib Krka togs i doser om 400 mg dagligen i upp till 3 år, har dessutom följande biverkningar iakttagits:


Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare:


Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare:

Djup ventrombos (blodpropp, vanligen i benen, som kan ge värk, svullnad eller rodnad i vaden

eller andningssvårigheter),

underlivsblödning, ömhet i brösten

ökad natriummängd i blodet.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Sverige

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala. Webbplats:www.lakemedelsverket.se


Finland

webbplats: www.fimea.fi, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Biverkningsregistret, PB 55, FI-00034 Fimea


5. Hur Celecoxib Krka ska förvaras


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 25°C.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat.. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Den aktiva substansen är celecoxib.

Varje 100 mg hård kapsel innehåller 100 mg celecoxib.

Varje 200 mg hård kapsel innehåller 200 mg celecoxib.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

100 mg hård kapsel är vit, 15,4 mm-16,2 mm lång. Kapseln innehåller vita eller nästan vita granulat.

200 mg hård kapsel är brungul, 18,9 mm-19,7 mm lång. Kapseln innehåller vita eller nästan vita

granulat.


100 mg och 200 mg kapslar finns i förpackningsstorlekarna 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 eller 100 kapslar i blister.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige


Tillverkare

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast 2013-12-05


7