iMeds.se

Celluvisc

Läkemedelsverket 2013-11-28


Bipacksedel: Information till användaren

Celluvisc ögondroppar

karmellosnatrium


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från apotekspersonal eller sjuksköterska.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Celluviscäroch vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Celluvisc

3. Hur du använder Celluvisc

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Celluvisc ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Celluvisc är och vad det används för


Celluviscär en klar lösning i endospipetter av plast. Varje pipett innehåller 0,4 ml lösning.


Celluviscanvänds som tårersättningsmedel för att lindra symtom som beror på torra ögon, t ex skav, sveda, klåda, brännande känsla och trötthet i ögonen.


Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.


2. Vad du behöver veta innan du använder Celluvisc


Använd inte Celluvisc

om du är allergisk mot karmellosnatrium eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet


Andra läkemedel och Celluvisc

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Om du använder andra ögondroppar, vänta minst 5 minuter innan du använder Celluvisc.


Graviditet och amning

Celluvisckan användas under graviditet och amning.


Körförmåga och användning av maskiner:

Övergående dimsyn kan förekomma. Du bör inte köra eller använda maskiner innan du ser klart igen.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Celluvisc


Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt läkarens, apotekspersonalens eller sjuksköterskans anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är 1-2 droppar i vardera ögat vid behov om inte läkare gett någon annan föreskrift.


Bruksanvisning

För att undvika kontaminering eller eventuell ögonskada, låt inte den öppna änden av endosförpackningen komma i kontakt med ögat eller något annat. Tvätta händerna före användning.


Kontrollera att pipetten är hel.

Bryt av vingen.Tag dina droppar enligt föreskrift. Blinka några gånger.Öppnad pipett används omedelbart och eventuell kvarbliven lösning kastas. Det är mycket viktigt att du kastar lösningen och inte behåller den.


En pipett räcker till behandling av båda ögonen. Celluvisc missfärgar inte kontaktlinser.


Om du har använt för stor mängd av Celluvisc

Oavsiktlig överdosering innebär inga risker.


Om du har glömt att använda Celluvisc

Använd nästa dos efter behov eller vid nästa normala tid enligt anvisningarna från apotekspersonalen eller läkaren. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga biverkningar(förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

Ögonirritation (inklusive brännande känsla och obehag).


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

Sveda, allergiska reaktioner (inklusive ögon- eller ögonlockssvullnad), klibbiga ögon, ögonsmärta, klåda i ögonen, var och/eller läkemedelsrester i ögonlockskanten, en känsla av att ha skräp i ögat, rodnad i ögat/av ögonlocket, dimsyn och/eller nedsatt syn, ögonskada på ögats yta på grund av att pipettens spets rört vid ögat under användning.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Celluvisc ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen.


Använd inte detta läkemedel om Celluvisc-kartongen inte ser ut att vara orörd. Använd inte Celluvisc om lösningen ändrar färg eller blir grumlig.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Celluvisc är en klar, färglös till svagt gul ögondroppslösning i genomskinliga endospipetter. Varje pipett innehåller 0,4 ml ögondroppslösning.

Varje förpackning innehåller 30 eller 90 endosbehållare.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

County Mayo

Ireland


Denna bipacksedel ändrades senast 2013-11-28