iMeds.se

Cetirizin Actavis

Document: Cetirizin Actavis tablet PL change

BIPACKSEDEL: information till användaren


Cetirizin Actavis 10 mg filmdragerade tabletter


cetirizindihydroklorid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finner du information om följande:

1. Vad Cetirizin Actavis är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tarCetirizin Actavis

3. Hur du tar Cetirizin Actavis

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Cetirizin Actavis ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Cetirizin Actavis är och vad det används för


Cetirizindihydroklorid är den aktiva ingrediensen i Cetirizin Actavis.

Cetirizin Actavis är ett läkemedel mot allergi.


Till vuxna och barn från 6 år används Cetirizin Actavis för

- lindring av symtom från näsan och ögonen vid säsongsbunden och kronisk rinit (allergisk

snuva)

- lindring av kroniska nässelutslag (kronisk idiopatisk urtikaria)


Cetirizin som finns i Cetirizin Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Cetirizin Actavis


Ta inte Cetirizin Actavis

- om du har en allvarlig njursjukdom (allvarligt nedsatt njurfunktion med kreatininclearance under

10 ml/min);

- om du är allergisk mot aktiv substans i Cetirizin Actavis, något av övriga innehållsämnen (anges i avsnitt 6), hydroxizin eller piperazinderivat (nära besläktad substans i andra läkemedel).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Cetirizin Actavis.


Andra läkemedel och Cetirizin Actavis

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


På grund av cetirizins egenskaper förväntas cetirizin varken påverka andra läkemedel eller att andra läkemedel påverkar cetirizin.


Cetirizin Actavis med mat och dryck

Absorptionen av Cetirizin Actavis påverkas inte nämnvärt av föda.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Cetirizin Actavis ska undvikas av gravida kvinnor. Oavsiktlig användning av läkemedlet av en gravid kvinna bör inte orsaka några skadliga effekter på fostret. Behandlingen med läkemedlet bör dock upphöra vid första misstanke om graviditet. .


Du ska inte använda Cetirizin Actavis under amning eftersom cetirizin passerar över i modersmjölk.


Körförmåga och användning av maskiner

Kliniska studier har inte visat att Cetirizin Actavis ger försämrad uppmärksamhet, vaksamhet eller körförmåga vid normala doser.

Om du avser att framföra motorfordon, deltaga i tänkbart farliga aktiviteter eller använda maskiner ska du inte överskrida rekommenderad dos. Du bör känna till hur du reagerar på läkemedlet.

Om du är känslig kan samtidig användning av alkohol eller andra lugnande medel påverka din

uppmärksamhet och reaktionsförmåga ytterligare.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Cetirizin Actavis innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du använder detta läkemedel.


3. Hur du tar Cetirizin Actavis


Hur och när ska du ta Cetirizin Actavis?

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker


Följ dessa instruktioner, annars har kanske Cetirizin Actavis inte full effekt.


Tabletterna ska sväljas med ett glas vätska.


Vuxna och ungdomar över 12 år:

Rekommenderad dos är: 10 mg en gång dagligen som 1 tablett.


Barn mellan 6 och 12 år:

Rekommenderad dos är: 5 mg 2 gånger dagligen som ½ tablett 2 gånger dagligen.


Patienter med måttligt till allvarligt nedsatt njurfunktion:

Rekommenderad dos till patienter med måttligt nedsatt njurfunktion är 5 mg en gång dagligen.


Om du upplever att effekten av Cetirizin Actavis är för svag eller för stark ska du kontakta läkare.


Behandlingstid

Behandlingstiden beror på typ, varaktighet och orsak till dina besvär och bestäms av läkaren.


Om du har tagit för stor mängd av Cetirizin Actavis

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Efter en överdos kan nedan beskrivna biverkningar uppträda med ökad intensitet. Biverkningar som

förvirring, diarré, yrsel, trötthet, huvudvärk, sjukdomskänsla, pupillvidgning, klåda, rastlöshet,

dåsighet, sömnighet, stelhet, onormalt hög hjärtfrekvens, darrningar och svårigheter att kasta vatten

har rapporterats.


Om du har glömt att ta Cetirizin Actavis

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du slutar att ta Cetirizin Actavis

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Följande biverkningar har rapporterats efter marknadsföringen.


Kontakta omedelbart läkare om du uppvisar tecken på:

En allergisk reaktion: svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals, förträngning av luftvägarna som orsakar andnings- eller sväljsvårigheter (anafylaktisk chock), hudutslag, klåda.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):


Om du får någon av ovanstående biverkningar ska du informera läkaren. Sluta att ta Cetirizin Actavis vid första tecken på överkänslighetsreaktion. Läkaren utvärderar svårighetsgraden och beslutar om eventuella åtgärder.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se.


5. Hur Cetirizin Actavis ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges efter Utg.dat. på kartongen, burken och blistret. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Filmdragerade, vita eller nästan vita konvexa, elliptiska tabletter. 5,7 x 11,4 mm.Märkta ”C” på ena sidan och ”J” och ”E” på vardera sida om brytskåran på andra sidan.


Förpackningsstorlekar: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 90 och 100 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning


Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

IS-220 Hafnarfjördur


Denna bipacksedel godkändes senast


2016-03-03