iMeds.se

Galexir

Information för alternativet: Galexir Oral Lösning, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2014-10-21

BIPACKSEDEL: information till användaren


Galexir, oral lösning


Extrakt av kronärtskocka, gullgentiana och gurkmeja

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Galexir är avsedd för tillfälligt bruk. Du bör kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Galexir är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Galexir

3. Hur du använder Galexir

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Galexir ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. VAD GALEXIR ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Galexir är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid tillfälliga matsmältningsbesvär såsom uppkördhet och väderspänning.


Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.


2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER GALEXIR


Ta inte Galexir

Barn och ungdomar

Galexir rekommenderas inte till barn under 12 år, eftersom erfarenheten är begränsad.


Andra läkemedel och Galexir

Läkemedel kan påverka varandras effekt. Det kan inte uteslutas att Galexir kan förstärka effekten av blodförtunnande läkemedel (s.k. antikoagulantia, t.ex. Waran) vid samtidig användning. Det är därför viktigt att du talar om för din läkare att du använder Galexir.


Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.


Graviditet, amning och fertilitet

I brist på tillräckliga data bör Galexir inte användas av gravida eller ammande kvinnor.

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.


Körförmåga och användning av maskiner

Galexir har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningar av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.


Galexir innehåller fruktos

Galexir innehåller 4 – 8 g fruktos per dos. Detta bör beaktas av patienter med diabetes mellitus.

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du rådgöra med din läkare innan du använder detta läkemedel.


3. HUR DU ANVÄNDER GALEXIR


Vuxna, äldre och ungdomar från 12 år: 20 – 40 ml 3 gånger dagligen.

Rekommenderas inte till barn under 12 år.


Medföljande doseringsmått bör användas för korrekt dosering.

Efter uttagen dos skall flaskan förslutas ordentligt och genast ställas i kylskåp.


Galexir är avsedd för tillfälligt bruk. Du bör kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Om du har använt för stor mängd av Galexir

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Galexir orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


I sällsynta fall kan allergiska reaktioner som påverkar hud och andningsvägar uppträda. Fall av diarré, krampaktig magsmärta, huvudvärk, takykardi (hjärtklappning) och klåda har rapporterats. Lindrigare symtom såsom torr mun, väderspänning och magirritation kan förekomma. Frekvensen av dessa biverkningar är okänd.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. HUR GALEXIR SKA FÖRVARAS


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Obruten förpackning förvaras vid högst 25oC.

Öppnad förpackning skall förvaras i kylskåp (2oC – 8oC).

Används före utgångsdatum som finns på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Öppnad förpackning är hållbar 4 veckor vid förvaring i kylskåp.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen i Galexir (1 ml) är 470 mg flytande extrakt av kronärtskocka, gullgentiana och gurkmeja, motsvarande:

32 mg torkat blad från kronärtskocka (Cynara scolymus L.),

8 mg torkad rot av gullgentiana (Gentiana lutea L.),

6 mg torkad jordstam av gurkmeja (Curcuma longa L.).


Övriga innehållsämnen är:

Vattenextraktblandning av maskros, rölleka, ingefära, fänkål, kamomill, pomerans, kardbenedikt, kardemumma och vattenklöver

Fruktossirap 70% motsvarande 200 mg fruktos

Mjölksyra

Vatten, renat


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Genomskinlig till lätt grumlig ljusbrun till brun vätska med örtliknande lukt och söt örtliknande mycket bitter smak.

Galexir finns i förpackningar om 250 ml lösning.


Innehavare av registrering för försäljning och tillverkare

SALUS-HAUS

Bahnhofstrasse 24

83052 Bruckmühl

Tyskland


Information lämnas av

Midsona Sverige AB

Box 505 77

202 15 Malmö

Konsumentkontakt: 040-660 20 40


Denna bipacksedel godkändes senast: 2014-10-21