iMeds.se

Galieve Peppermint

Bipacksedel: Information till användaren


Galieve Peppermint tuggtablett


Natriumalginat

Natriumvätekarbonat

Kalciumkarbonat


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Galieve Peppermint är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Galieve Peppermint

3. Hur du tar Galieve Peppermint

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Galieve Peppermint ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Galieve Peppermint är och vad det används för


Galieve Peppermint bildar en skyddande massa som flyter ovanpå maginnehållet. Denna massa motverkar att surt maginnehåll stöts upp, och lindrar den brännande känslan bakom bröstbenet och känslan av obehag i hals och mun. Halsbränna kanförekommaefter måltider (t.ex. når du äter fet eller kryddstark mat), under graviditet eller hos patienter med symtom relaterade till inflammation i matstrupen (t.ex. svårigheter och/eller smärta vid sväljning, munsår, kräkningar).


Galieve Peppermint används vid sura uppstötningar, halsbränna och matsmältningsbesvär (i samband med reflux) till exempel efter måltider, under graviditet eller hos patienter med symtom relaterade till refluxesofagit (inflammation i matstrupen).


2. Vad du behöver veta innan du tar Galieve Peppermint


Använd inte Galieve Peppermint:

om du är allergisk (överkänslig) mot natriumalginat, natriumvätekarbonat, kalciumkarbonat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel, eftersom andningssvårigheter och hudutslag har förekommit, dock mycket sällan (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Läkemedlet innehåller 246 mg natrium och 320 mg kalcium (per 4 tabletter).

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Galieve Peppermint om du

har fått instruktioner om att följa en diet med begränsningar i något av dessa ämnen (salter).

har eller har haft en njur- eller hjärtsjukdom, eftersom vissa salter kan påverka dessa sjukdomar.


Om symtomen kvarstår efter 7 dagar, rådfråga din läkare.


Andra läkemedel och Galieve Peppermint

Galieve Peppermint kan påverka effekten av andra läkemedel som tas via munnen. De bör därför tas med minst 2 timmars mellanrum.


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


Graviditet och amning

Läkemedlet kan användas under graviditet och amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Galieve Peppermint innehåller aspartam och natrium

Detta läkemedel innehåller aspartam, en fenylalaninkälla. Detta kan vara skadligt för personer med fenylketonuri. Det innehåller även 246 mg (10,6 mmol) natrium per dos på 4 tabletter. Detta bör iakttas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


3. Hur du tar Galieve Peppermint


Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Tabletterna tas via munnen. Tabletterna ska tuggas ordentligt innan de sväljs.


Vuxna och barn (från 12 år): Vid symtom ta 2-4 tuggtabletter efter måltid och vid sänggående (högst fyra gånger per dygn).


Barn under 12 år: Endast enligt läkares föreskrift.


Om du har tagit för stor mängd av Galieve Peppermint

Om du har tagit för stor mängd av Galieve Peppermint, kan du känna dig uppsvälld. Det är osannolikt att detta orsakar ytterligare besvär, men rådfråga en läkare eller apotekspersonal.


Om du har glömt att ta Galieve Peppermint

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos, ta bara nästa dos som vanligt.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Om du upplever dessa biverkningar sluta ta läkemedlet och kontakta läkare omedelbart. I mycket sällsynta fall (färre än 1 av 10 000 användare) kan en allergisk reaktion mot ingredienserna uppkomma. Symtom på detta kan vara hudutslag, klåda, andningssvårigheter, yrsel eller svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket (se adress nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Galieve Peppermint ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30º C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Tuggtabletterna är sockerfria och glutenfria.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Galieve Peppermint tuggtabletter är runda, benvita och något prickiga tabletter.

Förpackningsstorlekar: 4, 6, 8, 16, 24, 32, 48 eller 64 tuggtabletter i blister och 8, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 2 x 16, 2 x 18, 2 x 20, 2 x 22 eller 2 x 24 tuggtabletter i plastburkar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Danmark

Tel.: +45 4444 9700


Tillverkare

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited

Dansom Lane, Hull

HU8 7DS, East Yorkshire

Storbritannien


Denna bipacksedel godkändes senast

2016-05-23