iMeds.se

Gastrosan

Läkemedelsverket 2015-10-13


Bipacksedel: Information till användaren


Gastrosan tabletter


Kalciumkarbonat/Magnesiumtrisilikat


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Gastrosan är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Gastrosan

3. Hur du tar Gastrosan

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Gastrosan ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Gastrosan är och vad det används för

Gastrosan är traditionellt använt vid halsbränna och sura uppstötningar. Sura uppstötningar beror på att magsyra har tagit sig upp i matstrupen från magsäcken. Om mängden saltsyra i magsäcken är för stor eller om syran ligger kvar för länge i matstrupen, blir matstrupen irriterad och halsbränna uppstår. Gastrosan innehåller kalcium- och magnesiumföreningar som binder saltsyran i magen och därigenom minskar surheten.

Effekten kommer inom några minuter.


2. Vad du behöver veta innan du tar Gastrosan


Ta inte Gastrosan:


Varningar och försiktighet

Det har inte studerats om speciella medicinska tillstånd såsom nedsatt leverfunktion, andra sjukdomar eller patientens ålder innebär att försiktighet bör iakttas vid behandling.


Barn och ungdomar

Rekommenderas inte till barn under 12 år.


Andra läkemedel och Gastrosan

Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Gastrosan.


Några läkemedel får försämrad effekt, om de används tillsammans med Gastrosan. Därför bör samtidig behandling undvikas. Detta gäller t ex. oral behandling (via munnen) med läkemedel som innehåller:

-tetracykliner (antibiotika),

- fluorokinoloner (antibiotika),

- ketokonazol (läkemedel mot svampinfektion),

- estramustin (läkemedel för tumörbehandling).


Några läkemedel kan försämra effekten av Gastrosan, om de intas samtidigt. Därför rekommenderas minst 2 timmars intervall mellan intag av Gastrosan och något av dessa läkemedel. Detta gäller t.ex. oral behandling (via munnen) med läkemedel som innehåller:


Graviditet, amning och fertilitet

Inga kända risker vid användning under graviditet och amning.

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.


Körförmåga och användning av maskiner

Gastrosan har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


3. Hur du tar Gastrosan


Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är för vuxna och barn över 12 år:

1-2 tabletter vid behov, dock högst 8 tabletter per dag.

Tabletterna bör sväljas med dryck, hela eller delade. Gastrosan skall inte användas längre än 2 veckor per behandlingstillfälle.


Rekommenderas inte till barn under 12 år.


Om du har tagit för stor mängd av Gastrosan

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t. ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen, (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Mag- och tarmbesvär såsom förstoppning, diarré eller illamående kan förekomma i sällsynta fall.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller äveneventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Gastrosan ska förvaras


Förvaras vid högst 25°C.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten, efter Utg.dat:. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletterna är vita, runda (diameter 12 mm) och svagt välvda.

Förpackningarna innehåller 45, 80, 160 eller 200 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Carls-Bergh Pharma AB, Box 47076, 402 58 Göteborg. Tel: 031-332 36 30 E-post: info@carls-bergh.se


Information lämnas av:

Medasta AB, Päronträdsgatan 16, 239 42 Falsterbo Tel: 040-47 36 37


Denna bipacksedel ändrades senast: 2015-10-13

6