iMeds.se

Haemate

Läkemedelsverket 2015-07-20

Bipacksedel: Information till användaren


Haemate 500 IE FVIII / 1200 IE VWF pulver och vätska till injektions-

/infusionsvätska, lösning

Haemate 1000 IE FVIII / 2400 IE VWF pulver och vätska till injektions-/infusionsvätska, lösning


Human koagulationsfaktor VIII / von Willebrand-faktor (VWF)


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Haemate är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Haemate

3. Hur du använder Haemate

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Haemate ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Haemate är och vad det används för


Von Willebrand faktor och human koagulationsfaktor VIII som finns i Haemate kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


Faktor VIII och von Willebrand-faktor är nödvändigt för att blodet ska kunna levra sig. Haemate ersätter brist på kroppseget faktor VIII och von Willebrand-faktor. Blödningar kan då stoppas eller förebyggas.


Haemate används för att förebygga och behandla blödningar hos patienter med:


Behandling av patienter med antikroppar mot faktor VIII.


2. Vad du behöver veta innan du använder Haemate


Använd inte Haemate:

Om du är allergisk mot von Willebrand-faktorn eller koagulationsfaktor VIII eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du får en överkänslighetsreaktion (för symtom se avsnitt 4, Eventuella biverkningar). Avbryt behandlingen och kontakta läkare.


Vid behandling med faktor VIII och von Willebrand-faktor kan antikroppar mot koagulationsfaktorerna utvecklas vilket gör att blödningen inte kan kontrolleras med normala doser. Det är därför viktigt att behandlingens effekt kontrolleras av din läkare.


Om du har von Willebrands sjukdom finns en ökad risk att få blodpropp (inklusive blodpropp i lungan) vid användning av Haemate. Detta gäller särskilt om du har någon känd riskfaktor för att få blodpropp som t ex tidigare blodpropp, perioder i samband med operation utan förebyggande behandling mot blodpropp, kraftig övervikt, långvarigt sängliggande, cancer, överdosering. Har du någon av dessa riskfaktorer rådfråga din läkare före användning av Haemate.


Virussäkerhet

När läkemedel framställs av human plasma eller blod, vidtas speciella åtgärder för att förhindra att infektioner överförs till patienter. Detta inkluderar:


Trots detta kan risken för överföring av infektion inte helt uteslutas när läkemedel som tillverkats av humant blod eller plasma ges. Detta gäller även nya, hittills okända virus samt andra typer av infektioner.


De åtgärder som vidtagits anses vara effektiva mot höljeförsedda virus, såsom HIV, hepatit B och hepatit C virus och det icke höljeförsedda viruset hepatit A virus. Åtgärderna kan vara av begränsat värde mot icke höljeförsedda virus såsom parvovirus B19.


Infektion av parvovirus B19 kan vara allvarlig för gravida kvinnor (infektion av foster), individer med försämrat immunförsvar eller patienter med viss typ av anemi (t.ex. hemolytisk anemi).


Varje gång du ges Haemate rekommenderas att produktnamn och satsnummer registreras för att möjliggöra spårandet av använd produkt.


Din läkare kan komma att föreslå vaccination mot Hepatit A och B om du regelbundet/upprepat behandlas med plasmaderiverade faktor VIII/von Willebrandprodukter.


Andra läkemedel och Haemate

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Haemate ska inte blandas med andra läkemedel eller spädningsvätskor.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Vid graviditet och amning ska Haemate endast användas efter särskilt övervägande av behandlande läkare.


Körförmåga och användning av maskiner

Haemate har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Haemate innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller upp till 70 mg natrium per 1000 IE human koagulationsfaktor VIII / 2400 IE von Willebrand-faktor (VWF). Detta bör beaktas om du ordinerats saltfattig kost.


3. Hur du använder Haemate


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.

Behandlingen kommer att inledas av din läkare. Läkaren kommer att informera dig noggrant om beredning av lösning, injektions-/infusionsteknik samt vilka åtgärder du ska vidta i händelse av allvarliga biverkningar. Så snart du klarar av att behandla dig själv och om inga biverkningar har uppträtt under behandlingen kan din läkare låta dig fortsätta med behandling i hemmet.


Läkaren anpassar dosen individuellt för dig. Ändra inte den dosering och injektionshastighet som din läkare ordinerat.


Allmänna instruktioner för beredning och administrering

Lösningen ska vara klar eller lätt opalescent (halvgenomskinlig). Efter filtrering/fyllning av sprutan (se nedan) men före administrering ska lösningen kontrolleras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning. Även om beredningsanvisningarna följs exakt är det inte ovanligt att några fällningar eller partiklar finns kvar i lösningen innan filtrering. Filtret i Mix2Vial-setet avlägsnar dessa partiklar fullständigt. Använd inte lösningar som fortfarande är grumliga eller innehåller partiklar eller flagor efter filtreringen.


Beredning och uppdragning i sprutan måste göras under aseptiska förhållanden (förhindrar förorening med bakterier).

Lösningen ska användas omedelbart efter det att den förts över till sprutan.


Beredning av lösningen och fyllning av sprutan

Värm vätskan till rumstemperatur. Avlägsna plastlocken både från injektionsflaskan med pulver och injektionsflaskan med vätska. Behandla gummipropparnas ytor med antiseptisk lösning och låt dem torka innan Mix2Vial-förpackningen öppnas.


1


1. Öppna Mix2Vial-förpackningen genom att dra av förslutningen. Ta inte ut Mix2Vial-setet ur blisterförpackningen.

2


2. Placera flaskan med vätska på en plan, ren yta och håll fast flaskan stadigt. Ta blisterförpackningen med Mix2Vial-setet och tryck spetsen på den blå adapter-delen rakt ner genom vätskeflaskans propp.

3


3. Ta försiktigt bort blisterförpackningen från Mix2Vial-setet genom att ovanifrån ta tag om kanten och dra rakt upp. Se till att endast blisterförpackningen tas bort, inte Mix2Vial-setet.

4


4. Ställ flaskan med pulver på ett plant, fast underlag. Vänd vätskeflaskan med det fastsatta Mix2Vial-setet och tryck spetsen på den transparenta adapter-delen rakt ner genom pulverflaskans propp. Vätskan kommer automatiskt att rinna över till pulverflaskan.5

5. Fatta tag i den del av Mix2Vial-setet där pulverflaskan sitter med ena handen och den del av Mix2Vial-setet där vätskeflaskan sitter med den andra handen och skruva försiktigt isär setet i två delar för att undvika skumbildning. Kassera vätskeflaskan med den blå Mix2Vial-delen fastsatt.


6


6. Rotera pulverflaskan med den fastsatta transparenta adaptern försiktigt tills pulvret löst sig fullständigt. Skaka inte flaskan.


7

7. Dra in luft i en tom, steril spruta. Medan pulverflaskan står rakt upp kopplas sprutan ihop med Luer-lock inpassningen på Mix2Vial-delen.

Spruta in luft i flaskan.


8


8. Med sprutkolven intryckt vänds flaskan (tillsammans med set och spruta) upp och ned. Dra in lösningen i sprutan genom att föra kolven långsamt tillbaka.

9

9. När all lösning har förts över till sprutan, fatta ett fast tag om sprutan (håll sprutan med kolven nedåt) och koppla bort den transparenta Mix2Vial-adaptern från sprutan.


Administrera lösningen omedelbart långsamt intravenöst (i en ven) med en hastighet som är bekväm (max 4 ml/min) med hjälp av injektionssetet. Var noggrann med att se till att inget blod kommer in i den fyllda sprutan.


Om större mängder ska administreras kan detta ske med infusion (dropp i en ven). Den beredda lösningen från flera injektionsflaskor förs då över till en lämplig infusionspåse eller pump. Om läkemedlet ska ges till dig som infusion görs det av sjukvårdspersonal.


Om du har använt för stor mängd av Haemate

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att använda Haemate

Ta omedelbart nästa dos och fortsätt med regelbundna intervall enligt din läkares rekommendation.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar att använda Haemate

Sluta inte att använda Haemate utan att rådfråga läkare.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta ta Haemate och kontakta omedelbart läkare om du får en överkänslighetsreaktion (anafylaktisk chock eller angioödem). Överkänslighetsreaktioner kan ge följande symtom:

Överkänslighetsreaktioner är mycket sällsynta och förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare.


Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

Feber.

Blodpropp, inklusive propp i lungan. Patienter med von Willebrands sjukdom med kända riskfaktorer löper en ökad risk, se Varningar och försiktighet.

Antikroppar mot faktor VIII/von Willebrand faktor, se Varningar och försiktighet.

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)


Biverkningar hos barn och ungdomar

Biverkningar hos barn förväntas vara samma som hos vuxna.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Haemate ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25 C. Får ej frysas.

Förvara i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Den färdigberedda lösningen ska användas omedelbart.


Använd inte lösningen om den fortfarande är grumlig eller innehåller partiklar eller flagor efter filtreringen.

All oanvänd färdigberedd lösning ska kasseras.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


De aktiva substanserna är:

Övriga innehållsämnen i pulvret är humant albumin, glycin, natriumklorid, natriumcitrat, natriumhydroxid eller saltsyra (för pH-justering).


Vätska är vatten för injektionsvätskor.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Pulvret är vitt till svagt gult. Vätskan är ofärgad och klar.


Förpackningsstorlek:

500 IE koagulationsfaktor VIII / 1200 IE von Willebrand faktor: 1x(pulver och 10 ml vätska)

1000 IE koagulationsfaktor VIII / 2400 IE von Willebrand faktor: 1x(pulver och 15 ml vätska)


I varje förpackning finns följande tillbehör:


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:


CSL Behring GmbH, Emil-von-Behring-Str. 76, 35041 Marburg, Tyskland


Information lämnas av:


CSL Behring AB, Box 712, 182 17 Danderyd


Denna bipacksedel ändrades senast 2015-07-20