iMeds.se

Haldol

Information för alternativet: Haldol 5 Mg/Ml Injektionsvätska, Lösning, visar 2 alternativ

Bipacksedel: Information till användaren


Haldol 5 mg/ml injektionsvätska, lösning


haloperidol


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.Den innehåller information som är viktig för dig.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Haldol är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Haldol

3. Hur du tar Haldol

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Haldol ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Haldol är och vad det användsför


Haldol tillhör gruppen antipsykotiska läkemedel.


Haldol används för att behandla följande:


Haloperidol som finns i Haldol kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Haldol


Använd inte Haldol:


Varningar och försiktighet

Tala med läkare ellerapotekspersonal innan du använder Haldol:


Om du känner hjärtsymtom som t.ex. hjärtklappning, yrsel, svimmar eller får kramper, bör risken för rytmrubbningar i hjärtat utredas. Din läkare kan komma att undersöka ditt hjärta och ta ett s.k. EKG.


Om du tar en viss typ av vätskedrivande läkemedel som kan minska kaliumhalten i blodet eller om du kräks eller har diarré kan risken för rytmrubbningar i hjärtat öka. Din läkare kan därför komma att ta prover på mängden kalium och magnesium som finns i ditt blod.


Se även information i avsnittet ”Andra läkemedel och Haldol” nedan.


Barn och ungdomar

Säkerhet och effekt för haloperidol i denna grupp har inte fastställts. Tillgängliga säkerhetsdata för barn och ungdomar tyder på en risk för extrapyramidala symtom (t.ex. ofrivilliga muskelrörelser inklusive okontrollerbara ryckningar i armar eller ben. Se även avsnitt 4. ”Eventuella biverkningar”), samt dåsighet. Långtidssäkerhetsdata saknas.


Äldre personer

Haldol ska användas med försiktighet i denna patientgrupp och behandlingstiden ska vara så kort som möjligt.


Andra läkemedel och Haldol

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Haldol kan påverka eller påverkas av följande läkemedel /aktiva substanser:Ovanstående läkemedel kan ge EKG-förändringar i hjärtat (s.k. QT-förlängning) och ska därför inte kombineras med Haldol.Alkohol bör undvikas under behandlingen då Haldol kan förstärka effekten av alkohol.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Haldol under graviditet. Följande symtom kan förekomma hos nyfödda barn till mödrar som använt Haldol under den sista trimestern (de sista tre månaderna av graviditeten): skakningar, muskelstelhet och/eller svaghet, sömnighet, oro, andningsproblem och svårigheter att äta. Om ditt barn uppvisar något av dessa symtom kan du behöva kontakta läkare.


Amning

Det är möjligt att ett barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Haldol under amning annat än på bestämd ordination från läkare.


Körförmåga och användning av maskiner

Haldol kan hos vissa personer försämra reaktionsförmågan, vilket man bör tänka på vid tillfällen

då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning och precisionsbetonat arbete.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Haldol


Haldol ges som en injektion endast av sjukvårdspersonal som har erfarenhet att använda denna typ av läkemedel. Fråga läkare eller sjuksköterska om du känner dig osäker.


Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.


Om du har använt för stor mängd av Haldol

Om du har fått mer Haldol än vad som är avsett kan du t.ex. få avvikande kroppsrörelser, känna dig stel, darrig eller råka ut för onormala hjärtslag eller krampanfall.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du slutar att använda Haldol

Du kommer att gå miste om effekten av medicinen. Du ska inte sluta ta detta läkemedel såvida du inte blivit ombedd av din läkare att göra så. Om du avbryter behandlingen kan dina symtom komma tillbaka. Om din läkare bestämmer att du ska sluta ta Haldol så ska utsättningen ske gradvis. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Tala omedelbart om för din läkare om du:


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

ökade nivåer av ett hormon som kallas ”prolaktin” vilket ses med ett blodprov (detta kan, men behöver inte, ge symtom). När symtom av höga prolaktinnivåer uppträder hos män kan det innefatta svullna bröst, svårigheter att få eller bibehålla erektion eller annan sexuell dysfunktion. Hos kvinnor kan symtomen vara obehag från brösten, mjölkläckage, missade menstruationsperioder eller andra problem med menstruationscykeln.

nedsatt rörelsefunktion. Tillstånd med förvirring, minskad medvetandegrad eller medvetslöshet, hög feber och allvarlig muskelstelhet kallat malignt neuroleptikasyndrom. Ofrivilliga, små darrande rörelser hos ögongloberna.


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):


Blodproppar, särskilt i benen (symtomen är svullnad, smärta och rodnad på benen), kan transporteras till lungorna och orsaka bröstsmärta och andningssvårigheter. Om du upplever några av dessa symtom ska du omedelbart söka vård.


Hos äldre personer med demens som behandlas med antipsykotiska läkemedel har en liten ökning i antalet dödsfall rapporterats jämfört med de som inte får sådan behandling.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se


Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. Hur Haldol ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Ljuskänsligt. Förvara ampullerna i ytterkartongen.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Den aktiva substansen är haloperidol.

En ml injektionsvätska innehåller 5 mg haloperidol.


Övriga innehållsämnen är: mjölksyra, vatten för injektionsvätskor.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Haldol injektionsvätska, lösning, finns i förpackningsstorleken 5 x 1 ml (glasampuller).


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Janssen-Cilag AB

Box 4042

169 04 Solna


Tillverkare

GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A., Torrile (PR), Italien.


Denna bipacksedel ändrades senast: 2016-07-18

7