iMeds.se

Jaydess

Information för alternativet: Jaydess 13,5 Mg Intrauterint Inlägg, visa andra alternativ
Document: Jaydess intrauterine delivery system PL change

Läkemedelsverket 2015-05-22

BIPACKSEDEL


Bipacksedeln: Information till användaren


Jaydess 13,5 mg, intrauterint inlägg

levonorgestrel


Patientens namn: ….

Läkarens namn: ….

Läkarens telefonnummer:

Datum för insättning: ….

Datum för uttag: ….


Första återbesöket: ….

Följande besök:

.

.

.


Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt 4.


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finner du information om följande:

1. Vad Jaydess är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Jaydess

3. Hur du använder Jaydess

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Jaydess ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Jaydess är och vad det används för


Jaydess används för att förhindra graviditet (preventivmedel) i upp till tre år.

Jaydess är ett T-format livmoderinlägg som efter insättning i livmodern långsamt frigör en liten mängd av hormonet levonorgestrel.


Jaydess verkar genom att minska den månatliga tillväxten av livmoderslemhinnan och genom att göra sekretet i livmoderhalsen tjockare. Dessa åtgärder förhindrar spermier och ägg från att komma i kontakt med varandra och på så sätt förhindras ägget från att befruktas av spermier.
2. Vad du behöver veta innan du använder Jaydess


Allmänna noteringar


Innan du kan börja använda din Jaydess kommer behörig sjukvårdspersonal att ställa några frågor om din sjukdomshistoria.


I denna bipacksedel beskrivs flera situationer då Jaydess bör tas ut eller då Jaydess tillförlitlighet kan vara nedsatt. I sådana situationer ska du antingen avstå från att ha samlag eller använda kondom eller någon annan barriärmetod.


I likhet med andra hormonella preventivmedel skyddar Jaydess inte mot HIV (AIDS) eller andra sexuellt överförbara sjukdomar.


Jaydess är inte lämplig för användning som akutpreventivmedel (postkoitalt preventivmedel).


Använd INTE Jaydess om du:


Varningar och försiktighet


Tala med behörig sjukvårdspersonal innan du använder Jaydess om du


Tala också med behörig sjukvårdspersonal om du har något av följande tillstånd eller om något av följande tillstånd uppstår för första gången när du använder Jaydess:


Följande tecken och symtom kan tyda på att du har ett utomkvedshavandeskap och omedelbart ska kontakta behörig sjukvårdspersonal (se även avsnittet för ”Graviditet, amning och fertilitet”):


Kontakta snabbt behörig sjukvårdspersonal om något av följande inträffar (se även avsnitt 4):Användning av bindor rekommenderas. Om du använder tampong, bör den bytas försiktigt så att du inte drar i Jaydess trådar.


Barn och ungdomar


Jaydess är inte tänkt för användning före den första menstruationsblödningen (menarke).


Andra läkemedel och Jaydess


Tala om för behörig sjukvårdspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Graviditet, amning och fertilitet


Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Jaydess får inte användas under graviditet.


En del kvinnor får inte någon menstruation när de använder Jaydess. Det behöver inte betyda att man är gravid om man inte får sin menstruation. Om du inte får din menstruation och har andra tecken på graviditet så bör du uppsöka behörig sjukvårdspersonal för en undersökning, och göra ett graviditetstest.


Om du inte har haft någon menstruation på sex veckor och är orolig, överväg då att göra ett graviditetstest. Om testet är negativt finns det inget behov av att göra ett nytt test, om du inte har andra tecken på graviditet.


Om du blir gravid med Jaydess på plats, bör du omedelbart träffa behörig sjukvårdspersonal för att ta ut Jaydess. Det finns en risk för spontan abort om Jaydess tas ut under graviditeten.


Om Jaydess lämnas på plats under graviditeten ökar risken för att få missfall, infektion eller för tidig förlossning. Tala med behörig sjukvårdspersonal om riskerna med att fortsätta graviditeten.


Om du vill bli gravid ska du kontakta behörig sjukvårdspersonal för att få Jaydess uttagen.


Utomkvedshavandeskap

(graviditet utanför livmodern)

Det är ovanligt att bli gravid vid användning av Jaydess. Om du ändå blir gravid när du använder Jaydess ökar risken för att graviditeten utvecklas utanför livmodern (utomkvedshavandeskap eller ektopisk graviditet). Kvinnor som tidigare har haft ett utomkvedshavandeskap, utfört kirurgi på äggledarna eller haft en underlivsinfektion löper en större risk för att få utomkvedshavandeskap. Utomkvedshavandeskap är ett allvarligt tillstånd som kräver omedelbar läkarvård (se avsnitt 2, ”Varningar och försiktighet” för tecken och symtom) och som kan påverka framtida fertilitet.


Amning

Jaydess kan användas vid amning. Levonorgestrel (den aktiva substansen i Jaydess) har identifierats i små mängder i bröstmjölk hos ammande kvinnor. Dock har inga negativa effekter setts på barnets tillväxt och utveckling, eller på mängden eller kvaliteten på bröstmjölken.


Fertilitet

Din fertilitetsnivå kommer att återgå till det normala efter att Jaydess tagits ut.


Körförmåga och användning av maskiner


Jaydess har inga kända effekter som påverkar förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


3. Hur du använder Jaydess


Insättning av Jaydess


Jaydess kan antingen sättas in:


Undersökning av behörig sjukvårdspersonal före insättning kan omfatta:


Efter en gynekologisk undersökning:


Uppföljande undersökning:

Jaydess bör kontrolleras 4-6 veckor efter insättningen, och därefter regelbundet, åtminstone en gång om året. Din läkare/barnmorska bestämmer hur ofta och vilken typ av kontroller som krävs i ditt fall.


Uttagning av Jaydess


Jaydess ska tas ut senast i slutet av det tredje året av användning.

Jaydess kan när som helst lätt tas ut av behörig sjukvårdspersonal och det är därefter möjligt för dig att bli gravid. En del kvinnor upplever yrsel eller svimmar under eller efter det att Jaydess tagits ut. Du kan uppleva viss smärta och blödning i samband med uttagningen.

Om du vill undvika graviditet, bör Jaydess inte tas ut efter den sjunde dagen i menstruationscykeln (månatlig mens) om inte annat preventivmedel används (t.ex. kondom) under åtminstone sju dagar före uttagningen.

Har du inte menstruation (mens), bör du använda en barriärmetod som preventivmedel under sju dagar innan uttagningen.

En ny Jaydess kan också sättas in omedelbart efter att den gamla tagits ut. I sådana fall behövs inget tilläggsskydd.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Nedan är en lista över möjliga biverkningar efter hur vanliga de är:


Mycket vanliga biverkningar: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användareVanliga biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användareMindre vanliga biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

kraftig kroppsbehåring
Sällsynta biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare


perforering av livmodern (se även nästa avsnitt om perforering)


Beskrivning av utvalda möjliga biverkningar:


Allergiska reaktioner inklusive utslag, nässelutslag (urtikaria) och angioödem (som kännetecknas av plötslig svullnad av t.ex. ögon, mun, svalg) har rapporterats för liknande produkter.


Oregelbunden blödning och blödningar med långt intervall


Jaydess påverkar troligtvis din menstruationscykel. Menstruationen kan ändras så att du får stänkblödning (en liten blödning), kortare eller längre menstruationscykel, minskad eller ökad blödning, eller ingen blödning alls.


Du kan få blödning och stänkblödning mellan menstruationerna, särskilt under de första 3-6 månaderna. Ibland är blödningen större än vanligt i början.


Du kommer sannolikt att få en gradvis minskning av mängden blod och antalet blödningsdagar varje månad. För vissa kvinnor försvinner mensen till slut helt.


Som en följd av hormonets effekt kan det hända att den månatliga förtjockningen av livmoderslemhinnan kanske inte sker, och därför finns det ingenting som kan komma ut eller stötas ut via en menstruation. Det betyder inte nödvändigtvis att du har nått klimakteriet eller är gravid. Dina egna hormonnivåer förblir oftast normala.


När inlägget tagits ut, bör din menstruation snart återgå till det normala.


Bäckeninfektioner/Underlivsinfektioner


Både Jaydess och dess insättare är sterila. Trots detta finns det en ökad risk för bäckeninfektion/underlivsinfektion (infektion i livmoderslemhinnan eller äggledarna) vid tidpunkten för insättningen och under de första 3 veckorna efter insättningen.


Bäckeninfektion/underlivsinfektion hos användare av livmoderinlägg är ofta relaterade till förekomsten av sexuellt överförbara sjukdomar. Risken för infektion ökar om du eller din partner har flera sexuella partners eller om du tidigare har haft bäckeninflammation.


Bäckeninfektioner/underlivsinfektioner måste behandlas snarast.


Bäckeninfektioner/underlivsinfektioner som t.ex. bäckeninflammation kan få allvarliga konsekvenser och kan påverka fertiliteten och öka risken för ett framtida utomkvedshavandeskap (graviditet utanför livmodern). I ytterst sällsynta fall kan det kort tid efter insättningen förekomma svår infektion eller blodförgiftning (mycket allvarlig infektion, som kan vara dödlig).


Jaydess måste tas ut om du får återkommande bäckeninflammationer eller om en infektion är svår eller om behandling inte hjälper.


Utstötning


Muskelsammandragningar i livmodern under menstruationen kan ibland förskjuta inlägget eller stöta ut det helt. Det är ovanligt men möjligt att Jaydess stöts ut under menstruationen utan att du märker det.


Det är också möjligt att Jaydess delvis stöts ut från livmodern, vilket innebär att den har flyttats men inte helt har stötts ut (du och din partner kan märka detta under samlag). Om Jaydess har stötts ut helt eller delvis, så är du inte skyddad mot graviditet.


Perforering


Penetrering eller perforering av väggen i livmodern kan förekomma vid insättning av Jaydess, perforeringen upptäcks ibland inte förrän efter en tid. Om Jaydess fastnar utanför livmoderhålan, skyddar det inte effektivt mot graviditet. Du kan behöva en operation för att ta ut Jaydess.


Risken för perforering är ökad hos ammande kvinnor och hos kvinnor där insättningen gjorts upp till 36 veckor efter förlossning, och kan vara ökad hos kvinnor där livmodern är bakåtböjd (fixerad retroverterad livmoder).


Cystor på äggstockarna


Eftersom den preventiva effekten av Jaydess huvudsakligen beror på dess lokala effekt i livmodern, fortsätter ovulationen (ägglossningen) vanligtvis när du använder Jaydess. Ibland kan en cysta bildas på äggstocken. I de flesta fall ger det inga symtom.


En cysta på äggstocken kan ibland kräva läkarvård, eller mer sällan kirurgi, men vanligen försvinner den av sig själv.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med behörig sjukvårdspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Jaydess ska förvaras


Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Öppna inte blistret. Endast behörig sjukvårdspersonal bör göra detta.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter utg.dat eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Den aktiva substansen är levonorgestrel. Det intrauterina inlägget innehåller 13,5 mg levonorgestrel.
Övriga innehållsämnen är:


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Jaydess är ett T-format intrauterint inlägg. T-kroppens vertikala arm har en läkemedelsbehållare som innehåller levonorgestrel. Två avlägsningstrådar är knutna till öglan på den nedre delen av den vertikala armen. Dessutom innehåller den vertikala armen en silverring som sitter nära de horisontella armarna, och den syns vid en ultraljudsundersökning.


Förpackningsstorlek:


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning


Bayer AB

Box 606

169 26 Solna

Sverige


Tillverkare


Bayer Oy

Pansiontie 47

20210 Turku

Finland


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:Denna bipacksedel reviderades senast 2015-05-22


F öljande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


INSTRUKTIONER FÖR INSÄTTNING


Jaydess 13,5 mg intrauterint inlägg


Ska insättas av behörig sjukvårdspersonal med aseptisk teknik.


Jaydess tillhandahålls inuti ett inlägg i en steril förpackning som inte ska öppnas förrän den ska användas. Ska ej steriliseras på nytt. Endast avsedd för engångsbruk. Användes ej om blistret är skadat eller öppet. Insättes före utgångsdatum som anges på förpackningen och blistret efter EXP.


Ej använt läkemedel eller avfall ska kasseras i enlighet med lokalt gällande regler.


Förberedelser före insättning


Insättning1

Bild 1

. Öppna den sterila förpackningen helt (bild 1). Använd därefter aseptisk teknik och sterila handskar.

Jaydess

Glidare

Handtag med trådarna inuti

Ring/markör

Markering

Insättningsrör med kolv och cm-skala2. Skjut glidaren maximalt framåt i pilens riktning (toppläget) för att ladda insättningsröret med Jaydess (bild 2).

Bild 2