iMeds.se

Kajos


Bipacksedel: Information till användaren


Kajos 33 mg (0,85 mmol) kalium/ml oral lösning

kaliumcitrat


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Kajos är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Kajos

3. Hur du tar Kajos

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Kajos ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Kajos är och vad det används för


Kalium är ett mineralämne och en viktig beståndsdel i kroppens celler, som bland annat har betydelse för att musklerna och nerverna ska fungera normalt. Vid behandling med urindrivande läkemedel försvinner det mer kalium ur kroppen än vanligt med urinen. Kajos ersätter dessa kaliumförluster och förhindrar kaliumbrist.


Kajos ges för att förebygga kaliumbrist vid behandling med urindrivande läkemedel, särskilt i kombination med digitalispreparat (vid vissa hjärtsjukdomar).


2. Vad du behöver veta innan du använder Kajos


Använd inte Kajos


Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tarKajosom du har någon av följande sjukdomar:

Diabetes (sockersjuka), eftersom Kajos innehåller invertsocker (sockerblandning: glukos + fruktos).


Vid längre tids behandling (2 veckor eller längre) kan Kajos vara skadligt för tänderna (innehåller glukos och fruktos). Det är därför viktigt med noggrann munhygien och regelbunden tandborstning.


Andra läkemedel och Kajos

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Kajos kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel, till exempel kaliumsparande diuretika (viss typ av urindrivande läkemedel) och takrolimus (läkemedel för behandling vid transplantation).


Graviditet och amning

Det är inte känt om fostret påverkas av Kajos under graviditet.

Det är inte känt hur mycket kalium som passerar över i modersmjölk efter intag av Kajos.


Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Kajos påverkar inte förmågan att framföra fordon eller sköta maskiner.


Kajos innehåller invertsocker (glukos och fruktos)

Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Kajos


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Din läkare bestämmer dosen så att den passar för dig.

Rekommenderad dos är 15-30 ml 1-2 gånger dagligen. 15 ml motsvarar 0,5 g kalium.


Om du har tagit för stor mängd av Kajos

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel 112 för bedömning av risken samt rådgivning.


Symtom på överdosering kan vara lågt blodtryck, långsamma eller oregelbundna hjärtslag, darrningar, domningar, muskelsvaghet, muskelkramper och magbesvär. I svåra fall kan försämrad andning och förlamning förekomma.


4. Eventuella biverkningar


Vid normal dosering har inga biverkningar rapporterats.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Kajos ska förvaras


Förvaras i kylskåp (2°C-8°C).

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Lösningen är klar och svagt gul.

500 ml glasflaska.


Innehavare av godkännande för försäljning:


Meda AB

Box 906

170 09 Solna


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-02-04