iMeds.se

Kalcipos

Document: Kalcipos 500 mg film-coated tablet PL change

Läkemedelsverket 2014-12-03

Bipacksedel: Information till användaren


Kalcipos 500 mg filmdragerad tablett


Kalcium


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Kalcipos är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Kalcipos

3. Hur du använder Kalcipos

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Kalcipos ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Kalcipos är och vad det används för


Kalcipos är viktigt för benstommens uppbyggnad. Intaget av kalcium spelar en viktig roll vid benskörhet.


Kalcipos används för att förebygga och behandla osteoporos, vid kalciumbrist samt vid ökat behov av kalcium. Om kosten inte täcker detta behov bör man ha extra tillförsel av kalcium.

Vid nedsatt njurfunktion som förorsakar förhöjd fosfatkoncentration i blodet (hyperfosfatemi) kan kalcium i höga doser tillföras som fosfatbindare.


Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.


2. Vad du behöver veta innan du använder Kalcipos


Använd inte Kalcipos


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Kalcipos


Andra läkemedel och Kalcipos

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Behandlingseffekten av Kalcipos kan påverkas om det tas samtidigt med vissa andra läkemedel mot;

Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.


Om du samtidigt använder vissa läkemedel mot;

infektion (tetracykliner),

ska du ta dessa minst två timmar före eller fyra till sex timmar efter intaget av Kalcipos.


Om du samtidigt använder vissa läkemedel mot;

ska du ta dessa preparat minst tre timmar före Kalcipos.


Vid behandling med kortisonpreparat bör du rådgöra med din doktor eftersom dosen av Kalcipos kanske måste höjas.


Kalcipos med mat och dryck

Effekten kan även påverkas av livsmedel innehållande oxalsyra (finns t.ex. i spenat och rabarber) och fytinsyra (finns t.ex. i fullkornsflingor). Du bör vänta minst två timmar efter att du ätit mat med högt innehåll av oxalsyra eller fytinsyra innan du tar Kalcipos.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Kalcipos kan tas under graviditet. För gravida kvinnor är ett lämpligt dagligt intag normalt 1000-1300 mg kalcium (via föda och kalciumtillägg). Det dagliga intaget av kalcium bör dock inte överstiga 1500 mg.


För ammande kvinnor är ett lämpligt dagligt intag normalt 1000-1300 mg kalcium (via föda och kalciumtillägg). Kalcium går över i bröstmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas.


Körförmåga och användning av maskiner

Kalcipos har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


3. Hur du använder Kalcipos

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar får läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Tabletterna sväljes hela, delas eller krossas.

Förebyggande och behandling av kalciumbrist:

Vuxna: 1 tablett 1-3 gånger dagligen

Barn: 1 tablett 1-2 gånger dagligen

Tilläggsbehandling av osteoporos: 1 tablett 1-3 gånger dagligen.

Vid hyperfosfatemi: Dosen skall bestämmas av läkare, som avpassar den individuellt för patienten. Tabletterna tas i samband med måltid för att binda fosfat i födan.Om du har tagit för stor mängd av Kalcipos

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (telefon 112 i Sverige ,09-4711 i Finland) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtom vid för hög dos av Kalcipos är aptitlöshet, törst, ökad urinmängd, illamående, kräkningar och förstoppning.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter): ökad mängd kalcium i blodet (hyperkalcemi) och/eller ökad mängd kalcium i urinen (hyperkalciuri).

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter): förstoppning, uppkördhet, illamående, buksmärtor, diarré, klåda, utslag och urtikaria (nässelutslag).

Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 patienter):Mjölk-alkalisyndrom (kallas också Burnett´s syndrom och förekommer vanligen endast hos patienter som har intagit stora mängde av kalcium), vars symtom är tätt urineringsbehov, huvudvärk, aptitlöshet, illamående eller kräkningar, ovanlig trötthet eller svaghet samt ökad kalciumhalt i blodet och njursvikt.Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. Hur Kalcipos ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad


Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


Tom förpackning kan återvinnas via Förpackningsinsamlingen. Burk och lock sorteras som hård plastförpackning.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Filmdragerad tablett

Vit, oval, graverad med R103.

60 och 180 tabletter i plastburk. Förpackningen med tillgänglighetslock (180 tabl) är särskilt anpassad för personer med nedsatt funktion i händerna.


Innehavare av godkännande för försäljning:


Recip AB

Box 906

170 09 Solna

Sverige

Tel: +46 8 630 1900

Fax: +46 8 630 1950

e-mail: info@recip.se


Tillverkare:

Recipharm Stockholm AB

Lagervägen 7

136 50 Jordbro

Sverige


Denna bipacksedel ändrades senast: 2014-12-03


4