iMeds.se

Kalcipos-D Forte

Information för alternativet: Kalcipos-D Forte 500 Mg/800 Ie Filmdragerad Tablett, visa andra alternativ

Bipacksedel: Information till användaren


Kalcipos-D forte 500 mg/800 IE filmdragerade tabletter


Kalcium

Kolekalciferol (Vitamin D3)


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Kalcipos-D forte är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Kalcipos-D forte

3. Hur du använder Kalcipos-D forte

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Kalcipos-D forte ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Kalcipos-D forte är och vad det används för


Kalcipos-D forte används för att förebygga och behandla brist på kalcium och vitamin D3 hos äldre, samt som tilläggsbehandling vid benskörhet (osteoporos) då brist på kalcium och vitamin D3 föreligger eller misstänks.

Kalcipos-D forte innehåller kalcium och vitamin D3 som båda är viktiga ämnen för nybildning av ben. Vitamin D3 reglerar upptag och omsättning av kalcium samt inlagring av kalcium i skelettet.


Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Kalcipos-D forte


Använd inte Kalcipos-D forte


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Kalcipos-D forte

om du blir sängliggande eller stillasittande och är benskör, kontakta din läkare.


Barn och ungdomar

Kalcipos-D forte tabletter är inte avsedda för behandling av barn och ungdomar.


Andra läkemedel och Kalcipos-D forte

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit andra läkemedel eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Behandlingseffekten av Kalcipos-D forte kan påverkas om det tas samtidigt med vissa andra läkemedel mot;

Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.


Om du samtidigt använder vissa läkemedel mot;

benskörhet (bisfosfonater)

ska du ta dessa preparat minst en timme före intag av Kalcipos-D forte.


Om du samtidigt använder vissa läkemedel mot;

infektion (kinoloner)

ska du ta dessa preparat två timmar före eller fyra timmar efter intaget av Kalcipos-D forte.


Om du samtidigt använder vissa läkemedel mot;

infektion (tetracykliner),

ska du ta dessa två timmar före eller fyra till sex timmar efter intaget av Kalcipos-D forte.


Om du samtidigt använder vissa läkemedel mot;

karies (natriumfluorid)

ska du ta dessa preparat minst tre timmar före intag av Kalcipos-D forte.


Om du samtidigt använder läkemedel mot;

hypotyreodism (levotyroxin)

ska du låta det gå minst fyra timmar mellan intaget av Kalcipos-D forte och levotyroxin.


Om du samtidigt använder läkemedel som innehåller järn, zink eller strontiumranelat (för behandling av svår benskörhet) bör dessa tas minst två timmar efter du tar Kalcipos-D forte.


Om du behandlas med orlistat (medel mot fetma) kan upptaget av fettlösliga vitaminer påverkas (t.ex. vitamin D3).


Vid behandling med kortisonpreparat bör du rådgöra med läkare eftersom dosen av Kalcipos-D forte kanske måste höjas.


Kalcipos-D forte och mat och dryck

Upptaget av kalcium i kroppen kan hämmas av livsmedel innehållande oxalsyra (finns t.ex. i spenat och rabarber) och fytinsyra (finns t.ex. i fullkornsprodukter). Du bör vänta minst två timmar efter att du ätit mat med högt innehåll av oxalsyra eller fytinsyra innan du tar Kalcipos-D forte.


Fertilitet, graviditet och amning

Under graviditet bör det dagliga intaget inte överstiga 1500 mg kalcium och 600 IE (15 mikrogram) vitamin D3. Kalcipos-D forte är därför inte rekommenderat under graviditet. Kalcipos-D forte kan å andra sidan användas under graviditet vid påvisad brist på kalcium och vitamin D.


Kalcipos-D forte kan användas under amning. Kalcium och vitamin D3 passerar över i modersmjölk. Detta bör beaktas då man ger D-vitamintillägg till barnet.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Kalcipos-D forte har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Kalcipos-D forte innehåller sackaros

En tablett Kalcipos-D forte innehåller 1,8 mg sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använder Kalcipos-D forte


Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för Dig.

Dosen är vanligen 1 eller 2 tabletter dagligen.

Tabletterna kan sväljas hela, delas eller krossas.


Kalciummängden i en tablett av Kalcipos-D forte är lägre än det vanligen rekommenderade intaget. Kalciumintaget från kosten bör beräknas av förskrivande läkare.

Om du har tagit för stor mängd av Kalcipos-D forte

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtom vid för hög dos av Kalcipos-D forte är aptitlöshet, törst, ökad urinmängd, illamående, kräkningar och förstoppning.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan Kalcipos-D forte orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att ta Kalcipos-D forte och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem)


Mindre vanliga (förekommer hos 1 till 10 användare av 1000): hyperkalcemi (ökad mängd kalcium i blodet) och/eller hyperkalciuri (ökad mängd kalcium i urinen).

Sällsynta (förekommer hos 1 till 10 användare av 10 000): förstoppning, uppkördhet, illamående, buksmärtor, diarré, klåda, utslag och urtikaria (nässelutslag).

Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 patient av 10 000): Mjölk-alkalisyndrom (kallas också Burnett´s syndrom och förekommer vanligen endast hos patienter som har intagit stora mängder av kalcium), vars symtom är tätt urineringsbehov, huvudvärk, aptitlöshet, illamående eller kräkningar, ovanlig trötthet eller svaghet samt ökad kalciumhalt i blodet och njursvikt.

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Allvarliga allergiska (överkänslighets-) reaktioner som svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg (angioödem eller strupödem).


Patienter med nedsatt njurfunktion löper risk för höga värden av fosfat i blodet, njursten och förkalkning av njurvävnaden.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Kalcipos-D forte ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Användes före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


Tom förpackning kan återvinnas via Förpackningsinsamlingen. Burk och lock sorteras som hård plastförpackning.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Kalcipos-D forte är en filmdragerad tablett som är vit, oval, graverad med R150.

Förpackningsstorlekar: 30, 90 och 180 tabletter i plastburk.


Innehavare av godkännande för försäljning:

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Telefon 08-630 1900


Tillverkare

Recipharm Stockholm AB

Lagervägen 7

136 50 Jordbro


Denna bipacksedel godkändes senast:

2016-09-30

5