iMeds.se

Kaleorid

Information för alternativet: Kaleorid 1 G Depottablett, visa andra alternativ

BIPACKSEDEL


Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Kaleorid måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

  • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till din farmaceut om du behöver mera information eller råd.

Om du observerar andra biverkningar än de som nämns i denna bipacksedel ska du kontakta läkare.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad är Kaleorid och vad används det för

2. Innan du använder Kaleorid

3. Hur du använder Kaleorid

4. Eventuella biverkningar

5. Förvaring av Kaleorid


Kaleorid 1 g filmdragerade depottabletter

Kaliumklorid


- Det aktiva innehållsämnet är: kaliumklorid 1 g

- Övriga innehållsämnen är: brun järnoxid (E 172), titandioxid (E 171), etylcellulosa, glycerol, hypromellos, magnesiumstearat, sackarinnatrium, stearylalkohol, talk.


Innehavare av försäljningstillstånd/ Information lämnas av

LEO Pharma AB, Box 404, 201 24 Malmö, Tel. 040-35 22 00.


1. VAD ÄR KALEORID OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR


Kalium är en viktig beståndsdel i kroppens celler och har betydelse för muskel- och nervfunktionen och för kroppens syra-basbalans. Kaliumbrist kan uppstå i samband med vissa sjukdomar och vid behandling med olika urindrivande medel. Kaleorid ges till patienter med för låga halter av kalium i blodet. Det kan också ges i förebyggande syfte vid diuretikabehandling.

Kaleorid är tillverkad så att upplösningen av tabletten är fördröjd. Kalium ligger inbakat i ett lipidskelett, som ger en långsam och gradvis utsöndring av kalium över ett långt tarmavsnitt. Det svagt brunfärgade lipidskelettet avgår oförändrat med faeces.

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.


2. INNAN DU ANVÄNDER KALEORID


Använd inte Kaleorid om du:

är överkänslig mot något av innehållsämnena i Kaleorid

- har nedsatt njurfunktion

har för höga kaliumvärden i blodet

- har förträngningar i matstrupen och/eller tarm

- har Addisons sjukdom (ej fungerande binjurebark) men inte tar medicin mot den

- har för lågt pH i blodet (metabolisk acidos) orsakat av ämnesomsättnings-rubbningar.


Var särskilt försiktig med Kaleorid:


Graviditet:

Inga kända risker vid rekommenderade doser.

Rådfråga din läkare eller farmaceut innan du påbörjar behandlingen.


Amning:

Inga kända risker vid rekommenderade doser.

Rådfråga din läkare eller farmaceut innan du påbörjar behandlingen.


Körförmåga och användning av maskiner:

Kaleorid har ingen påverkan på körförmågan och användning av maskiner.


Användning av andra läkemedel:

Behandlingseffekten kan påverkas om Kaleorid och vissa andra läkemedel tas samtidigt.

Kaleorid ska ej kombineras med kaliumsparande urindrivande läkemedel såsom spironolakton och amilorid, ej heller med takrolimus (läkemedel som hämmar immunförsvaret).


Tala om för din läkare eller farmaceut om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


3. HUR DU ANVÄNDER KALEORID


Dosen ska bestämmas av läkare, som avpassar den individuellt för patienten. En vanlig dos kan vara 1-2 tabletter 2-3 gånger dagligen.


Tabletterna får ej delas utan sväljes hela med minst ½ glas vatten och ej i liggande ställning.


Om du använder mera Kaleorid än vad du borde:

Om Du fått i Dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112).

Symtom vid överdosering kan vara lågt blodtryck och långsam eller oregelbunden puls. Muskelsvaghet, kramper och andningssvårigheter kan också uppkomma.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Kaleorid ha biverkningar.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):Förhöjda kaliumvärden i blodet.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Illamående, kräkningar, gasbildning, buksmärtor, diarré, klåda med eller utan hudutslag och nässelfeber.

Tabletterna kan i sällsynta fall fastna i matstrupe och/eller tunntarm och orsaka skador på slemhinnan och förträngningar.


Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för din läkare eller farmaceut.


5. FÖRVARING AV KALEORID


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 C.

Kaleorid ska användas före utgångsdatum som finns angivet på förpackningen.

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.Denna bipacksedel godkändes senast: 2005-02-01