iMeds.se

Kaliumjodid G.L. PharmaBipacksedel: Information till användaren

Kaliumjodid G.L. Pharma65 mg tabletter

kaliumjodid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Kaliumjodid G.L. Pharma måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.


Intag av jodtabletter skall endast ske på särskild uppmaning av länsstyrelse eller Strålsäkerhetsmyndigheten.


I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Kaliumjodid G.L. Pharma är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Kaliumjodid G.L. Pharma

Hur du tar Kaliumjodid G.L. Pharma

Eventuella biverkningar

Hur Kaliumjodid G.L. Pharma ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Kaliumjodid G.L. Pharma är och vad det används för


Kaliumjodid används vid kärnkraftsolyckor eller vid olyckor vid kärnkraftverk för att förhindra att sköldkörteln tar upp radioaktivt jod.


Radioaktivt jod kan spridas vid en eventuell kärnkraftsolycka. Vid kontamination (”förorening”, i detta fall via intag eller inandning) tas radioaktivt jod upp av sköldkörteln. Upptaget av radioaktivt jod i sköldkörteln kan förhindras genom intag av icke-radioaktivt jod (t.ex. i form av kaliumjodid) före eller under en kontamination.


2. Vad du behöver veta innan du tar Kaliumjodid G.L. Pharma


Ta inte Kaliumjodid G.L. Pharma


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Kaliumjodid G.L. Pharma


Barn

Spädbarn upp till ett par veckors ålder ska tas till läkare så snart som möjligt efter att ha fått Kaliumjodid G.L. Pharma så att deras sköldkörtelfunktion noggrant kan övervakas.


Be läkaren om råd om någon av de ovan nämnda omständigheterna passar in på dig.


Andra läkemedel och Kaliumjodid G.L. Pharma

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Kom ihåg att denna information också kan gälla för läkemedel som du har tagit/använt nyligen.

Tala om för läkaren om du tar


Användning av Kaliumjodid G.L. Pharma kan påverka radiojodbehandling och resultaten av sköldkörteltester.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Gravida kvinnor kan maximalt ta 2 doser (dvs. 2 tabletter två gånger). Om Kaliumjodid G.L. Pharma tas under sen graviditet rekommenderas det att den nyföddas sköldkörtelfunktion kontrolleras.

Ammande kvinnor kan maximalt ta 2 doser (dvs. 2 tabletter två gånger).

Jodid utsöndras i bröstmjölk, men dessa mängder är inte tillräckliga för att helt skydda barnet. Därför måste kaliumjodid också ges till spädbarnet.

(Se avsnitt 3 ”Hur du tar Kaliumjodid G.L. Pharma”).


Körförmåga och användning av maskiner

Kaliumjodid har ingen effekt på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


Kaliumjodid G.L. Pharma innehåller laktos

Detta läkemedel innehåller laktos (mjölksocker).Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du tar Kaliumjodid G.L. Pharma


Intag av jodtabletter ska endast ske vid kärnkraftsolyckor och på uppmaning av länsstyrelsen eller Strålsäkerhetsmyndigheten, till exempel via radio eller television.

Ta inte tabletterna på eget initiativ.


Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


För att garantera bästa möjliga skydd ska tabletterna tas så snart som möjligt(inom 2 timmar) efter meddelandet om utsläpp av radioaktivt jod.

Om tabletterna tas 4–6 timmar efter exponering av radioaktivt jod är skyddet cirka 50 %. Intag senare än 12 timmar efter exponering är inte meningsfullt, eftersom det radioaktiva jodet då har hunnit tas upp av sköldkörteln.


Tabletterna kan tuggas eller sväljas hela. Till dibarn kan tabletterna krossas eller lösas upp i vatten, saft eller liknande vätska. Det kan ta upp till 6 minuter innan tabletten är helt upplöst. Se till att tabletterna är helt upplösta innan du ger dem åt ditt barn.


Rekommenderad dos är:

Vuxna, under 40 år, och barn över 12 år: 2 tabletter

Barn mellan 3 och 12 år: 1 tablett

Barn mellan 1 månad och 3 år: 1/2 tablett

Nyfödda och spädbarn yngre än en månad: 1/4 tablett

Gravida (alla åldrar): 2 tabletter. Med denna dos är ditt barn också skyddat.

Ammande kvinnor (alla åldrar): 2 tabletter.


Gravida och ammande kvinnor bör maximalt ta två doser (dvs. 2 tabletter två gånger). Nyfödda får inte ges mer än en enda dos.Barn som utvecklar hudreaktioner efter det första intaget får inte heller ges ytterligare doser.


Personer över 40 år rekommenderas att inte ta jodtabletter eftersom det i denna ålder inte finns någon ökad risk för sköldkörtelcancer efter exponering för radioaktivt jod.


Engångsintag av de ovan nämnda doserna skyddar mot eventuellt upptag av radioaktivt jod efter exponering genom inandning under tiden ett radioaktivt moln passerar.


Om utsläppet av radioaktivt jod fortsätter och därmed även exponeringen genom inandning, bör de ovan nämnda doserna tas dagligen så länge som utsläppet av radioaktivt jod fortgår.


Tabletten kan delas i fyra lika stora doser.


Om du har tagit för stor mängd av Kaliumjodid G.L. Pharma

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Intag av en större mängd av Kaliumjodid G.L. Pharma än ovan beskrivits ökar inte den skyddande effekten. Om du har tagit en för stor mängd av Kaliumjodid G.L. Pharma kan jodförgiftning uppstå med allvarliga biverkningar såsom andnings- och hjärtproblem.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sällsynta (kan påverka upp till 1 av 1 000 användare):

Tillfälliga hudutslag.


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):


Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via

Läkemedelsverket

Box26

741 Uppsala

www.läkemedelsverket.se

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. Hur Kaliumjodid G.L. Pharma ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 25 °C.

Förvaras i originalförpackningen. Ljus- och fuktkänsligt.


Används före utgångsdatum som anges på blister och kartongen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration:


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletterna är till färgen vita till brunvita, runda, konvexa med ett tryckkänsligt kryss på inre sidan och brytskåror på yttre sidan.


Blisterförpackningar med 2, 6, 10 eller 20 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Österrike


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Nederländerna: Kajodan 65 mg tabletten

Bulgarien: калиев йодид G.L. Pharma 65 mg таблетки

Cypern: ιωδιούχο κάλιο G.L. Pharma 65 mg δισκία

Tjeckien: Jodid draselný G.L. Pharma 65 mg tablety

Estland: Potassium iodide G.L. Pharma

Finland: Kaliumjodidi G.L. Pharma 65 mg tablettia

Irland: Potassium iodide G.L. Pharma 65 mg tablets

Island: Kalíumjoðíði G.L. Pharma 65 mg töflur

Lettland: Potassium iodide G.L. Pharma 65 mg tabletes

Litauen: Potassium iodide G.L. Pharma 65 mg tablets

Malta: Potassium iodide G.L. Pharma 65 mg tablets

Polen: Jodek potasu G.L. Pharma

Portugal: Iodeto de potássio G.L. Pharma 65 mg comprimidos

Rumänien: Iodură de potasiu G.L. Pharma 65 mg comprimate

Sverige: Kaliumjodid G.L. Pharma 65 mg tabletter

Slovakien: Jodid draselný G.L. Pharma 65 mg tablety

Slovenien: Kalijev jodid G.L. Pharma 65 mg tablete

Storbritannien: Potassium iodide 65 mg tablets


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-02-23

5