iMeds.se

Kaliumklorid Orifarm

Läkemedelsverket 2015-05-11

Bipacksedel: Information till användaren


Kaliumklorid Orifarm750 mg depottablett


kaliumklorid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Kaliumklorid Orifarm är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Kaliumklorid Orifarm

3. Hur du tar Kaliumklorid Orifarm

4. Eventuella biverkningar

Hur Kaliumklorid Orifarm ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Kaliumklorid Orifarm är och vad det används för


Kalium är en viktig beståndsdel i kroppens celler och har betydelse för muskel- och nervfunktionen och för kroppens syra-basbalans. Kaliumbrist kan uppstå i samband med vissa sjukdomar och vid behandling med olika urindrivande medel. Du kan använda Kaliumklorid Orifarm för att förebygga eller behandla låga halter av kalium i blodet.


Kaliumklorid som finns i Kaliumklorid Orifarmkan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


Vad du behöver veta innan du tar Kaliumklorid Orifarm


Ta inte Kaliumklorid Orifarm:


Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Kaliumklorid Orifarm:


Sluta att ta Kaliumklorid Orifarm om du upplever svårt illamående, kräkningar eller buksmärtor.


Andra läkemedel och Kaliumklorid Orifarm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Du löper ökad risk för förhöjda nivåer av kalium i blodet om du tar Kaliumklorid Orifarm tillsammans med:


Kaliumklorid Orifarm med mat och dryck

Svälj Kaliumklorid Orifarm hel med ett glas vatten.

Du kan ta Kaliumklorid Orifarm tillsammans med mat.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Kaliumklorid Orifarm kan användas under graviditet och vid amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Kaliumklorid Orifarm har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Hur du tar Kaliumklorid Orifarm


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare, eller apotekspersonal om du är osäker.


Tabletterna måste sväljas hela med ett glas vatten. Ta läkemedlet i stående eller sittande ställning, inte liggande.


Rekommenderad dos är:

Vuxna:

Förebyggande: 1-2 tabletter 2-3 gånger dagligen.

Behandling: Individuell - följ alltid läkarens ordination.


Nedsatt njurfunktion:

Dosen behöver sänkas. Följ läkarens ordination.


Kaliumklorid Orifarm innehåller en kärna som lämnar kroppen med avföringen.


Användning för barn och ungdomar

Kaliumklorid Orifarm får endast ges till barn efter läkares ordination.


Om du har tagit för stor mängd av Kaliumklorid Orifarm

Om du får i dig för stor mängd av Kaliumklorid Orifarm blir kaliumhalten i blodet för hög. Detta kan ge upphov till svaghet, domningar i händer eller fötter, muskelsvaghet och förvirring.

Det kan även påverka hjärtat och orsaka hjärtklappning, yrsel, trötthet och medvetslöshet.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Kaliumklorid Orifarm

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Tabletterna kan i sällsynta fall fastna i matstrupe och/eller tunntarm och orsaka skador på slemhinnan och förträngningar. Detta kan hända särskilt om tabletten inte sköljs ner med tillräckligt med vatten eller om du är sängliggande eller gravid och passage genom mag-tarmkanalen är fördröjd. Kontakta omedelbart läkare eller akutmottagning.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Förhöjda kaliumvärden i blodet.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

Illamående, kräkningar, gasbildning, buksmärtor, magkramper, förstoppning, diarré, klåda med eller utan hudutslag och nässelfeber.


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Allvarliga effekter på blodet, som kan yttra sig som trötthet, blödning från hud och slemhinnor samt infektioner.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se


5. Hur Kaliumklorid Orifarm ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Används före utgångsdatumet som anges på förpackningen efter Utg. dat/EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit, oval, bikonvex depottablett.


Burk av högdensitetspolyeten (HDPE) med skruvlock av polypropen med 100 eller 250 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark


Lokal företrädare:

Orifarm Generics AB,

Box 56048

102 17 Stockholm

info@orifarm.com


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnet:

Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island Kaliumklorid Orifarm


Denna bipacksedel ändrades senast 2015-05-11

8