iMeds.se

Kaloba

Information för alternativet: Kaloba Filmdragerad Tablett, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2015-05-22


Bipacksedel: Information till användaren


Kaloba filmdragerade tabletter


Extrakt av rot från mörk pelargon (Pelargonium sidoides) EPs 7630


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller annan sjukvårdspersonal.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Kaloba är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Kaloba

3. Hur du använder Kaloba

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Kalobatabletter ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Kaloba är och vad det används för


Kaloba är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för att lindra symtom vid förkylning såsom hosta, halsont och snuva.


Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.


2. Vad du behöver veta innan du använder Kaloba


Använd inte Kaloba

om du är allergisk (överkänslig) mot extrakt av mörk pelargon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Enstaka fall av svåra överkänslighetsreaktioner har rapporterats. Sluta ta Kaloba och kontakta omedelbart sjukvården om du får symtom såsom svullnad i ansiktet, på tungan och/eller i svalget, andnöd eller svårigheter att svälja. Sluta även ta Kaloba om du får hudutslag.


Sluta ta Kaloba och kontakta omedelbart läkare om du får symtom som tyder på leverpåverkan (till exempel gulfärgning av hud och ögon, mörk urin, svår smärta i magen med illamående och kräkningar).


Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om din förkylning inte förbättras inom 2 veckor.


Du bör inte använda Kaloba om du har en allvarlig leversjukdom, eftersom tillräcklig säkerhetsinformation saknas gällande dessa tillstånd.


Om du har lätt för att blöda och/eller tar blodförtunnande läkemedel, bör du inte använda Kaloba utan att först rådgöra med läkare.


Barn och ungdomar

Kaloba rekommenderas inte till barn under 6 år, eftersom tillräcklig erfarenhet saknas.


Andra läkemedel och Kaloba

Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel är inte studerad.


Eftersom Kaloba möjligen kan påverka blodets förmåga att levra sig, kan det inte uteslutas att effekten av blodförtunnande läkemedel (t ex fenprokumon och warfarin) förstärks vid samtidig användning. Tala därför med din läkare före samtidig användning av Kaloba och blodförtunnande läkemedel.


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du använder eller nyligen har använt Kaloba.


Graviditet, amning och fertilitet

Kaloba rekommenderas inte till gravida och ammande kvinnor, eftersom tillräcklig erfarenhet saknas.

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.


Körförmåga och användning av maskiner

Kaloba har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningar av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Kaloba tabletter innehåller laktos

Kaloba tabletter innehåller laktosmonohydrat. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du använder Kaloba

Vuxna och ungdomar från 12 år: rekommenderad dos är 1 tablett 3 gånger dagligen (morgon, middag, kväll).


Användning för barn

Barn 6 -11 år: rekommenderad dos är 1 tablett 2 gånger dagligen (morgon, kväll).


Rekommenderas inte till barn under 6 år.


Tabletten bör tas tillsammans med vätska.


Behandlingstiden bör inte överstiga 2 veckor utan läkarkontakt.


Om du har tagit för stor mängd av Kaloba

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Kaloba

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Kaloba orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Enstaka fall av svåra överkänslighetsreaktioner med ansiktssvullnad, andnöd och blodtrycksfall har rapporterats. Sluta att ta Kaloba och kontakta omedelbart läkare om du får något av ovanstående symtom på svåra överkänslighetsreaktioner.


Följande biverkningar har rapporterats, men frekvensen är inte känd:


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Kaloba tabletter ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 30C.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartorna. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Aktiv substans:

1 filmdragerad tablett innehåller 20 mg extrakt (som torrt extrakt) av torkad rot av mörk pelargon (Pelargonium sidoides DC) (EPs 7630).

Vid tillverkning av en tablett åtgår 80-500 mg torkad rot.


Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, maltodextrin, laktosmonohydrat, hypromellos, kroskarmellosnatrium, magnesiumtearat, kolloidal hydratiserad kiseldioxid,

makrogol, gul järnoxid (E 172), talk, röd järnoxid (E 172), titandioxid (E 171), simetikon, metylcellulosa, sorbinsyra.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Kaloba tabletter är rödbruna, runda filmdragerade tabletter med diametern 10 mm.

Kaloba tabletter finns i förpackningar om 20, 21, 25, 40, 42, 50 och 63 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av registrering för försäljning och tillverkare


Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG

Willmar-Schwabe-Str. 4

D-76227 Karlsruhe

Tyskland


Lokal företrädare


ABIGO Medical AB

Ekonomivägen 5

SE-436 33Askim

Tel: 031-748 49 50


Denna bipacksedel godkändes senast: 2015-05-22