iMeds.se

Kan Jang

Information för alternativet: Kan Jang Oral Lösning, visar 2 alternativ

Läkemedelsverket 2016-02-26

BIPACKSEDEL: information till användaren


Kan Jang, oral lösning


Extrakt av röd solhatt, malabarnöt och rysk rot


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel . Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Kan Jang är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Kan Jang

3. Hur du tar Kan Jang

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Kan Jang ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. VAD KAN JANG ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Kan Jang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för lindring av symtom vid förkylning.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.


Endast för korttidsbehandling. Används högst 10 dagar per behandlingstillfälle.


2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR KAN JANG


Ta inte Kan Jang


Varningar och försiktighet

Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal om symtomen kvarstår efter 10 dagars behandling.


Barn

Kan Jang rekommenderas inte till barn under 12 år, eftersom erfarenheten är begränsad.


Andra läkemedel och Kan Jang

Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel är inte studerad.


Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit Kan Jang.


Graviditet, amning och fertilitet

I brist på tillräckliga data bör Kan Jang inte användas av gravida eller ammande kvinnor.

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.


Körförmåga och användning av maskiner

Kan Jang har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonalom du är osäker.


Kan Jang innehåller metylparahydroxibensoat, propylparahydroxibensoat och sorbitol

Lösningen innehåller metylparahydroxibensoat (E 218) och propylparahydroxibensoat (E 216) som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


Lösningen innehåller 260 mg sorbitol (E 420) per ml. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkare innan du tar detta läkemedel.


3. HUR DU TAR KAN JANG


Använd alltid Kan Jang exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.


Vuxna, äldre och ungdomar från 12 år: 15 ml 2 gånger dagligen.


Barn under 12 år:

Rekommenderas inte till barn under 12 år.


Behandlingstid:

Behandlingen bör starta så snart som möjligt när förkylningssymtomen uppträder.

Kan Jang ska inte användas i längre perioder än 10 dagar per behandlingstillfälle.


Om du tagit för stor mängd av Kan Jang

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Kan Jang orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

För produkter som innehåller Echinacea kan överkänslighetsreaktioner förekomma i form av hudutslag inklusive nässelfeber och klåda. I enstaka fall har även svåra överkänslighetsreaktioner såsom ansiktssvullnad, andnöd/andningsbesvär och blodtrycksfall rapporterats. Risken förefaller högre hos atopiker och hos personer med astma eller hösnuva.


Mag- och tarmbesvär kan förekomma.

Sömnsvårigheter, irritabilitet, takykardi (hjärtklappning) och huvudvärk kan förekomma.


Det är oklart hur vanliga de ovan nämnda biverkningarna är.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket (se adress nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se.


5. HUR KAN JANG SKA FÖRVARAS


Förvaras vid högst 25°C.

Öppnad flaska förvaras högst 4 månader i kylskåp (2°C-8°C).


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat.. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna per ml är:

9 mg extrakt av Echinacea purpurea (röd solhatt), rot, motsvarande 23-63 mg torkad rot.

14 mg extrakt av Justicia adhatoda (malabarnöt), blad, motsvarande 49-70 mg torkat blad.

2 mg extrakt av Eleutherococcus senticosus (rysk rot), rot, motsvarande 34-60 mg torkad rot.


Övriga innehållsämnen är:

renat vatten, sorbitol (E 420), lakritsrotextrakt , hustenkräuterarom (innehållande propylenglykol, stjärnanisolja, fänkålsolja, eukalyptusolja, åkermyntsolja och timjanolja), metylparahydroxibensoat

(E 218), ingefäraextrakt, pepparmyntolja, polysorbat 80, eukalyptusolja, propylparahydroxibensoat,

(E 216), natriumbensoat (E 211) och kaliumsorbat (E 202)


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Lösningen är mörkbrun med smak av lakrits.


Glasflaska innehållande 100, 200, 300 och 500 ml lösning. Med droppinsats, skruvlock och måttbägare.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av registrering för försäljning

Bringwell AB

Box 17242

104 62 Stockholm


Tillverkare

Svenska Örtmedicinska Institutet AB

Kövlingevägen 21

312 50 Vallberga


Lokal företrädare

Bringwell Sverige AB

Box 164

521 02 Falköping

Tel. 051-577 78 79


Denna bipacksedel godkändes senast 2016-02-26