iMeds.se

Naproxen Orion


Bipacksedel: Information till användaren


Naproxen Orion 250 mg tabletter

Naproxen Orion 500 mg tabletter

naproxen


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Naproxen Orion är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Naproxen Orion

Hur du tar Naproxen Orion

Eventuella biverkningar

Hur Naproxen Orion ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Naproxen Orion är och vad det används för


Naproxen Orion innehåller ett läkemedel som heter naproxen. Naproxen Orion tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska läkemedel).
Naproxen Orion kan minska smärta, svullnad, rodnad och värme (inflammation) och används för att behandla vuxna för:

problem med muskler, leder och senor som stramar, gikt, ankyloserande spondylit

(smärta och stelhet i nacke och rygg) eller artrit (ledinflammation).

menssmärta.


Den kan också användas till barn över 5 år med reumatism (reumatoid artrit).


Naproxen som finns i Naproxen orionkan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Naproxen Orion


Ta inte Naproxen Orion om:

eller tolvfingertarmsår


Ta inte Naproxen Orion om något av ovanstående stämmer in på dig. Om du är osäker, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Naproxen Orion.


Varningar och försiktighet

Om du har hjärtproblem, tidigare haft slaganfall (stroke) eller tror att du kan vara i riskzonen för dessa tillstånd (till exempel om du har högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde eller är rökare) bör du diskutera din behandling med din läkare eller apotekspersonal.


Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Naproxen Orion om något av följande gäller dig:


Hos patienter med nedsatt hjärtfunktion kan användningen av detta läkemedel orsaka vätskeansamling (svullna vrister, svullna fingrar, mild perifert ödem).


Det är bättre att inte använda detta läkemedel när du har vattkoppor (varicella).


Långvarig användning av smärtastillande läkemedel mot huvudvärk, kan förvärra huvudvärken. Kontakta din läkare om du tror att detta stämmer in på dig.

Barn

Naproxen Orion rekommenderas inte för barn under 5 år.


Andra läkemedel och Naproxen Orion

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller även receptfria läkemedel och naturläkemedel. Tala i synnerhet om för din läkare eller apotekspersonal om du tar:


Graviditet, amning och fertilitet

Använding av detta läkemedel under graviditet rekommenderas inte. Ta inte detta läkemedel under graviditetens tre sista månader.


Naproxen utsöndras i bröstmjölk och bör därför inte användas under amning.


Naproxen kan göra det svårare att bli gravid. Du bör informera din läkare om du planerar att bli gravid eller om du har problem att bli gravid.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Naproxen kan orsaka dåsighet och yrsel som biverkning. Om du känner av det, kör inte bil eller använd maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Naproxen Orion innehåller

Naproxen Orion innehåller laktosmonohydrat. Omdin doktor har sagt att du inte tålvissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innandu tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Naproxen Orion


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekpersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Läkemedel som Naproxen Orion kan medföra en liten ökad risk för hjärtattack (hjärtinfarkt) eller slafanfall (stroke). En sådan riskökning är mer sannolik vid användning av höga doser och vid långtidsbehandling. Överskrid ej rekommenderad dos eller behandlingstid.Kontrollera med din läkare om du är osäker.


Den rekommenderade dosen är:

Vuxna

Problem med muskler, leder eller senor och menssmärtor

Den rekommenderade startdosen är 500 mg, följt av en tablett à 250 mg var 6:e till 8:e timme vid behov.


Artrit och ankyloserande spondylit


Gikt

Startdos på 750 mg, 8 timmar senare 500 mg och efter detta 250 mg var 8:e timma tills attacken har avslutats.


Äldre och personer med lever- och njurproblem

Din doktor kommer att bestämma din dos, den är vanligtvis lägre än för andra vuxna.


Barn över 5 år (med en kroppsvikt över 25 kg), reumatism (reumatoid artrit)

Den rekommenderade dosen är 10 mg/kg kroppsvikt per dag.

Dosen delas upp på två tillfällen och ges med 12 timmars mellanrum.


Administreringsätt

Ska sväljas. Svälj tabletterna hela med ett glas vatten, med eller utan mat. Tabletten kan delas i två lika stora doser.


Du bör se till att du har tillräckligt att dricka (vara väl uppvätskad) när du tar Naproxen Orion. Detta är särskilt viktigt för personer som har problem med sina njurar.


När du använder Naproxen Orion kommer din läkare att vilja träffa dig för att kontrollera att du står på rätt dos och för att leta efter eventuella biverkningar. Detta är särskilt viktigt om du är äldre.


Om du har tagit för stor mängd av Naproxen Orion

Om du fått i dig för stor mängdläkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Ta förpackningen med dig.


Om du har glömt att ta Naproxen Orion

Om du glömmer attta en dos, hoppar du över den glömda dosen. Ta sedan din nästa dos som vanligt.

Ta inteendubbel dos för attkompensera för glömddos.


Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, fråga din läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Viktiga biverkningar att vara uppmärksam på:

Sluta ta Naproxen Orion och kontakta läkare omedelbart om någon av följande biverkningar inträffar. Du kan behöva akut medicinsk behandling:


Allvarliga mag- eller tarmproblem,inklusive följande symtom:

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

Försämring av ulcerös kolit eller Crohns sjukdom, vilket kan upplevas som smärta, diarré, kräkningar och viktminskning.


Allergiska reaktioner, inklusive följande symtom:

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

Andningssvårigheter, tryck över bröstet.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)


Leverbesvär, inklusive följande symtom:

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)


Allvarliga hudutslag, inklusive följande symtom:

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)


Hjärtattack (hjärtinfarkt), inklusive följande symtom:

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

Bröstsmärta som kan sprida sig till halsen och axlarna och ner i vänster arm.


Slaganfall (stroke), inklusive följande symtom:

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)


Hjärnhinneinflammation (meningit), inklusive följande symtom:

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

Feber, illamående eller kräkningar, nackstelhet, huvudvärk, känslig för starkt ljus och förvirring (mest troligt hos personer med autoimmuna sjukdomar såsom "systemisk lupus erythematosus).


Andra möjliga biverkningar:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)


Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare apotekspersonal eller sjuksköterska.Detta gäller ävenbiverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Naproxen Orion ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Naproxen Orion innehåller

Den aktiva substansen är naproxen.
1 tablett innehåller 250 mg naproxen.
1 tablett innehåller 500 mg naproxen.


Övriga innehållsämnen: laktosmonohydrat, majsstärkelse, natriumstärkelseglykolat, povidon (E1201), gul järnoxid (E172), magnesiumstearat (E470b).


Hur Naproxen Orion ser ut och förpackningsstorlekar

Tablett


Naproxen Orion 250 mg tabletter:

Gulfärgade, fläckiga, bikonvexa, fasade kanter, rund form, odragerade tabletter präglade med 'T' & '18' på vardera sidan av brytskåran på den ena sidan och den andra sidan är slät.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.

Naproxen Orion 500 mg tabletter:
Gulfärgade, fläckiga, bikonvexa, kapselformade, odragerade tabletter präglade med 'T' & '20' på vardera sidan av brytskåran på den ena sidan och den andra sidan är slät.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.


Naproxen Orion tabletter finns i klara PVC/PE/PVdC-aluminiumfolieblisterförpackningar och vita ogenomskinliga HDPE-burkar med vita ogenomskinliga, räfflade, polypropenlock med försegling.


Förpackningsstorlekar:

Blister: 7, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 25, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 250 and 500 tabletter.


HDPE-burk:

Naproxen Orion 250 mg tabletter:30, 100, 250 och 1000 tabletter

Naproxen Orion 500 mg tabletter: 30, 100 och 500 tabletter


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront

FRN 1913, Floriana

Malta

Tillverkare

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far,

Birzebbugia, BBG 3000.

Malta


Milpharm Limited

Ares Block, Odyssey Business Park, West End Road, Ruislip.

HA4 6QD

Storbritannien


För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta lokal företrädare för innehavaren av godkännandet för försäljning:


Orion Pharma AB

medinfo@orionpharma.com


Denna bipacksedel ändrades senast: 2016-06-30