iMeds.se

Narop

Läkemedelsverket 2016-08-26

Bipacksedel: Information till användaren


Narop 2 mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning

Narop 5 mg/ml, 7,5 mg/ml och 10 mg/ml injektionsvätska, lösning


ropivakainhydroklorid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Narop är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du får Narop

Hur du får Narop

Eventuella biverkningar

Hur Narop ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Narop är och vad det används för


Narop innehåller den aktiva substansen ropivakainhydroklorid, som är ett lokalt verkande bedövningsmedel (lokalanestetikum).


Narop används hos vuxna för att bedöva vissa delar av kroppen och för att lindra smärta vid olika typer av operationer. Narop används även hos barn och ungdomar för vissa typer av smärtlindring och vid operationer.


Narop verkar i operationsområdet genom att hindra nerver att sända känselimpulser för smärta, värme eller kyla. Ändå kan man känna tryck och beröring. På så sätt bedövas och förbereds nerverna i operationsområdet. I många fall ger Narop också blockad av de motoriska nerverna, dvs. tillfällig muskelsvaghet och oförmåga att t.ex. röra benet (eller lyfta armen).


Ropivakainhydroklorid som finns i Narop kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du får Narop


Du får inte ges Narop:


Varningar och försiktighet

Var särskilt noga med att undvika injektion av Narop direkt i ett blodkärl för att undvika direkt toxisk effekt. Injektion får inte ges i inflammerade områden.


Tala med läkare eller sjuksköterska innan du får Narop:


Tala om för läkaren om du har någon av dessa sjukdomar, eftersom dosen av Narop kan behöva anpassas.


Barn

Läkare och sjukvårdspersonal kommer att ta särskild försiktighet vid behandling:


Andra läkemedel och Narop

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Försiktighet måste iakttas om du får


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du får detta läkemedel. Det är inte känt om Narop påverkar graviditeten eller utsöndras i bröstmjölk.


Körförmåga och användning av maskiner

Narop kan tillfälligt påverka din reaktionsförmåga och muskelkoordination.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Narop innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller högst 3,7 mg natrium per milliliter. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


3. Hur du får Narop


Narop ges av läkare genom injektion. Läkaren bestämmer dosen baserat utifrån ditt behov och ditt fysiska tillstånd.

Hälso- och sjukvårdspersonal: detaljerad information om användning av detta preparat finns i slutet av denna bipacksedel.


Om du har fått för stor mängd av Narop

Allvarliga biverkningar som orsakas av överdosering är sällsynta, men kräver särskild vård. Behandlande läkare är utbildad i och förberedd på dessa situationer.


De första symtomen efter överdosering av Narop är vanligtvis berusningskänsla, hörsel- och synstörningar, domningar runt munnen och tungan, talsvårigheter, muskelryckningar, darrningar, lågt blodtryck, långsam eller oregelbunden hjärtrytm. Dessa symtom kan föregå hjärtstillestånd, andningsuppehåll och svåra kramper.

Om du får något av dessa symtom måste du omedelbart informera läkare eller hälso- och sjukvårdspersonal.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Viktiga biverkningar att vara uppmärksam på:

Plötsliga livshotande allergiska reaktioner(t.ex. anafylaxi, angioneurotiskt ödem och urtikaria) är sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare). Möjliga symtom är bland annat:


Om du tror att Narop gett dig en allergisk reaktion ska du omedelbart tala om det för läkare eller sjukvårdspersonal.


Övriga biverkningar som rapporterats för Narop


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

hjärtstillestånd, hjärtrytmrubbningar.


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

ofrivilliga muskelrörelser (dyskinesi).


Biverkningar som huvudvärk, långsam hjärtrytm, kräkningar, svårigheter med urinering, minskad känslighet eller känsel i huden, svimning, andningssvårigheter och låg kroppstemperatur är mer vanligt förekommande när injektionen sker i nedre delen av ryggraden (intratekal administrering). Utöver ovanstående biverkningar kan även stelhet förekomma hos upp till 1 av 10 användare vid denna typ av användning.


Ytterligare biverkningar hos barn

Barn får samma biverkningar som vuxna, förutom att lågt blodtryck förekommer mer sällan hos barn (kan förekomma hos fler än 1 av 100 användare) och att kräkningar förekommer oftare (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare).


Informera läkaren så snart som möjligt om du inte mår bra under administrering av Narop.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se


5. Hur Narop ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 30 °C. Får ej frysas.


För information om hållbarhet efter öppnande eller tillsats av andra läkemedel, se avsnitt ”Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal” i slutet av denna bipacksedel.


Läkare eller sjukhus förvarar vanligtvis Narop-produkter. Personalen är utbildad i att förvara, dosera och kassera Narop injektions- och infusionsvätska.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlet utseende och förpackningsstorlekar

Narop injektions-/infusionsvätska, lösning är en steril, isoton, isobar, klar vattenlösning med ett pH-värde som är justerat med natriumhydroxid och/eller saltsyra till 4,0‑6,0. Narop innehåller inga konserveringsmedel och är endast avsett för engångsbruk.


Narop injektionsvätska tillhandahålls i plastampuller av polypropen (Polyamp).

Narop 2 mg/ml finns i förpackningsstorlekarna: 5 x 10 ml och 5 x 20 ml.

Narop 5 mg/ml finns i förpackningsstorleken: 5 x 10 ml.

Narop 7,5 mg/ml finns i förpackningsstorleken: 5 x 20 ml.

Narop 10 mg/ml finns i förpackningsstorlekarna: 5 x 10 ml och 5 x 20 ml.


Narop 2 mg/ml infusionsvätska tillhandahålls i plastpåsar av polypropen (Polybag®) och finns i förpackningsstorlekarna: 5 x 100 ml och 5 x 200 ml.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

AstraZeneca AB, Södertälje, Sverige


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-08-26---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


Administreringssätt

Intratekal, perineural och epidural administrering genom injektion eller infusion.


Detta läkemedel ska inte ges som intravenös regional anestesi eller som obstetrisk paracervikal anestesi. Noggrann aspiration innan och under injektion/infusion rekommenderas för att förhindra intravaskulär injektion. Patientens vitala funktioner ska observeras noga under injektionen. Om toxiska symtom uppstår ska injektionen/infusionen omedelbart avbrytas. Ytterligare information om behandling av akut toxicitet finns i produktresumén.


Det rekommenderas att den beräknade dosen av lokalanestetika ges som avdelade doser, oavsett administreringsväg.


Den oöppnade förpackningen får inte autoklaveras på nytt. Blisterförpackning ska väljas när steril yttre yta på ampull eller plastpåse önskas.


Dosering

Information finns i produktresumén.


Blandbarhet

Narop injektions- och infusionsvätska i infusionspåsar av plast (Polybag®) är kemiskt och fysikaliskt förenlig med följande läkemedel:Koncentration av Narop: 12 mg/ml


Tillsats


Koncentration

Fentanylcitrat

Sufentanilcitrat

Morfinsulfat

Klonidinhydroklorid

1,0‑10,0 mikrogram/ml

0,4‑4,0 mikrogram/ml

20,0‑100,0 mikrogram/ml

5,0‑50,0 mikrogram/ml


Blandningarna är kemiskt och fysikaliskt stabila i 30 dagar vid temperaturer upp till 30 °C.


Ur mikrobiologisk synvinkel bör blandningarna användas omedelbart. Om blandningarna inte används omedelbart ansvarar användaren för förvaringstid och förvaringsbetingelser före användning.


Alkalinisering kan medföra utfällning eftersom ropivakain är svårlösligt vid pH över 6,0.


Hållbarhet och förvaring

Narop innehåller inga konserveringsmedel och är endast avsett för engångsbruk. Överbliven lösning ska kasseras. Öppnad infusionspåse kan användas under 24 timmar.11