iMeds.se

Nasacort

Document: Nasacort nasal spray, suspension PL change

Bipacksedel: Information till användaren


Nasacort 55 mikrogram/dos nässpray, suspension

Triamcinolonacetonid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Nasacort är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Nasacort

3. Hur du använder Nasacort

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Nasacort ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Nasacort är och vad det används för


Nasacort innehåller ett ämne som heter triamcinolonacetonid. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas kortikosteroider, vilket innebär att det är en slags steroid. Läkemedlet ges som nässpray för att behandla symtom från näsan vid allergisk rinit.


Symtom på allergi från näsan inkluderar nysningar, klåda, nästäppa eller rinnsnuva. Dessa kan ha uppkommit av orsaker såsom:

Detta läkemedel är endast effektivt om det tas regelbundet och det är inte säkert att symtomen försvinner omedelbart. Vissa personer är hjälpta den första behandlingsdagen, medan det kan dröja 3 till 4 dagar för andra innan besvären minskar.


Vad du behöver veta innan du använder Nasacort


Använd inte Nasacort:

om du är allergisk mot triamcinolonacetonid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Tecken på en allergisk reaktion på Nasacort inkluderar: hudutslag (nässelutslag), klåda, svårigheter att svälja eller andas, svullnad av läppar, ansikte, svalg eller tunga.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Nasacort:

Om du är osäker på om något av ovanstående stämmer in på dig, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.


Barn (under 6 år)

Detta läkemedel rekommenderas inte för användning till barn under 6 års ålder.


Operationer eller perioder av stress

Av medicinska skäl kan läkaren ordinera en högre dos än normalt av detta läkemedel. Om din dos är förhöjd, informera läkaren om du ska genomgå en operation eller känner dig dålig. Doser som är högre än normalt kan nämligen försämra kroppens förmåga att läka eller hantera stress. Om detta inträffar kan läkaren bestämma att du behöver ytterligare behandling med ett annat läkemedel.


Andra läkemedel och Nasacort

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Nasacort kan nämligen påverka effekten av andra läkemedel. Likaså kan andra läkemedel påverka effekten av Nasacort.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Nasacort har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


Nasacort innehåller bensalkoniumklorid, som kan vara ett irriterande ämne och orsaka hudreaktioner.


Hur du använder Nasacort


Nasacort är endast avsedd för användning i näsan.


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Läkemedlet har endast effekt om det tas regelbundet. Det kan dröja 3 till 4 dagar innan du märker att symtomen lindras.


Hur mycket Nasacort du ska ta

Vuxna och barn(över 12 år)

Barn (6 till 12 år)


Hur sprayen ska användas

Innan du använder din nässpray, snyt dig försiktigt för att rensa näsborrarna.

1.

Färdigställ flaskan

 • Avlägsna skyddslocket genom att dra det uppåt

 • Skaka flaskan lätt före användning.

2.

Om du använder sprayflaskan för första gången

 • Håll flaskan upprätt.

 • Rikta sprayen bort från dig medan du gör detta.

 • Fyll dospumpen med spray genom att trycka ner munstycket. Detta kallas aktivering.

 • Tryck ner och släpp upp munstycket 5 gånger.

 • Gör detta tills du får en fin spraydusch.

 • Sprayflaskan är nu färdig att användas.


3.

Användning av sprayen

 • Håll för ena näsborren med fingret.

 • Håll flaskan upprätt och för in munstycket så långt upp i den andra näsborren som möjligt, utan att det känns obehagligt.

 • Andas in lätt genom näsan med munnen stängd.

 • När du gör detta, tryck ner munstycket för att få ut en spraydos.


4.


5.

Andas därefter ut genom munnen.


Upprepa steg 3 och 4 om du måste spraya igen i samma näsborre och i den andra näsborren.


6.

Efter användning av sprayen

För att hålla munstycket rent, torka av det noggrant med en ren servett eller näsduk efter varje användning.

Sätt tillbaka skyddslocket på munstycket.Om nässprayen inte har använts på minst två veckor:Rengöring av sprayflaskan

Om sprayen inte fungerar, kan munstycket vara tilltäppt. Försök aldrigrensa det eller förstora det lilla sprayhålet med en nål eller något annat vasst föremål. Det kan förstöra spraymekanismen.


Nässprayen bör rengöras minst en gång i veckan. Om den sätter igen kan den rengöras oftare.

Bruksanvisning för rengöring av sprayflaskan:

Ta bort skyddslocket.

Dra försiktigt av enbart munstycket.

Blötlägg skyddslocket och munstycket i varmt vatten under några minuter.

Skölj under rinnande kallt kranvatten.

Skaka av överflödigt vatten.

Lufttorka.

Sätt tillbaka munstycket.

Aktivera sprayen så att en fin spraydusch bildas.

Använd som vanligt.Om du har använt för stor mängd av Nasacort

Det är viktigt att du tar dosen som det anges på etiketten på förpackningen eller som din läkare har sagt. Använd endast den mängd som din läkare har ordinerat. Att använda för lite eller för mycket kan förvärra dina symtom.


En överdos orsakar troligen inga problem. Om du däremot har intagit hela flaskans innehåll genom munnen, kan du få mag- eller tarmbesvär. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. i Finland: 09 471 977, tel. i Sverige: 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att använda Nasacort

Om du har glömt att ta Nasacort, ta det så snart du kommer ihåg det. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar taNasacort

Om du slutar ta detta läkemedel, kan symtomen återkomma inom några dagar.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Avbryt behandlingen och uppsök omedelbart läkare eller sjukhus om:

du har en allergisk reaktion på Nasacort. Symtomen (har rapporterats) inkluderar: hudutslag (nässelutslag), klåda, svårigheter att svälja eller andas, svullnad av läppar, ansikte, svalg eller tunga.


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer)


Andra biverkningar (har rapporterats: förekommer hos ett okänt antal användare)


Hos vissa personer kan Nasacort skada den mittersta delen av insidan i näsan (nässkiljeväggen). Diskutera detta med läkare eller apotekspersonal om du är orolig.


Ytterligare biverkningar hos barn

Om ditt barn har använt detta läkemedel, kan det påverka hur snabbt ditt barn växer. Det innebär att läkaren regelbundet måste kontrollera ditt barns längd och därför kan läkaren behöva sänka dosen. Dessutom kanske läkaren överväger att remittera barnet till en barnläkare.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se


5. Hur Nasacort ska förvaras6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är triamcinolonacetonid. En spraydos innehåller 55 mikrogram triamcinolonacetonid.

Övriga innehållsämnen är:

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Nasacort är en suspension för nässpray. Den levereras i en vit plastflaska med en dospump, för att Nasacort ska kunna sprayas i dina näsborrar genom munstycket. Flaskan har ett skyddslock för att hålla munstycket rent och för att inte sprayen ska utlösas av misstag.


Sprayflaskan innehåller minst 120 spraydoser (16,5 g suspension med 9,075 mg triamcinolonacetonid) eller minst 30 spraydoser (6,5 g suspension med 3,575 mg triamcinolonacetonid).


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning i Sverige:

Sanofi AB

Box 30052

104 25 Stockholm


Innehavare av godkännande för försäljning i Finland:

Sanofi Oy

Hoplaksvägen 24

00350 Helsingfors


Tillverkare:

Aventis Pharma, Holmes Chapel,

72 London Road, Holmes Chapel, Crewe, Cheshire, CW4 8BE, Storbritannien


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnet:

Nasacort: Österrike, Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Storbritannien

Triamcinolone sanofi: Tjeckien

Triamcinolone acetonide Sanofi: Litauen


Denna bipacksedel ändrades senast:

2016-11-03