iMeds.se

Natriumbikarbonat Recip

Bipacksedel: Information till användaren


Natriumbikarbonat Recip 1 g tabletter

natriumvätekarbonat


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använder detta läkemedel.


I denna bipacksedel finn information om följande:

1. Vad Natriumbikarbonat Recip är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Natriumbikarbonat Recip

3. Hur du använder Natriumbikarbonat Recip

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Natriumbikarbonat Recip ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Natriumbikarbonat Recip är och vad det används för


Natriumbikarbonat Recip neutraliserar kroppens syra.


Natriumbikarbonat Recip används för behandling av för hög syrahalt i kroppen (acidos) och för att minska urinens surhet (för alkalisering av urinen).


Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.


2. Vad du behöver veta innan du använder Natriumbikarbonat Recip


Använd inte Natriumbikarbonat Recip

om du är överkänslig mot natriumvätekarbonat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Natriumbikarbonat Recip.


Andra läkemedel och Natriumbikarbonat Recip

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Behandlingseffekten av Natriumbikarbonat Recip kan påverkas om det tas samtidigt med vissa andra läkemedel mot;

bakterieinfektioner (tetracykliner)


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Det finns inga kända risker vid användning under graviditet.

Det är okänt om Natriumbikarbonat Recip går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före regelbunden användning under amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Natriumbikarbonat Recip


Ta alltid detta läkemedel enligt läkaraens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen bestäms i regel av läkaren, som avpassar den individuellt för Dig.


Om du har tagit för stor mängd av Natriumbikarbonat Recip

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter): Alkalos (kroppsvätskan blir för basisk, motsatsen till sur) vid långvarig användning i höga doser.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Natriumbikarbonat Recip ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Användes före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


Tom förpackning kan återvinnas via Förpackningsinsamlingen. Burk och lock sorteras som hård plastförpackning.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Natriumbikarbonat Recip tabletten är vit, plan, med skåra och diametern 13,5 mm.


Förpackningsstorlek: 100 st tabletter i plastburk.


Innehavare av godkännande för försäljning:


Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Sverige

Tel: 08 6301900


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-04-29

3