iMeds.se

Natriumfluorid Mimer

Document: Natriumfluorid Mimer Mouthwash PL change


Bipacksedel: Information till användaren


Natriumfluorid Mimer 0,2% munsköljvätska


natriumfluoridLäs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel . Den innehåller information som är viktig för dig.


Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din tandläkare/läkare eller apotekspersonal..


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Natriumfluorid Mimer är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Natriumfluorid Mimer

3. Hur du använder Natriumfluorid Mimer

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Natriumfluorid Mimer ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Natriumfluorid Mimer är och vad det användsför


Natriumfluorid Mimer används som kariesförebyggande behandling för barn över 12 år och vuxna med ökad risk för karies (hål i tänderna) bl a vid muntorrhet (t ex vid behandling med vissa läkemedel), delprotes eller fastsittande tandställning eller efter rekommendation av tandläkare/läkare eller tandhygienist. En grundläggande åtgärd för att förebygga karies är användning av fluortandkräm.


Natriumfluorid som finns i Natriumfluorid Mimer kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Natriumfluorid Mimer


Använd inte Natriumfluorid Mimer

om du är allergisk mot natriumfluorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Lösningen ska inte sväljas. Om 10 ml lösning ändå sväljs är mängden fluor så liten att det inte är risk för förgiftning.


Barn

Till barn under 12 år endast efter rekommendation av tandläkare.


Graviditet och amning

Inga risker att använda Natriumfluorid Mimer under graviditet och amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Ingen påverkan


Natriumfluorid Mimer innehåller konserveringsmedel

Natriumfluorid Mimer innehåller konserveringsmedel E 218 (metylparahydroxibensoat) som kan ge en allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


3. Hur du använder Natriumfluorid Mimer


Använd alltid detta läkemedel enligt tandläkarens/läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga tandläkare/läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosering


Vuxna med förhöjd kariesrisk: 10 ml Natriumfluorid Mimer fluorlösning 1-2 gånger dagligen.


Användning för barn

Barn över 12 år med förhöjd kariesrisk: 10 ml Natriumfluorid Mimer fluorlösning 1-2 gånger dagligen.


Till barn under 12 år endast efter rekommendation av tandläkare.


Vätskan tas i munnen och får sila mellan tänderna i 1 minut och spottas sedan ut. Man bör därefter inte skölja munnen eller äta inom den närmaste halvtimmen.

Lösningen ska inte sväljas. I det fall 10 ml lösning ändå sväljs är mängden fluor så liten att det inte är risk för förgiftning.


Om du har använt för stor mängd av Natriumfluorid Mimer

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare) är: Hudutslag och inflammation i munnen (kan ge symtom som brännande och stickande känsla i munnen och på tungan samt svullna läppar).


I mycket sällsynta fall har svullnad i munhåla/svalg rapporterats efter användning av natriumfluorid i kariesförebyggande syfte.


Vid oavsiktlig nedsväljning av Natriumfluorid Mimer kan kortvarigt illamående uppstå.


Sluta att använda Natriumfluorid Mimer och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom

svullnad av ansikte, tunga eller svalg

svårigheter att svälja

nässelutslag och andningssvårigheter

Det kan vara tecken på angioödem.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare/tandläkare eller tandhygienist eller apotekspersonal.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med tandläkare/läkare eller apotekspersonal.Detta gäller ävenbiverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Natriumfluorid Mimer ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter Utg.dat.:. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Öppnad förpackning är hållbar i 6 månader.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Klar, färglös vattenlösning med smak av mint.

Receptfri förpackning: 500 ml

Receptbelagd förpackning: 1000 ml.


Innehavare av godkännande för försäljning

Mimer Medical AB

Danderyd


Tillverkare

Unimedic

Matfors


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-03-17


1