iMeds.se

Natriumklorid Abcur

Document: Natriumklorid Abcur film-coated tablet PL change

Läkemedelsverket 2015-01-09

Bipacksedeln: Information till patienten


Natriumklorid Abcur 500 mg, filmdragerad tablett


natriumklorid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Natriumklorid Abcur är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Natriumklorid Abcur.

3. Hur du använder Natriumklorid Abcur.

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Natriumklorid Abcur ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Natriumklorid Abcur är och vad det används för


Natriumklorid Abcur används för att behandla natriumbrist som uppstått på grund av att du t ex har en förkortad tarm (stomi) eller lider av en sjukdom som kallas SIADH (inadekvat ADH-sekretion). Den aktiva substansen i Natriumklorid Abcur är natriumklorid, ett ämne som är viktigt för vätskebalansen i kroppen.


Natriumklorid som finns i Natriumklorid Abcur kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Natriumklorid Abcur


Använd inte Natriumklorid Abcur:


Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Natriumklorid Abcur


Andra läkemedel och Natriumklorid Abcur

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Natriumklorid Abcur kan påverka eller påverkas av om du använder något av följande:


Graviditet, amning och fertilitet

Inga kända risker vid rekommenderad dos.


Körförmåga och användning av maskiner

Ingen påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner har påvisats.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Natriumklorid Abcur


Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Vuxna: individuell dosering, dock högst 20 tabletter per dag uppdelat på flera doseringstillfällen. Tabletterna bör sväljas hela.


Om du använt för stor mängd av Natriumklorid Abcur

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du tagit för mycket Natriumklorid Abcur kan du drabbas av följande: törst, minskad saliv, svullen tunga, hjärtklappning, blodtrycksfall, vätskeansamling i hjärnan eller kroppen, huvudvärk, rastlöshet, yrsel, magkramper, kräkningar och diarré. Koma och andningsstillestånd kan förekomma i allvarliga fall.


Om du har glömt att använda Natriumklorid Abcur

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du slutar att använda Natriumklorid Abcur

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

Illamående, kräkningar


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar (se detaljer nedan.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Natriumklorid Abcur ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Exp.. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Plastburk med 30, 40, 50, 60, 70 ,80,90, 98 eller 100 tabletter.


Innehavare av godkännande för försäljning

Abcur AB, Box 1452, 251 14 Helsingborg


Tillverkare

Viminco, Skælskør, Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast

2015-01-09

5