iMeds.se

Natriumklorid Evolan


Bipacksedeln: Information till användaren


Natrimklorid Evolan 500 mg, kapslar

natriumklorid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Natriumklorid Evolan är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Natriumklorid Evolan

3. Hur du använder Natriumklorid Evolan

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Natriumklorid Evolan ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Natriumklorid Evolan är och vad det användsför


Natriumklorid Evolan innehåller saltet natriumklorid (vanligt bordssalt), ett ämne som är viktigt för vätskebalansen. Natriumklorid Evolan används för att behandla natriumbrist som uppstått på grund av att du t ex har en förkortad tarm (stomi) eller lider av en sjukdom som kallas SIADH (överproduktion av ADH, antidiuretiskt hormon, vilket leder till för låg koncentration av natrium i blodet).


Natriumklorid som finns i Natriumklorid Evolan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Natriumklorid Evolan


Använd inte Natriumklorid Evolan


Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Natriumklorid Evolan om något av följande gäller dig:


Andra läkemedel och Natriumklorid Evolan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Natriumklorid Evolan kan påverka eller påverkas av om du använder något av följande:


Graviditet och amning

Inga kända risker vid rekommnederad dos.


Körförmåga och användning av maskiner

Ingen påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner har påvisats.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Natriumklorid Evolan


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.


Vuxna:


Individuell dosering, dock högst 20 kapslar per dag uppdelat på flera doseringstillfällen.


Kapslarna ska sväljas hela med vatten.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


Om du använt för stor mängd av Natriumklorid Evolan

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du tagit för mycket Natriumklorid Evolan kan du drabbas av följande: törst, minskad saliv, svullen tunga, hjärtklappning, blodtrycksfall, vätskeansamling i hjärnan eller kroppen, huvudvärk, rastlöshet, yrsel, magkramper, kräkningar och diarré. Koma och andningsstillestånd kan förekomma i allvarliga fall.


Om du har glömt att använda Natriumklorid Evolan

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd kapsel.


Om du slutar att använda Natriumklorid Evolan

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kand detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Följande biverkningar har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

Illamående, kräkningar


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

SE-751 03 Uppsala

Webbplats:www.lakemedelsverket.se


5. Hur Natriumklorid Evolan ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30 °C.Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen efter Utg.dat. och på blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Förpackningsstorlekar: 20, 40, 60, 80, 100, 105, 200, 300, 400, 500 och 1000 kapslar.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Box 120

182 12 Danderyd


Tillverkare

Servizio Internazionale

Imballaggi Termosaldanti

Via L. Ariosto 50/60

Trezzano sul Naviglio

Milano

Italien


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-03-02