iMeds.se

Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo

Information för alternativet: Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo 4,5 Mg/Ml + 25 Mg/Ml Infusionsvätska, Lösning, visa andra alternativ

Bipacksedel: Information till användaren


Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo 4,5 mg/ml + 25 mg/ml infusionsvätska, lösning


Aktiva substanser: natriumklorid, glukos.


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


Detta läkemedel heter Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo 4,5 mg/ml + 25 mg/ml men kommer i resten av den här informationen att kallas för Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du får Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo

3. Hur du får Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. VadNatriumklorid-Glucos Baxter Viaflo är och vad det används för


Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo är en vattenlösning av följande substanser:

Glukos är en av kroppens energikällor. Denna infusionsvätska ger 100 kilokalorier per liter. Natrium och klorid är kemiska substanser som finns i blodet.

Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo används:


2. Vad du behöver veta innan du får Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo


Använd INTE Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo om du har något av följande tillstånd:


Varningar och försiktighet

Tala om för läkare om du har eller har haft något av följande sjukdomstillstånd:


Infusionen kan orsaka:


Din läkare kommer att ta blod- och urinprov när infusionen ges för att övervaka:


Eftersom Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo innehåller socker (glukos) kan den ge högt blodsocker (hyperglykemi). Om detta sker kan läkaren


Detta är särskilt viktigt om du


Läkaren kommer att beakta om du redan får näring som infusion (näring som ges i en slang in i en ven). Du kan behöva få extra näring vid långtidsbehandling med Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo. Läkaren bör också övervaka kaliumnivån i blodet för att undvika att den blir för låg (hypokalemi).


Barn

Särskild försiktighet ska iakttas när lösningen ges till barn, spädbarn och nyfödda (speciellt till för tidigt födda och nyfödda spädbarn med låg födelsevikt). Barn, spädbarn och nyfödda kan ha sämre förmåga att ta hand om kemikalierna i lösningen.

Yngre barn har en ökad risk för att få blodsockernivåer som är antingen för höga eller för låga och behöver därför noggrann övervakning under behandlingen för att säkerställa att sockernivåerna kontrolleras. Låga sockernivåer hos den nyfödda kan orsaka långvariga krampanfall, koma och hjärnskador. Höga sockernivåer har associerats med hjärnblödning, bakterie- och svampinfektion, ögonskada (prematuritetsretinopati), tarmväggsinflammation, lungproblem, förlängd sjukhusvistelse och dödsfall.


Barn löper större risk för att ha eller utveckla en alltför låg natriumkoncentration i blodet (hyponatremi). Hyponatremi kan leda till huvudvärk, illamående, krampanfall, håglöshet, koma, svullnad i hjärnan (hjärnödem) och dödsfall. Akut hyponatremisk encefalopati är en allvarlig komplikation, särskilt hos barn.


Läkaren är medveten om detta och kommer noga övervaka mängden kemikalier såsom glukos (socker), natrium och klorid i ditt barns blod (plasmaelektrolyter).


Andra läkemedel och Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo

Tala om för läkare eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkasta andra läkemedel.


Det är särskilt viktigt att du informerar din läkare om du tar:

kortikosteroider (antiinflammatoriska läkemedel)

Dessa läkemedel kan orsaka ansamling av vatten och natrium i kroppen, som leder till


Andra läkemedel som kan påverka eller påverkas av Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo:

Vätskedrivande tabletter (diuretika)

Betablockerare (hjärtmedicin)


Användning av Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflomed mat, dryck och alkohol

Du bör fråga din läkare om vad du kan äta eller dricka.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller sjuksköterska innan du använder detta läkemedel

Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo kan användas under amning.

Om ett annat läkemedel tillsätts i Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo under graviditet och amning bör du dock:


Körförmåga och användning av maskiner

Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo påverkar inte din förmåga att köra bil eller att använda maskiner.


3. Hur du fårNatriumklorid-Glucos Baxter Viaflo


Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo ges till dig av en läkare eller sjuksköterska. Läkaren kommer att bestämma hur mycket du behöver och när det ska ges till dig. Detta beror på din ålder, vikt, allmäntillstånd och behandlingens syfte. Mängden som ges kan också påverkas av annan samtidig behandling.


Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo ska INTE ges till dig om det finns partiklar i lösningen eller om förpackningen är skadad på något sätt.


Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo kommer att ges via en plastslang med en nål in i en ven. Vanligtvis används en ven i armen för att ge infusionen. Din läkare kan dock använda en annan metod för att ge dig läkemedlet.


Eventuell överbliven lösning ska kasseras. En infusion med Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo ska INTE ges till dig från en påse som är delvis använd.


Om du fått för stor mängd av Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo:

Om du får för mycket Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo (överinfusion) eller om lösningen ges för snabbt, kan det leda till följande symtom:

höga blodsockernivåer (hyperglykemi). Symtomen kan inkludera:


Om du får något av dessa symtom ska du omedelbart tala om det för din läkare. Infusionen kommer att avbrytas och behandling beroende på symtom att startas.

Om något läkemedel tillsatts i Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo och en överdosering sker, kan också detta läkemedel orsaka symtom. I bipacksedeln för det tillsatta läkemedlet kan du läsa om eventuella symtom.


Om du slutar få Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo

Din läkare kommer att avgöra när infusionen ska avslutas.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller sjuksköterska.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Biverkningarna kan vara relaterade till Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo. Dessa inkluderar:


Biverkningarna kan vara relaterade till administreringsmetoden. Dessa inkluderar:


Om ett läkemedel tillsatts i infusionsvätskan, kan också det tillsatta läkemedlet orsaka biverkningar. Biverkningarna beror på vilket läkemedel som tillsatts. I bipacksedeln för det tillsatta läkemedlet kan du läsa om eventuella symtom.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Om biverkningar uppstår måste infusionen avbrytas. Du kan också rapportera biverkningar direkt till (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo har inga särskilda förvaringsanvisningar.


Används före utgångsdatum som anges på påsen efter EXP.Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo får inte ges till dig om det finns partiklar i lösningen eller om förpackningen är skadad på något sätt.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är:


Det enda övriga innehållsämnet är vatten för injektionsvätskor.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo är en klar lösning utan synliga partiklar. Den tillhandahålls i plastpåsar av polyolefin/polyamid (Viaflo). Varje påse har en förseglad, skyddande ytterpåse av plast.


Påsstorlekar:


Påsarna är förpackade i kartonger. Varje kartong innehåller något av följande antal


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

I Sverige

Baxter Medical AB

Box 63

164 94 Kista


Tillverkare:

Baxter S.A.

Boulevard René Branquart, 80

7860 Lessines

Belgien


Baxter Healthcare Ltd

Caxton Way

Thetford Norfolk IP24 3SE

Storbritannien


Bieffe Medital Sabiñánigo

Ctra de Biescas-Senegué

22666 Sabiñánigo (Huesca)

Spanien


Baxter Healthcare S.A.

Moneen Road

Castlebar

County Mayo

Irland


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-05-12

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


Handhavande och förberedelse


Använd endast om lösningen är klar, utan synliga partiklar och påsen är oskadad. Administrera omedelbart efter anslutning av infusionsaggregatet.

Avlägsna inte ytterpåsen förrän strax före användning. Innerpåsen bevarar produktens sterilitet.

Använd inte plastbehållare i seriekoppling. Sådan användning kan resultera i luftemboli på grund av att kvarvarande luft kan dras från den primära behållaren innan administreringen av vätskan från den sekundära behållaren är avslutad.


Att tillföra tryck på infusionsvätskor i flexibla plastbehållare med syfte att öka flödeshastigheten kan resultera i luftemboli om behållaren inte töms på all residualluft före administrering.


Användning av luftat intravenöst administreringsset med ventilen i öppet läge kan resultera i luftemboli. Luftade intravenösa administreringsset med ventilen i öppet läge bör inte användas med flexibla plastbehållare.


Lösningen ska administreras med steril utrustning och med aseptisk teknik. Utrustningen ska fyllas med lösningen för att undvika att luft kommer in i systemet.


Tillsatser kan tillblandas före infusion eller under infusion genom den återförslutningsbara tillsatsporten.


När en tillsats används, kontrollera toniciteten före parenteral administrering.


Från fysio-kemisk synpunkt ska lösningar som innehåller tillsatser användas omedelbart om inte kemisk och fysikalisk stabilitet har säkerställts.


Från mikrobiologisk synpunkt bör den utspädda lösningen användas omedelbart. Om lösningen inte används omedelbart är hållbarheten och förhållandena för den öppnade produkten på användarens ansvar och bör normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2C till 8C, om inte beredning har skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


Kasseras efter engångsanvändning.


Kassera överbliven lösning.


Återanslut ej delvis använda påsar.


1 Öppnande

a Avlägsna ytterpåsen från Viaflo-behållaren strax före användning.

b Kontrollera om det finns små läckor genom att trycka ordentligt på innerpåsen. Om läckage upptäcks kasseras lösningen, eftersom den inte längre är steril.

c Kontrollera lösningens klarhet och frånvaro av främmande partiklar. Om lösningen ej är klar eller innehåller främmande partiklar, ska lösningen kasseras.


2 Förberedelse för administrering

Använd sterila material för beredning och administrering.

a Häng upp behållaren i upphängningsöglan.

b Ta bort plastskyddet från aggregatporten i behållarens botten:

c Använd aseptisk teknik för att göra iordning infusionen.

d Sätt fast infusionsaggregatet. Följ anvisningarna som följer med aggregatet för koppling, priming (fyllning) av aggregatet och administrering av lösningen.


3 Teknik för injektion av tillsatta läkemedel

Varning: tillsatser kan vara inkompatibla (se punkt 5 ”Inkompatibilitet med tillsatser” nedan).


Att tillsätta läkemedel före administrering

a Desinficera tillsatsporten.

b Använd spruta med 19 gauge (1,10 mm) till 22 gauge (0,70 mm) kanyl, punktera den återförslutningsbara injektionsporten och injicera.

c Blanda lösning och läkemedel ordentligt. För läkemedel med hög täthet (densitet) som kaliumklorid, knacka försiktigt på portarna då de är i upprätt läge och blanda.

Försiktighet: Gällande förvaring av påsar som innehåller tillsatser se Hållbarhet under användande: Tillsatser i avsnitt 4.


Att tillsätta läkemedel under pågående administrering

a Stäng klämman på aggregatet.

b Desinficera tillsatsporten.

c Använd spruta med 19 gauge (1,10 mm) till 22 gauge (0,70 mm) kanyl, punktera den återförslutningsbara tillsatsporten och injicera.

d Avlägsna behållaren från droppställningen och/eller placera den i upprätt läge.

e Töm båda portarna genom att knacka lätt på behållaren medan den är i upprätt läge.

f Blanda lösning och läkemedel ordentligt.

g Häng tillbaka behållaren i läget för användning, öppna klämman igen och fortsätt administreringen.


4. Hållbarhet under användande: Tillsatser

Kemisk och fysisk stabilitet för tillsatt läkemedel vid pH hos Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo i Viaflo ska fastställas före användning. Från fysio-kemisk synpunkt ska lösningar som innehåller tillsatser användas omedelbart om inte kemisk och fysikalisk stabilitet har säkerställts. Från mikrobiologisk synpunkt ska den utspädda lösningen användas omedelbart. Om lösningen inte används omedelbart är hållbarheten för den öppnade produkten och förhållandena före användning på användarens ansvar. Normalt bör det inte vara längre än 24 timmar vid 2 till 8C om inte beredningen skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


5. Inkompatibilitet med tillsatser

Som med alla parenterala lösningar måste kompatibiliteten med läkemedel som ska tillsättas lösningen i Viaflo-behållaren kontrolleras innan beredning.


Det är läkarens ansvar att bedöma om inkompatibilitet föreligger mellan det tillsatta läkemedlet och Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo genom kontroll av eventuell färgförändring och/eller eventuell utfällning, olösliga komplex eller kristaller. Läs bipacksedeln för det läkemedlet som ska tillsättas.


Fastställ lösligheten och stabiliteten i vatten vid samma pH som Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo (pH 3,5-6,5) innan ett läkemedel tillsätts.

Lösningen ska administreras omedelbart när ett kompatibelt läkemedel är tillsatt, om inte kemisk och fysikalisk stabilitet har säkerställts.


Som exempel är följande läkemedel inte kompatibla med Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo (ej fullständig lista):


På grund av glukosinnehållet får denna lösning inte administreras genom samma infusionsutrustning som helblod, då hemolys och ihopklumpning av blodkropparna kan uppstå.


Tillsatser med känd inkompatibilitet ska inte användas.


8